JAAN 2016/202 Voorzieningenrechter Rechtbank ‘s-Gravenhage, 20-06-2016, C/09/509434/KG ZA 16-489, ECLI:NL:RBDHA:2016:6854Motivering gunningsbeslissing, Nadere toelichting, Nieuwe afwijzingsgrond.

Samenvatting
Het Rijksvastgoedbedrijf – een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – heeft op 6 november 2015 een aanbesteding aangekondigd ter zake van de inspectie en het preventief onderhoud van bedrijfsdeuren in gebouwen die in gebruik zijn bij ‘Defensie’. Multi-Deur Sevice B.V. (hierna: Multi-Deur) heeft tijdig ingeschreven op twee percelen. Op 13 januari 2016 heeft het Rijksvastgoedbedrijf aan Multi-Deur – als winnaar van de twee percelen – verzocht de bewijsmiddelen, zoals genoemd in de Leidraad, toe te zenden. Na ontvangst van de bewijsmiddelen heeft het Rijksvastgoedbedrijf aan Multi-Deur bericht dat Multi-Deur wordt uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure, omdat de overgelegde tevredenheidsverklaring dateert van na de uiterste termijn voor het indienen van een inschrijving. Voorts maakt het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar dat het voornemens is perceel 2 te gunnen aan Matex Deuren B.V. (hierna: Matex) en perceel 4 aan [VOF X].

Noot door mr. T. van Wijk en mr. drs. F.J.J. Cornelissen.