Mededingingsrecht

De vakgroep Mededingingsrecht is een team van advocaten dat zich heeft gespecialiseerd in nationale en Europese mededingingszaken met een bijzondere focus op de zorgsector. In Nederland wordt door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toezicht gehouden op de mededingingsregels. Het kartelverbod springt het meest in het oog, maar ook bij fusies en overnames moet rekening worden gehouden met de ACM.

Wij adviseren en begeleiden u onder meer bij de volgende zaken:

  • Opstellen en beoordelen van samenwerkingsverbanden tussen zorgaanbieders, zoals specialisatie- en ketenzorgafspraken;
  • melden van fusies, overnames en oprichting van joint ventures bij zowel de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) als de Autoriteit Consument & Markt (ACM);
  • overleg met de ACM over (informele) zienswijze met betrekking tot voorgenomen samenwerking;
  • advies en bijstand in het kader van handhavingsverzoeken bij en -onderzoeken van de ACM en de Europese Commissie;
  • adviseren over en opstellen en implementeren van gedragscodes en compliance programma’s;
  • opstellen en beoordelen van commerciële contracten, zoals voor distributie-, agentuur-, franchise-, licentie en inkoopovereenkomsten;
  • voeren van procedures in mededingingskwesties

 

Op grond van het Mededingingsrecht mogen ondernemingen geen kartelafspraken maken. Voorgenomen samenwerking tussen (potentiele) concurrenten moet daarom vrijwel altijd (ook) aan het mededingingsrecht worden getoetst. De urgentie neemt toe naarmate de marktaandelen van betrokken partijen en (dus) het potentiele effect van de afspraken op de markt toenemen. Die situatie doet zich vrijwel altijd voor in de zorgsector. Het kartelverbod komt echter ook om de hoek kijken bij samenwerking tussen niet-concurrenten, bijvoorbeeld in het kader van (selectieve) distributiestelsels en ketenzorgafspraken tussen zorginstellingen.

Samenwerkingsafspraken moeten in principe worden getoetst aan het kartelverbod. Als de voorgenomen samenwerking echter dusdanig structureel wordt dat sprake is van een fusies, overnames of volwaardige joint ventures in de zin van het mededingingsrecht, kan een meldingsplicht bij de ACM en de NZa ontstaan.

Op het moment dat een onderneming een economische machtspositie heeft, rust op haar een verzwaarde verantwoordelijkheid om de markt niet te verstoren. De Mededingingswet verbiedt hen daarom om misbruik te maken van die positie, hetgeen erop neerkomt dat zij afnemers niet mogen uitbuiten en (potentiele) concurrenten niet mogen uitsluiten. Om te voorkomen dat zorgaanbieders – of verzekeraars misbruik maken van aanmerkelijke marktmacht, is de NZa zelfs bevoegd om preventieve maatregelen te treffen (zoals het opleggen van een contracteer- of leveringsplicht).

 

Onze kennis is uw kennis

Wij delen onze kennis graag met onze cliënten. Zo organiseren wij regelmatig workshops over het mededingingsrecht. Op verzoek kunnen wij ook een voor uw organisatie op maat gemaakte workshop verzorgen.


Nieuwsgierig naar hoe wij over dit onderwerp kennis delen?

Hoofdcontactpersonen

Natascha Linssen

Natascha Linssen
Advocaat - associate partner

Specialisten

Selma Ramele

Selma van Ramele
Advocaat - partner

Tony Wijk

Tony van Wijk
Advocaat - partner

Deel informatie Mededingingsrecht