Zoeken
  1. Beschuldigd van plagiaat?

Beschuldigd van plagiaat?

Muziek, boeken en producten die succesvol zijn, kunnen worden gekopieerd. Dat mag niet als in strijd wordt gehandeld met een recht van intellectuele eigendom, zoals auteursrecht. Waar ligt de grens?Auteursrecht beschermingHet auteursrecht beschermt volgens de wet "werken". Een werk moet voldoen aan de eisen die daarvoor zijn gesteld, met name dat sprake is van een eigen, intellectuele schepping. Vervolgens dient er een vergelijking van de totaalindrukken te worden gemaakt, waarvoor de auteurs...
Artikel | 14 maart 2016 | Joost Becker
Muziek, boeken en producten die succesvol zijn, kunnen worden gekopieerd. Dat mag niet als in strijd wordt gehandeld met een recht van intellectuele eigendom, zoals auteursrecht. Waar ligt de grens?

Auteursrecht bescherming

Het auteursrecht beschermt volgens de wet "werken". Een werk moet voldoen aan de eisen die daarvoor zijn gesteld, met name dat sprake is van een eigen, intellectuele schepping. Vervolgens dient er een vergelijking van de totaalindrukken te worden gemaakt, waarvoor de auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk bepalend zijn. Stemmen de totaalindrukken van het werk overeen met die van het plagiërende product? Dan is in voorkomend geval sprake van auteursrechtinbreuk.

Sommatiebrief of rechtbank procedure

Indien u beschuldigd bent van plagiaat, dan kan het zijn dat u een sommatiebrief heeft ontvangen,waarin wordt gesteld dat sprake is van inbreuk op auteursrechten. Vaak wordt in een dergelijke brief geëist dat u de inbreuk onmiddellijk staakt en gestaakt houdt, en voldoet aan een aantal eisen, zoals de opgave van gegevens, het sturen van een rectificatie of winstberekening. Het kan zijn dat ook het ondertekenen van een boete wordt verlangd. Laat bij een advocaat altijd checken of er een grondslag is om aan de sommatie mee te werken, en zo ja in welke mate. Ook zal moeten worden nagegaan of de eisende partij daadwerkelijk rechthebbende is.

Het tegengaan van plagiaat gebeurt ook via een gang naar de rechter, waarbij een kort geding dagvaarding wordt uitgebracht of een bodemprocedure wordt gestart. Daarin kunnen dezelfde eisen worden gesteld als hiervoor genoemd, en kan aanspraak worden gemaakt op volledige proceskosten.

Wapperen?

Wapperen met auteursrechten kan onrechtmatig zijn. Dat wil zeggen: indien auteursrechten worden ingeroepen tegen een bepaalde partij, terwijl er geen sprake is van inbreuk, kan degene die handhaaft onrechtmatig handelen. Daarvan is met name sprake indien wordt gehandeld tegen beter weten of behoren te weten in.

Recentelijk is uitgemaakt dat het publiekelijk (via Twitter) openbaar maken van suggestieve, grove beweringen en zeer stellige en als feit geponeerde beschuldigingen van plagiaat onrechtmatig kan zijn.

Heeft u een sommatiebrief of dagvaarding ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Joost Becker, advocaat auteursrecht