Zoeken
  1. ACM publiceert brochure “Beoordeling fusies en samenwerkingen ziekenhuiszorg”

ACM publiceert brochure “Beoordeling fusies en samenwerkingen ziekenhuiszorg”

Op 27 september 2013 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de brochure “Beoordeling fusies en samenwerkingen ziekenhuiszorg” en een bijbehorende “Q&A” gepubliceerd. De documenten kondigen geen nieuwe werkwijze van de ACM aan. De ACM geeft wel voorlichting over de bestaande verschillen en overeenkomsten in het mededingingsrechtelijke beoordelingskader van (contractuele) samenwerking enerzijds en fusies en overnames anderzijds.Het belangrijkste verschil voor ziekenhuizen is gelege...
Artikel | 08 oktober 2013 | Sjaak van der Heul
Op 27 september 2013 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de brochure “Beoordeling fusies en samenwerkingen ziekenhuiszorg” en een bijbehorende “Q&Agepubliceerd. De documenten kondigen geen nieuwe werkwijze van de ACM aan. De ACM geeft wel voorlichting over de bestaande verschillen en overeenkomsten in het mededingingsrechtelijke beoordelingskader van (contractuele) samenwerking enerzijds en fusies en overnames anderzijds.

Het belangrijkste verschil voor ziekenhuizen is gelegen in het feit dat een fusie of overname (indien bepaalde omzetdrempels worden overschreden) ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de ACM (fusietoezicht), terwijl een reguliere samenwerking door de ziekenhuizen zelf moet worden beoordeeld op conformiteit met de mededingingsregels (het kartelverbod). In beide gevallen dient echter te worden beoordeeld of de samenwerking de onderlinge concurrentie beperkt waardoor de cliëntbelangen geschaad zouden kunnen worden. Bij die beoordeling zal te allen tijde een belangrijke rol worden toegekend aan het oordeel van de zorgverzekeraars alsmede (de belangenverenigingen van) patiënten, zoals de ACM in diverse besluiten  heeft verwoord. Hoe overtuigender en eenduidiger zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties zich achter een samenwerking scharen, des te minder reden is er voor ACM om concurrentiebeperking van de samenwerking te vermoeden..

De ACM beklemtoont dat zorgaanbieders moeten documenteren hoe verzekeraars en patiëntenorganisaties tegenover de samenwerkingsplannen staan. Daarom zullen ziekenhuizen ook een (mededingingsrechtelijk) dossier moeten aanleggen waarin de (gemotiveerde) visies van de verzekeraars en patiëntenorganisaties zijn opgenomen.  Voor ziekenhuizen is het dus zaak om tijdig met hen overleg te voeren om hen te overtuigen van de meerwaarde van de voorgenomen samenwerking.