Zoeken
  1. Het Omgevingsrecht Draait Door
Het event heeft al plaatsgevonden op 24 mei 2018

KennismiddagHet Omgevingsrecht Draait Door

Het recht is net als de maatschappij voortdurend in beweging. De wetgever is druk in de weer met nieuwe wet- en regelgeving in de vorm van de Omgevingswet. Ook de rechtspraak is dynamisch. Het is dan ook een hele klus om alle ontwikkelingen bij te houden. Daarom organiseert de sectie Overheid & Vastgoed van Dirkzwager de Kennismiddag ‘Het Omgevingsrecht Draait Door’ waarin u wordt vermaakt én geïnformeerd over de actualiteiten en relevante ontwikkelingen binnen uw werkgebied.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Wabo en omgevingsvergunning

De Wet algemene bepalingen (Wabo) en de omgevingsvergunning kennen we inmiddels al een tijd. Toch worden er in de rechtspraak nog regelmatig uitspraken gedaan op onderdelen van de Wabo die voorheen niet helemaal duidelijk waren. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen en het splitsen van bouwplannen, de omgevingsvergunning van rechtswege, het begrip ‘stedelijk ontwikkelingsproject’ en het belang ervan voor de kruimelvergunning, de gecombineerde toepassing van kruimelgevallen en de mogelijkheid tot intrekking van omgevingsvergunningen.

Ruimtelijke Ordening

Actuele bestemmingsplanjurisprudentie mag tijdens een Actualiteitenmiddag als deze niet ontbreken. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de verhouding van brancheringsregelingen in bestemmingsplannen voor detailhandel tot de Europese Dienstenrichtlijn. Ook wordt onder meer stilgestaan bij het Wetsvoorstel tot afschaffing van de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en de mogelijkheid om in bestemmingsplannen de mogelijkheden van vergunningvrij bouwen uit te sluiten.

Handhaving

Handhaving vormt een sluitstuk van overheidsoptreden. Het omgevingsrecht kenmerkt zich door een veelheid aan regels. Adequaat handhavingsbeleid is voor overheden onmisbaar om te zorgen dat deze regels zoveel mogelijk worden nageleefd. In dit verband verdienen bepaalde recente ontwikkelingen de aandacht. Zo is de conclusie van staatsraad Widdershoven verschenen over de vraag wanneer de bestuurlijke waarschuwing als besluit zou moeten gelden. Daarnaast heeft de Raad van State een nadere invulling gegeven aan het leerstuk van het vertrouwensbeginsel dat in handhavingszaken vaak een rol speelt.

Planschade en nadeelcompensatie

Het afgelopen jaar heeft de Raad van State als hoogste planschade- en nadeelcompensatierechter een groot aantal uitspraken gedaan waarmee de Afdeling haar visie geeft op de bekende leerstukken van normaal maatschappelijk risico, de juiste vergelijking van planologische regimes, hoe om te gaan met (niet) uitgewerkte bestemmingen bij de planvergelijking, de kaders van voorzienbaarheid en passieve risicoaanvaarding en last but not least de mogelijkheid van planschade in natura, de peildatum in relatie tot inkomensschade etc.

Milieu en natuur

Milieu neemt ook een belangrijke plaats in binnen het stelsel van het omgevingsrecht. Denk daarbij aan milieuhygiënische aspecten, zoals geluid, geur en bodemkwaliteit bij ruimtelijke plannen, maar ook aan het vaststellen van beheerplannen voor een Natura 2000-gebied. Aan de hand van recente uitspraken van de Raad van State wordt u meegenomen door de actualiteit. We besteden aandacht aan de gevolgen van enige betekenis die bepalen of iemand als belanghebbende wordt aangemerkt, de onderdelen van een beheerplan waartegen beroep open staat en de meldingsplicht op grond van het Activiteitenbesluit in relatie tot een aanvraag omgevingsvergunning.

De rechtspraak in het omgevingsrecht wordt met name gevormd door gemeenten, provincies, waterschappen, woningcorporaties, bedrijven en burgers.  Dirkzwager brengt bij deze Kennismiddag vanuit die verschillende invalshoeken de professionals op het gebied van omgevingsrecht bij elkaar. Aan de hand van een presentatie van ervaren specialisten nodigen wij de deelnemers uit om kritische vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Programma

13.00 uur Ontvangst met koffie en thee

13.30 uur Wabo, Bart de Haan

14.00 uur Wro Bestemmingsplannen, Jasper Molenaar

14.30 uur Handhaving, Jelmer Keur

15.00 uur Pauze met koffie en thee

15.15 uur Planschade, Hanna Zeilmaker

15.45 uur Milieu en natuur, Marleen Vermeulen

16.15 uur Rondvraag

16.30 uur Afsluiting en borrel met gelegenheid tot napraten

Locatie

Dirkzwager legal & tax
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Aanmelden

Dit event heeft al plaatsgevonden. Bekijk het eventoverzicht voor alle komende events.

Bekijk alle events
Donderdag24mei
2018
Het event is geweest
Arnhem - Dirkzwager legal & tax 13:00 - 16:30 uur
Voor wie
Een ieder die te maken heeft met omgevingsrecht: medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen, woningcorporaties, bedrijven en burgers.
Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

Events

Komende events

Wij delen graag onze kennis met u. Dat doen we niet alleen door te schrijven, maar ook in de vorm van events. Bekijk het overzicht voor alle komende events.Bekijk alle events