Zoeken
  1. Joint Development Agreements

SeminarJoint Development Agreements

Op donderdag 25 april 2019 organiseert Dirkzwager een gratis seminar rond de civiel- en fiscaal juridische aspecten van Joint Development Agreements.

Afspraken over de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe technologie of producten worden veelal vastgelegd in een Joint Development Agreement (JDA), Consortium Agreement of simpelweg samenwerkingsovereenkomst. Verschillende partijen brengen kennis en kunde in, waaronder intellectuele eigendomsrechten en knowhow. Tijdens het seminar bespreken wij welke onderwerpen tenminste geregeld moeten worden in het contract, zowel vanuit civiel- als fiscaal juridisch oogpunt.

De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde:

Intellectuele eigendomsrechten

Indien partijen samen nieuwe technologieën en producten ontwikkelen zullen zij kennis en knowhow (‘background’) met elkaar delen. Bovendien zullen zij gezamenlijk of afzonderlijk de resultaten uit de samenwerking willen exploiteren. In dit kader rijst de vraag wie van de samenwerkende partijen eigenaar is van de ingebrachte background en de resultaten die uit de samenwerking voortvloeien. Mogen alle partijen gebruik maken van deze background en resultaten en welke afspraken kunnen daarover gemaakt worden in de Joint Development Agreement? Op deze vragen zal tijdens het seminar worden ingegaan.

Mededingingsrecht

De concurrentieregels zijn niet weg te denken uit overeenkomsten op het gebied van joint development. Als overheden of onderzoeksinstituten participeren kan sprake zijn van staatssteun die alleen is toegestaan als deze in overeenstemming met Europees recht wordt verstrekt. Bij betrokkenheid van verschillende ondernemingen kunnen concurrentiebeperkende afspraken, bijvoorbeeld op het gebied van de exploitatie van de resultaten, in strijd komen met het kartelverbod.

Daardoor hoeven (publieke en private) partijen zich niet te laten afschrikken. Er is wel degelijk ruimte voor participatie door publieke partijen en vergaande samenwerking tussen ondernemingen. Tijdens het seminar vullen wij die ruimte aan de hand van praktische voorbeelden.

Innovatiebox

De Nederlandse overheid stimuleert al jaren innovatie door Nederlandse ondernemingen. Eén van de belangrijkste innovatie stimulerende faciliteiten in de fiscale wetgeving is de innovatiebox. Het feit dat de innovatiebox voorziet in een effectief vennootschapsbelastingtarief van 7% voor resultaten behaald met kwalificerende IP, maakt de faciliteit uiterst interessant voor ondernemers.

Met ingang van 1 januari 2017 is de wetgeving innovatiebox gewijzigd. Daardoor gelden in veel gevallen (aanvullende) vereisten om de innovatiebox te kunnen toepassen, die rechtstreeks verband houden met de eigendomsverhoudingen ten aanzien van IP. Dit kan in joint development situaties dan ook de nodige vragen oproepen:

  • Wie heeft de eigendom van IP?
  • Welke partij heeft de eigendom voortgebracht als bedoeld in de wetgeving innovatiebox?
  • Heeft de (juiste) partij een S&O-verklaring?
  • Op wiens naam worden patenten aangevraagd?
  • Hoe kunnen licenties een rol spelen?
  • Hoe moet worden omgegaan met contract R&D?
  • Welke invloed hebben kostenverdelingen?

Programma

14.00 uur Ontvangst met koffie & thee
14.30 uur Christel Jeunink: Intellectuele eigendomsrechten
15.15 uur Sjaak van der Heul: Mededingingsrecht
16.00 uur Pauze met koffie & thee
16.15 uur Mats Emonts: Innovatiebox
17.00 uur Afsluiting en borrel

Locatie

Dirkzwager legal & tax
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Aanmelden

Klik op onderstaande button om u direct aan te melden. Na aanmelding ontvangt u direct een bevestiging.

Donderdag25april
2019
Arnhem - Dirkzwager legal & tax 14:00 - 17:00 uur
Voor wie
Dit seminar is bedoeld voor alle (semi-)overheidsinstellingen en ondernemers die producten, software of kennis in de breedste zin des woords verder willen ontwikkelen, exploiteren en/of daarbij samenwerken met andere partijen. Het seminar is in het bijzonder geschikt voor bedrijfsjuristen, productmanagers en R&D managers.
Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.