In het tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht 25-07-2014, afl. 5 is een noot verschenen over het arrest Idrodinamica. Het arrest maakt duidelijk dat als ná gunning respectievelijk het sluiten van een aanbestedingsplichtige overeenkomst een wezenlijke wijziging wordt doorgevoerd, een inschrijver daartegen kan opkomen, ook indien de beroepstermijn met betrekking tot deze gunning respectievelijk gesloten overeenkomst inmiddels is verstreken. Voor onregelmatigheden die zich hebben voorgedaan vóór gunning respectievelijk contractering blijft de ‘oorspronkelijke’ beroepstermijn gelden.