Zoeken
  1. Bezuiniging op cultuur: instellingen bereiden reorganisaties voor, terwijl wet nog niet is aangenomen

Bezuiniging op cultuur: instellingen bereiden reorganisaties voor, terwijl wet nog niet is aangenomen

Op 8 februari jl. vond in de Tweede Kamer opnieuw een debat plaats over (kort gezegd) de wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid (wetsvoorstel nummer 33 100). Boris van der Ham van D66 merkte terecht op dat dit een wet is waar de regering in wezen al beleid bij heeft gemaakt -en waarop door instellingen geanticipeerd wordt- terwijl het wetsvoorstel nog niet door de Tweede respectievelijk Eerste Kamer is aangenomen. De aanvraag voor Rijkssubsidie voor de periode 2013-2016 is per 1...
Artikel | 10 februari 2012 | Jokelien Brouwer-Harbach
Op 8 februari jl. vond in de Tweede Kamer opnieuw een debat plaats over (kort gezegd) de wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid (wetsvoorstel nummer 33 100). Boris van der Ham van D66 merkte terecht op dat dit een wet is waar de regering in wezen al beleid bij heeft gemaakt -en waarop door instellingen geanticipeerd wordt- terwijl het wetsvoorstel nog niet door de Tweede respectievelijk Eerste Kamer is aangenomen. De aanvraag voor Rijkssubsidie voor de periode 2013-2016 is per 1 februari 2012 ingediend, medezeggenschapstrajecten lopen en reorganisaties zijn aangekondigd. Hiermee wordt in wezen ‘voor de muziek uitgelopen’, maar voorbereidingen zijn onvermijdelijk. Toch is er nog een beetje hoop, op bijvoorbeeld een overgangsregeling.

Op 14 februari 2012 stemt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel. Zoals het er nu naar uit ziet, zullen VVD, CDA en PVV voor stemmen en wordt een Kamermeerderheid bereikt. Bezuinigingen an sich en het stimuleren van ondernemerschap lijken behoorlijk breed te worden gedragen, maar het tempo waarin en de grote stappen die worden genomen, kunnen op minder steun rekenen. Ik acht het niet ondenkbaar dat de Eerste Kamer de wet in huidige vorm niet zo maar zal accepteren. Vanwege de stemverhoudingen, maar ook vanuit de controlerende rol die zij uitoefent op in te voeren wetgeving (vergelijk het elektronisch patiëntendossier).

Een struikelblok zou kunnen zijn het ontbreken van een overgangsregeling. In het kader van de afschaffing van de Wet inkomen kunstenaars (WWIK), oordeelde de rechter dat een overgangsregeling moest worden ingesteld. Een dergelijke discussie zou ook op het terrein van subsidie aan de instellingen kunnen ontstaan. Terecht merkt de heer Van der Ham (D66) op:

Of je nou voor of tegen deze wet bent, we moeten een wet maken waarbij de regering straks niet nat gaat voor de rechter als 21 van de -- uit mijn hoofd -- 52 kunstinstellingen bezwaar aantekenen. Het is een wet waar de regering eigenlijk al beleid bij heeft gemaakt terwijl het wetsvoorstel nog niet is goedgekeurd door de Eerste en de Tweede Kamer. Als de regering zich op die manier kwetsbaar maakt, kan het net als bij de WWik gebeuren dat het de belastingbetaler, ons allen, geld gaat kosten. Staatssecretaris De Krom heeft 2 mln. extra moeten betalen aan proceskosten en aan het opstarten van een systeem dat eigenlijk al was afgebouwd.”

Ook de heer Van Dijk (SP) wijst op het nut en de redelijkheid van een overgangsregeling:

Het langjarig subsidieperspectief komt te vervallen. Deze regeling is echter recentelijk nog ingevoerd. Hoe zit het nu met de rechtszekerheid voor de instellingen in verband met de verplichtingen die ze zijn aangegaan? Zou een overgangsperiode niet redelijk zijn, zoals de Raad voor Cultuur ook suggereert? 21 instellingen hebben bezwaar gemaakt, zo lezen wij in de stukken.”

Het is afwachten of Staatssecretaris Zijlstra zich hier iets van aan zal trekken. De Raad van State heeft een blanco advies afgegeven, stelt Zijlstra. Dat zou voldoende moeten zijn. Anderzijds heeft de Raad voor Cultuur ook een overgangsperiode voorgesteld. Het blijft nog afwachten, terwijl ondertussen in de sector zelf wordt geanticipeerd op het subsidiebesluit dat er op Prinsjesdag zou moeten zijn. Alhoewel de exacte afloop nog niet duidelijk is, is het mijns inziens toch verstandig om –uitgaand van het slechte scenario- reorganisaties zo veel mogelijk voor te bereiden. Medezeggenschapstrajecten nemen behoorlijk wat tijd, evenals overleg over een Sociaal Plan. Uitgaande van een gewijzigde subsidie per 1 januari 2013, kunnen veel cultuurinstellingen mijns inziens niet anders dan maatregelen voorbereiden. Opzegtermijnen zijn met name in de podiumkunsten vaak gekoppeld aan de seizoenen, om ontslag per januari 2013 te realiseren moet tijdig actie worden ondernomen.