Zoeken
  1. 7 en 12 november 2013 - Studiemiddag Gemeenschappelijk eigendom

7 en 12 november 2013 - Studiemiddag Gemeenschappelijk eigendom

Solide constructies voor gemeenschappelijk eigendom van onroerende zakenBedrijven die samen één gebouw of gezamenlijk industrie terrein delen, particulieren die hun auto’s parkeren op een gezamenlijk binnenterrein, flatbewoners die hun voordeur bereiken door de gezamenlijke hal: in de praktijk blijken we vaak met elkaar te delen. Maar wie deelt, moet daarover ook goede afspraken maken. Er blijken veel onduidelijkheden te bestaan over gemeenschappelijke eigendom en de verschillende vormen waar...
Artikel | 21 oktober 2013 | Dirkzwager
Solide constructies voor gemeenschappelijk eigendom van onroerende zaken

Bedrijven die samen één gebouw of gezamenlijk industrie terrein delen, particulieren die hun auto’s parkeren op een gezamenlijk binnenterrein, flatbewoners die hun voordeur bereiken door de gezamenlijke hal: in de praktijk blijken we vaak met elkaar te delen. Maar wie deelt, moet daarover ook goede afspraken maken. Er blijken veel onduidelijkheden te bestaan over gemeenschappelijke eigendom en de verschillende vormen waarin dit zich voordoet. Tijdens de studiemiddag op 7 en 12 november 2013 zullen de haken en ogen worden besproken van gemeenschappelijke eigendom voor eigenaars, vastgoedontwikkelaars en anderen die met vastgoed in aanraking komen.

Toegelicht wordt op welke wijzen gemeen schappelijke eigendom kan worden vormgegeven. Ook zullen de voor- en nadelen van de diverse constructies toegelicht worden, bezien vanuit het oogpunt van de eigenaar, de (vastgoed)ontwikkelaar en anderen die met het vastgoed in aanraking komen. Aan de hand van voor beelden zullen praktische handvatten worden geboden voor het creëren van gemeenschappelijke eigendom en het kiezen van de juiste vorm daarbij, mede gelet op de financiering daarvan. Het zwaartepunt van de lezing zal liggen bij het beheer van het gemeenschappelijk goed.

Gemeenschap
Van een gemeenschap is sprake wanneer één (of meerdere) goed(eren) aan twee of meer personen (deelgenoten) toebehoren. Dat klinkt heel simpel maar kan in de praktijk aanleiding zijn voor tal van vragen (en geschillen!). Welke verplichtingen heb je als deelgenoot ten opzichte van het gemeenschappelijke goed? Welke waarborgen heb je als deelgenoot tegenover de andere deel geno(o)ten? En hoe kun je het beheer goed regelen? Notaris Bas Bookelmann zal u antwoord geven op deze – en andere – vragen.

Beheerscoöperatie
In industriële en agrarische gebieden kent men een bijzondere manier om het gemeenschappelijke eigendom vorm te geven en te beheren: de beheerscoöperatie. Welke verplichtingen hebben deelgenoten in die constructie ten opzichte van het gemeenschappelijke goed en elkaar? En hoe is in dit geval het beheer geregeld? Advocaat Charlotte Raaimakers zal kort de werking van de beheerscoöperatie en de voor- en nadelen daarvan schetsen.

Mandeligheid
Een voor de vastgoedsector interessante vorm van gemeenschappelijk eigendom is de mandeligheid. De mandeligheid ziet men regelmatig terugkomen bij gezamenlijke binnen- of parkeerterreinen en toegangswegen en paden voor de omringende huizen. De aard en grootte van de mandeligheid kan verschillen alsook het aantal deelnemende eigenaars. Maar hoe ontstaat een mandeligheid nu eigenlijk? Welke rechten en verplichtingen hebben de gezamenlijke eigenaars jegens elkaar? En wat regelt de wet voor de mandeligheid en waarover kunnen partijen zelf nog afspraken maken? Advocaat Charlotte Raaimakers zal aan de hand van praktijkvoorbeelden
de mandeligheid aan u toelichten en u de voor- en nadelen daarvan uiteenzetten.

Appartementsrechten
Een andere vorm van gemeenschappelijke eigendom betreft het appartementsrecht. Een gebouw (en de grond) met toebehoren kan door een eigenaar in verschillende delen (appartementsrechten) worden ondergesplitst. Welke verplichtingen de deelgenoten ten opzichte van het gemeenschappelijk goed en elkaar hebben en hoe zij het beheer daarvan goed kunnen regelen, zal u door notaris Bas Bookelmann worden geschetst. Ook zal hij u voorhouden wat de gevolgen zijn van een splitsing in appartementsrechten en welke haken en ogen hieraan (kunnen) zitten.

De sprekers nader voorgesteld
Bas Bookelmann en Charlotte Raaimakers zijn beiden werkzaam bij Dirkzwager Advocaten & Notarissen te Nijmegen. Bas is als notaris aan het kantoor verbonden en Charlotte is werkzaam als advocaat bij de sectie
Overheid & Vastgoed. Beiden hebben bijzondere aandacht voor het vastgoedrecht.

Bas Bookelmann
Sinds oktober 2003 is Bas Bookelmann aan Dirkzwager verbonden waarvan de laatste twee jaren als notaris in Nijmegen. Bas is gespecialiseerd in complexere vastgoed- en ondernemingsrechtelijke zaken.
Daarnaast is hij ook gekwalificeerd als agri-notaris en houdt hij zich in die hoedanigheid onder andere bezig met de specifieke juridische zaken van onder nemingen op het gebied van de glastuinbouw en
de daarbij behorende collectieve energievoorzieningen.

Charlotte Raaimakers
Charlotte Raaimakers is sinds 2011 werkzaam als advocaat en heeft zich gespecialiseerd in de brede vastgoedpraktijk. Regelmatig adviseert zij (semi-)overheden en bedrijven over uiteenlopende vragen op het terrein van vastgoed. Charlotte heeft op dit terrein ook ruime civiele proceservaring.

Programma
Donderdag 7 en dinsdag 12 november 2013
Locatie: De Vereeniging Nijmegen, Keizer Karelplein 2d te Nijmegen

Samenvatting programma
De sprekers zullen per onderwerp een presentatie van 15 à 20 minuten houden, waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen.

13.30 – 14.00 uur
Ontvangst met koffie en thee
14.00 – 14.30 uur
Gemeenschap – Bas Bookelmann
14.30 – 15.00 uur
Beheerscoöperatie – Charlotte Raaimakers
15.00 – 15.30 uur
Pauze met koffi e en thee
15.30 – 16.00 uur
Mandeligheid – Charlotte Raaimakers
16.00 – 16.30 uur
Appartementsrechten – Bas Bookelmann
16.30 uur
Borrel

Meer informatie
Mocht u vooraf meer willen weten over dit seminar, neem dan contact op met Joyce Kloosterman,
e-mail kloosterman@dirkzwager.nl telefoon 026 353 83 70
Kosten
Deelname aan dit seminar is kosteloos.
Inschrijven
U kunt zich inschrijven via het inschrijf formulier op onze kennispagina op http://www.dzw.gr/937af