Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Belastingdienst publiceert regeling massaal bezwaar tegen uitspraak rechtbank Breda erfbelasting (1)

Belastingdienst publiceert regeling massaal bezwaar tegen uitspraak rechtbank Breda erfbelasting

We schreven al eerder over de geruchtmakende uitspraak van de rechtbank Breda van 13 juli 2012. In deze uitspraak oordeelde de rechtbank dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (“BOF”) van de successiewet ook van toepassing kan zijn op de vererving van niet-ondernemingsvermogen. De uitspraak is aanleiding geweest voor het massaal indienen van bezwaarschriften tegen opstaande aanslagen erfbelasting en schenkbelasting. De Belastingdienst verwacht als gevolg van de uitspraak van de Rechtbank op jaar...
Auteur artikelTon Lekkerkerker
Gepubliceerd26 oktober 2012
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
We schreven al eerder over de geruchtmakende uitspraak van de rechtbank Breda van 13 juli 2012. In deze uitspraak oordeelde de rechtbank dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (“BOF”) van de successiewet ook van toepassing kan zijn op de vererving van niet-ondernemingsvermogen. De uitspraak is aanleiding geweest voor het massaal indienen van bezwaarschriften tegen opstaande aanslagen erfbelasting en schenkbelasting. De Belastingdienst verwacht als gevolg van de uitspraak van de Rechtbank op jaarbasis volgens eigen zeggen circa 30.000 bezwaren erfbelasting en mogelijk meer dan 20.000 bezwaren schenkbelasting.

Deze aantallen hebben de Staatsecretaris van Financiën ertoe gebracht om de bezwaren aan te wijzen als een zogenaamd "massaal bezwaar". De Staatsecretaris heeft dit meegedeeld in een brief aan de Tweede Kamer van 25 oktober 2012. In dit verband is op 23 oktober 2012 een besluit de Aanwijzing als massaal bezwaar gepubliceerd. Massaal bezwaar is een in artikel 25a van de Algemene Wet inzake rijksbelasting opgenomen regeling, die kan worden ingezet als een groot aantal bezwaren is gericht tegen de beslissing op eenzelfde rechtsvraag die zich lenen voor niet-individuele behandeling.
In de regeling gaat het om de rechtsvraag of de BOF zowel vóór als na 1 januari 2010 in strijd is met het gelijkheidbeginsel.

De regeling voor massaal bezwaar geldt voor de bezwaarschriften waarop op 23 oktober 2012 nog geen uitspraak is gedaan. De regeling geldt ook voor de bezwaarschriften die daarna worden ingediend tot de dag voorafgaande aan de dag waarop de Hoge Raad geheel of gedeeltelijk tegemoetkomt aan het standpunt van een belanghebbende in een aangespannen procedure.
Als de Belastingdienst niet geheel in het gelijk wordt gesteld, worden ook de aanslagen herzien van de belastingplichtigen die geen bezwaar hebben ingediend.
Bezwaar indienen nadat het besluit in werking is getreden is dus niet nodig. Het besluit treedt (met terugwerkende kracht tot 23 oktober 2012) in werking op 22 november 2012, tenzij de Tweede Kamer voordien besluit zich niet met de aanwijzing te kunnen verenigen.
Voorzichtheidshalve is het dus aan te raden om bezwaar tegen openstaande aanslagen erf- en schenkbelasting te blijven aantekenen totdat definitief vaststaat dat de regeling massaal bezwaar in werking treedt. Het heeft geen zin om bewaar aan te tekenen tegen aanslagen die al definitief (onherroepelijk) vaststaan. Deze zullen door de belastingdienst worden afgewezen.
Overigens wijst de Staatsecretaris in de brief er nogmaals op dat de Belastingdienst op goede gronden van oordeel is dat de bezwaren op grond van het geldende recht moeten worden afgewezen. De Belastingdienst baseert zich daarbij op een recent arrest (LJN BU6998) van de Hoge Raad