Zoeken
  1. Aanduiding LIEF! voor accessoires merkrechtelijk beschermd

Aanduiding LIEF! voor accessoires merkrechtelijk beschermd

Lief! Lifestyle B.V. heeft met succes haar merk LIEF! ingeroepen tegen de aanduiding LIEF DIER, gebruikt op dierenaccessoires (kussens e.d.) door IJsvogel c.s. De stelling dat LIEF! niet onderscheidend want beschrijvend is voor de bestemming van de waar, slaagt niet.MerkrechtLief! Lifestyle B.V. betoogt dat haar merk geldig is, en niet beschrijvend. De rechter overweegt:Uit het feit dat (het bijvoeglijk naamwoord) LIEF! de gangbare betekenis van lief heeft, volgt immers niet dat het merk besc...
Artikel | 10 februari 2017 | Joost Becker
Lief! Lifestyle B.V. heeft met succes haar merk LIEF! ingeroepen tegen de aanduiding LIEF DIER, gebruikt op dierenaccessoires (kussens e.d.) door IJsvogel c.s. De stelling dat LIEF! niet onderscheidend want beschrijvend is voor de bestemming van de waar, slaagt niet.

Merkrecht


Lief! Lifestyle B.V. betoogt dat haar merk geldig is, en niet beschrijvend. De rechter overweegt:
Uit het feit dat (het bijvoeglijk naamwoord) LIEF! de gangbare betekenis van lief heeft, volgt immers niet dat het merk beschrijvend is voor de waar zelf (in dit geval onder meer honden- en kattenkussens) waarvoor het merk is ingeschreven. Dat, zoals IJsvogel c.s. ter zitting heeft betoogd, een hondenmand als ‘lief’ kan worden omschreven indien deze zacht en pluizig is, levert geen voldoende rechtstreeks en concreet verband op. Het kenmerk ‘lief’ in de door IJsvogel c.s. daaraan toegekende betekenis is immers geen kenmerk van alle honden- en kattenkussens in het algemeen, maar mogelijk alleen voor die varianten die zacht en pluizig zijn. ‘Zacht en pluizig’ is bovendien ook geen directe betekenis van lief en het staat ook niet met die betekenis in het woordenboek. Uit de door IJsvogel c.s. aangehaalde uitspraak CAFFE NERO (Gerecht van Eerste Aanleg 27 oktober 2016, IEPT20161027) kan niet worden afgeleid dat de inschrijving van LIEF! onder het huidige regime zou worden geweigerd. In die uitspraak is “caffè nero” beschrijvend geacht voor koffiegerelateerde producten en daarmee verbonden diensten en promotie. Het verband in die zaak is veel rechtstreekser en concreter dan het verband tussen dierenaccessoires en ‘lief’.

Dat maakt dat het merk LIEF! geldig is.

Verwarringsgevaar


Ook merkinbreuk wordt aangenomen. Een merkhouder kan een derde die niet zijn toestemming heeft verkregen, immers verbieden om in het economisch verkeer een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan. De “LIEF DIER collectie” wordt inderdaad verwarringwekkend geacht met het merk LIEF!:
De meteen in het oog springende overeenkomst tussen het merk en het teken is het deel LIEF, dat identiek is. Aangezien LIEF in LIEF DIER vooraan is geplaatst en DIER beschrijvend voor dierenaccessoires moet worden geacht, is LIEF naar voorlopig oordeel aan te merken als een dominant bestanddeel in LIEF DIER, althans een bestanddeel dat daarin een zelfstandige plaats inneemt. Daarmee is sprake van een behoorlijke mate van auditieve en visuele overeenstemming tussen merk en teken. LIEF in LIEF DIER heeft, zoals IJsvogel c.s. ook heeft aangevoerd, een specifieke betekenis, omdat het (doorgaans) verwijst naar (een eigenschap van) het dier waarvoor het dierenaccessoire is bestemd. Het merk LIEF! kan evenwel op dezelfde wijze worden opgevat en getuige de stellingname van IJsvogel c.s. met betrekking tot geldigheid van het merk LIEF! gebeurt dit ook.10 Op dit punt bestaat derhalve ook conceptuele overeenstemming. Een punt van verschil is het ontbreken van het uitroepteken in LIEF DIER. Ten opzichte van de hiervoor vermelde punten van overeenstemming, legt dit verschil evenwel onvoldoende gewicht in de schaal. Hierbij is mede in aanmerking genomen dat de waren (kussens en manden voor huisdieren) identiek zijn aan die waarvoor LIEF! mede is ingeschreven en waarvoor het ook wordt gebruikt en dat zowel het merk als het teken consequent in hoofdletters worden geschreven. De gestelde verschillen in de look & feel van de waren van IJsvogel c.s. en die van LIEF! zijn hierbij niet doorslaggevend, aangezien de consument kan menen dat het om twee verschillende productlijnen gaat met dezelfde herkomst of van verwante ondernemingen.De rechter weegt ten slotte mee dat het merk onderscheidend vermogen heeft gekregen, en mede gelet op de behoorlijke mate van overeenstemming tussen merk en teken en het feit dat merk en teken gebruikt worden voor identieke waren, maakt dat het oordeel is bij het relevante publiek gevaar voor verwarring te duchten is, direct of indirect. De conclusie is dan ook dat sprake is van merkinbreuk.

Overigens was al eerder uitgemaakt dat LIEF1 een geldig merk was. Het werd ook al eerder met succes ingeroepen tegen Prénatal. Dat zal in deze zaak ook geholpen hebben.


Joost Becker, advocaat merkenrecht