Samen met Frank Cornelissen heeft Tony van Wijk een annotatie in de Tender Nieuwsbrief bij het Kadaster-arrest van de Hoge Raad. De Hoge Raad overwoog  dat het Kadaster niet onrechtmatig heeft gehandeld door een ondernemer niet uit te nodigen tot een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure. De selectie van genodigden is slechts onrechtmatig jegens ‘buitengesloten’ ondernemers als die selectie niet plaatsvindt op basis van objectieve criteria. Deze eis moet volgens de Hoge Raad niet te streng worden uitgelegd: het enkele feit dat bepaalde ondernemers door deelname aan congressen van hun interesse in een project hadden laten blijken (en de eiseres in het principale cassatieberoep niet), volstond in dit geval. In tegenstelling tot de rechtbank en het hof stelt de Hoge Raad aldus de keuzevrijheid van aanbesteders voorop.