Zoeken
  1. 30 april 2015 - Symposium “ZORG RONDOM 2015”

30 april 2015 - Symposium “ZORG RONDOM 2015”

De AWBZ is niet meer. Vanaf 1 januari 2015 moeten instellingen voor gehandicaptenzorg, ouderenzorg, jeugdzorg en psychiatrie het doen met de Wmo 2015, de Wet langdurige zorg, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet.Door de wetswijzigingen zijn de gemeenten een belangrijke speler geworden in de langdurige zorg. Zij zijn verantwoordelijk voor de bekostiging in de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Zorginstellingen hebben door de nieuwe kaders te maken met meer zorginkopers dan voorheen: naast zorgkantoren...
Artikel | 17 maart 2015 | Luuk Arends
De AWBZ is niet meer. Vanaf 1 januari 2015 moeten instellingen voor gehandicaptenzorg, ouderenzorg, jeugdzorg en psychiatrie het doen met de Wmo 2015, de Wet langdurige zorg, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet.

Door de wetswijzigingen zijn de gemeenten een belangrijke speler geworden in de langdurige zorg. Zij zijn verantwoordelijk voor de bekostiging in de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Zorginstellingen hebben door de nieuwe kaders te maken met meer zorginkopers dan voorheen: naast zorgkantoren zijn daar de gemeenten bijgekomen. Instellingen die thuiszorg in hun pakket hebben, krijgen daarnaast ook nog van doen met zorgverzekeraars.

Inmiddels werken we ruim drie maanden in de nieuwe wettelijke kaders. De eerste periode is een periode van transitie geweest en hebben gemeenten, zorginstellingen, zorgkantoren en zorgverzekeraars vooral gekeken hoe de zorg vanuit de AWBZ overgeheveld kon worden naar de nieuwe wettelijke kaders. Daarbij waren bekostiging en continuïteit de sleutelwoorden. Gemeenten en zorginstellingen hebben in deze periode aan elkaar kunnen wennen. In de komende periode zal de aandacht verschuiven naar mogelijkheden om de zorg anders te organiseren. Een geweldige uitdaging, omdat de wetgever een duidelijke opdracht heeft meegegeven: meer kwaliteit voor minder geld. Een extra stimulans voor zorgaanbieders en gemeenten om hun ervaringen met elkaar te delen. Wat zijn immers de ingrediënten voor een goede zorgverlening? Zijn wijkteams de panacee voor alle jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning? Zijn ook andere oplossingen denkbaar? Hoe om te gaan met privacy, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid? Werken de nieuwe wettelijke kaders mee of belemmerend?

Dirkzwager advocaten & notarissen wil daarover met u in debat. Op 30 april aanstaande organiseert zij een symposium met medewerking van KokxDeVoogd (organisatieadviesbureau voor overheden en maatschappelijke dienstverleners). Dirkzwager wil een podium bieden voor zorginstellingen uit ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, psychiatrie, thuiszorg en jeugdhulp, maar ook voor gemeenten, de brancheorganisaties, patiënten- en cliëntenverenigingen, zorgkantoren en zorgverzekeraars om ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen voor het continueren en verbeteren van de zorg onder de nieuwe wettelijke kaders. Om de dag zoveel mogelijk interactief te maken, hebben we een aantal betrokkenen uit de praktijk bereid gevonden om hun verhaal te doen. Het gaat om bestuurders en een HR-manager van instellingen op het gebied van ouderenzorg, gehandicaptenzorg en GGZ, een transitiemanager en een wethouder vanuit de gemeente, de brancheorganisaties ActiZ en GGZ Nederland en cliëntenorganisatie LOC. Tot slot proberen we nog iemand uit de (landelijke) politiek te strikken, maar of ze het aandurven merkt u op de dag zelf.

Programma (onder voorbehoud)
We hebben een afwisselend en breed programma voor u in de aanbieding, bestaande uit:
* plenaire lezingen van onder meer Jolande Tijhuis (voorzitter Raad van Bestuur Vincent van Gogh), José van Vliet (bestuurder Vilente), Rob de Jong (voorzitter Raad van Bestuur Pluryn en voorzitter VOBC) en Marthijn Laterveer (plaatsvervangend directeur LOC);
* inhoudelijke workshops in twee parallelle sessies verzorgd door Corina Brekelmans (adviseur beleidsontwikkeling gemeente Nijmegen), Marion Gerritsen (HR manager Archipel), advocaten van Dirkzwager, adviseurs van KokxDeVoogd en specialisten van ActiZ en GGZ Nederland over de nieuwe juridische kaders, waarbij onderwerpen als inkoop, aanbesteding, subsidiëring, samenwerking, reorganisatie, privacy, toezicht, indicatiestelling, de positie van cliënten waaronder in het bijzonder de positie van jeugdigen aan bod komen;
* een forumdiscussie waarbij de plenaire sprekers, aangevuld met politici met elkaar en met de zaal in debat gaan.

Vanaf 9:30 uur ontvangst met koffie en thee. Het inhoudelijke programma start om 10:00 uur met een aantal plenaire lezingen, gevolgd door een koffiepauze. In de tweede helft van de ochtend volgt de eerste parallelle sessie workshops. Na de lunch vervolgen we de dag met nog enkele plenaire bijdragen. Na een “tea-break” u kunt aanschuiven voor de tweede parallelle sessie workshops. Tot slot de forumdiscussie, waarna we de dag afsluiten om 16:15 uur met een borrel, met volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met de andere aanwezigen en iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de dag.

Voor wie?
Het symposium is bedoeld voor bestuurders en medewerkers van zorginstellingen, zoals juristen, inkopers, kwaliteitsfunctionarissen, managers en HR-medewerkers, voor betrokkenen vanuit de gemeenten, voor juristen of andere medewerkers van zorgverzekeraars, zorgkantoren, etc. Ook de medewerkers van de brancheverenigingen zijn uiteraard van harte welkom.

Verdere informatie
Het symposium vindt plaats in het Domus Medica, Mercatorlaan 1200, te (3528 BL) Utrecht en is goed bereikbaar met openbaar vervoer. Er is volop parkeergelegenheid.

De kosten voor het symposium bedragen € 295,- (incl. BTW). Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch en borrel. Daarnaast ontvangt iedere deelnemer na afloop een E-book met daarin een aantal inhoudelijke bijdragen van advocaten van Dirkzwager en adviseurs van KokxDeVoogd. Daarnaast bevat het E-book interviews met onze sprekers en andere betrokkenen uit de praktijk aan de hand van enkele niet alledaagse vragen en stellingen.

Studenten kunnen deelnemen op basis van een gereduceerd tarief van € 50,- (incl. BTW).

Opleidingspunten
Dirkzwager advocaten & notarissen is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling. Indien u daarvoor in aanmerking komt, kunnen er door het volgen van dit seminar opleidingspunten worden verkregen.

Inschrijven
Wilt u ook horen hoe de ervaringen van anderen zijn in de eerste maanden van 2015? Ideeën uitwisselen voor de toekomst? Schrijft u zich dan in het voor het symposium ‘Zorg rondom 2015’. U kunt zich opgeven door een e-mail te richten aan Annemarie Wiersma (wiersma@dirkzwager.nl). Wees er snel bij. Een week voor het symposium ontvangt u van ons een bevestiging en een routebeschrijving.