Zoeken
  1. Bevel tot wijziging splitsingstekening

Bevel tot wijziging splitsingstekening

De kantonrechter kan bevelen dat een akte van splitsing wordt gewijzigd dan wel dat de splitsing wordt opgeheven. In dit artikel wordt een uitspraak van het Hof Den Haag besproken en wordt de regelgeving nog eens aangehaald.Wettelijke basisIn artikel 5:144 lid 1 sub c BW staat het volgende:“1. Op verzoek van een persoon wiens medewerking of toestemming tot de wijziging van de akte van splitsing of tot opheffing van de splitsing is vereist, kan de kantonrechter van de rechtbank van het arrondi...
Artikel | 26 november 2015 | Dirkzwager
De kantonrechter kan bevelen dat een akte van splitsing wordt gewijzigd dan wel dat de splitsing wordt opgeheven. In dit artikel wordt een uitspraak van het Hof Den Haag besproken en wordt de regelgeving nog eens aangehaald.

Wettelijke basis

In artikel 5:144 lid 1 sub c BW staat het volgende:

“1. Op verzoek van een persoon wiens medewerking of toestemming tot de wijziging van de akte van splitsing of tot opheffing van de splitsing is vereist, kan de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen, bevelen dat de akte van splitsing wordt gewijzigd dan wel de splitsing wordt opgeheven:

(...)

c. wanneer de bouw of inrichting van het gebouw dan wel de inrichting of aanduiding van de grond niet of niet meer beantwoordt aan de omschrijving in de akte van splitsing.”

Casus

X heeft in het verleden een nieuwbouwappartement gekocht van een projectontwikkelaar. X was bij de koop van het nieuwbouwappartement met de projectontwikkelaar een uitbreiding van het dakterras overeengekomen. Op de tekening bij de splitsingsakte is deze uitbreiding niet opgenomen. X heeft de kantonrecht verzocht om te bevelen dat tekening wordt gewijzigd als bedoeld in artikel 5:144 lid 1 sub c BW. De kantonrechter wees het verzoek af.

Uitspraak Hof Den Haag

Het Hof heeft de beschikking van de kantonrechter vernietigd. Volgens het Hof zijn de volgende omstandigheden van belang voor de beoordeling:

- de uitbreiding van het dakterras heeft betrekking op extra vierkante meters en niet alleen materiaalkosten en arbeidsloon;
- X en de projectontwikkelaar hebben overeenstemming bereikt over de uitbreiding, het is dus geen eigenmachtig optreden van X;
- het gebouwde complex wijkt voor wat betreft het dakterras af van de splitsingsakte;
- de afwijking is ontstaan doordat de projectontwikkelaar de wijziging niet heeft verwerkt in de splitsingstekening.

Het Hof beveelt daarom om de splitsingstekening in overeenstemming te brengen met hetgeen feitelijk is gebouwd.

Conclusie

Het Hof oordeelt in overeenstemming met het doel en de strekking van artikel 5:144 lid 1 sub c BW. Let wel op dat het in dit wetsartikel gaat om een bevel, het betreft dus géén rechterlijke machtiging zoals wel eens wordt gedacht. Aan het bevel kunnen voorwaarden worden verbonden door de rechter.