Zoeken
  1. Belangrijk voor onlinehandelaren: het onlineplatform van de Europese Commissie voor de beslechting van geschillen

Belangrijk voor onlinehandelaren: het onlineplatform van de Europese Commissie voor de beslechting van geschillen

Onlineplatform voor de beslechting van geschillenVerordening (EU) nr. 524/213 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen geldt vanaf januari 2016 rechtstreeks in alle EU-lidstaten, derhalve ook in Duitsland. De verordening heeft uitsluitend betrekking op de onlinehandel met consumenten door ondernemers die zijn gevestigd in Europa (derhalve niet in Zwitserland, China of USA). De EU heeft de eisen van deze verordening omgezet op het onlineplatform http://www.dzw.gr/608ef. Op dit p...
Artikel | 20 juni 2016 | Susanne Hermsen-Pfeiffer
Onlineplatform voor de beslechting van geschillen
Verordening (EU) nr. 524/213 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen geldt vanaf januari 2016 rechtstreeks in alle EU-lidstaten, derhalve ook in Duitsland. De verordening heeft uitsluitend betrekking op de onlinehandel met consumenten door ondernemers die zijn gevestigd in Europa (derhalve niet in Zwitserland, China of USA). De EU heeft de eisen van deze verordening omgezet op het onlineplatform http://www.dzw.gr/608ef. Op dit platform kunnen consumenten en ondernemers informatie ontvangen en klachten elektronisch indienen. Consumenten en ondernemers kunnen bij conflicten en geschillen over hun contractuele relatie gebruikmaken van de mogelijkheid om langs buitengerechtelijke weg op ongecompliceerde wijze tot overeenstemming te komen. Gebruik van het platform is gratis. Indien partijen niet zelf een oplossing vinden, kunnen zij een mediator inschakelen die wordt aangeboden via het platform. Het geschil wordt vervolgens beslecht op grond van de geldende nationale wetgeving met betrekking tot de alternatieve beslechting van geschillen (in Duitsland is dat het in december 2015 aangenomen “Verbraucherstreitbeilegungsgesetz” (wet inzake beslechting van consumentengeschillen), deze wet zal waarschijnlijk echter pas in 2017 in werking treden). In verband met de beslechting van het geschil zullen kosten ontstaan, die echter in vergelijking met een gerechtelijke procedure relatief laag zijn.

Eisen aan de onlinehandelaren
Op grond van de verordening geldt voor onlinehandelaren een informatieplicht. Zo dient de handelaar op zijn website een link naar het onlineplatform op te nemen en in dit verband een e-mailadres te vermelden. De link dient eenvoudig toegankelijk te worden vastgelegd op de website. Het is raadzaam de link op te nemen in het colofon en de algemene voorwaarden. De handelaar is niet verplicht om akkoord te gaan met beslechting van een geschil via het platform. De handelaar is alleen verplicht de consument van deze mogelijkheid in kennis te stellen.

Wat gebeurt er, als de link naar het onlineplatform ontbreekt?
Indien een onlinehandelaar verzuimt een overeenkomstige link op te nemen in zijn webshop, bestaat de kans dat hij een aanmaning ontvangt, bijvoorbeeld van de consumentenbond of concurrenten.

Instanties voor de alternatieve beslechting van geschillen
Het onlineplatform verwijst naar instanties voor de alternatieve beslechting van geschillen in de afzonderlijke Europese lidstaten. De consument en de ondernemer kunnen zich tot één van deze instanties wenden, indien zij een snelle en relatief goedkope beslechting van hun geschil wensen. Het is niet verplicht een dergelijke instantie in te schakelen, beide partijen moeten hiermee akkoord gaan. Indien één der partijen weigert, is nog steeds een gang naar de rechtbank mogelijk.

Momenteel zijn voor Duitsland bijvoorbeeld de instanties “Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V.”, “Kundenbeschwerdestelle des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V.”, “Schlichtungsstelle Luftverkehr beim Bundesamt für Justiz” en “Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr” opgenomen op het onlineplatform. Op de websites van de desbetreffende instanties is nadere informatie te vinden over het werkgebied, de duur van de procedure en de kosten.

Samenvatting
Onlinehandelaren die zijn gevestigd in Europa en producten aanbieden aan consumenten, zijn sinds 09-01-2016 verplicht om in hun webshop te verwijzen naar het onlineplatform voor de beslechting van geschillen, en in hun webshop een link naar dit platform op te nemen. Deze link dient bij voorkeur te worden opgenomen in zowel het colofon als de algemene voorwaarden. Bovendien verwijst het platform naar instanties voor de alternatieve beslechting van geschillen in iedere lidstaat van de Europeses Unie. Het is niet verplicht om geschillen te laten beslechten via dit platform of een instantie voor de alternatieve beslechting van geschillen. Zij bieden echter een snelle en relatief goedkope mogelijkheid een geschil te laten beslechten.