Zoeken
  1. Buisleidingen en de fysieke leefomgeving

Buisleidingen en de fysieke leefomgeving

Op dit moment ligt er in Nederland al 18.000 kilometer buisleidingen voor gevaarlijke stoffen. Uit studies en marktverkenningen door het bedrijfsleven is de verwachting dat er in de komende twintig tot dertig jaar extra transportleidingen zullen worden bijgelegd. Buisleidingen maken dan ook een belangrijk onderdeel uit van de fysieke leefomgeving. Om die reden besteedt het Ministerie van  Infrastructuur en Milieu veel aandacht aan dit onderwerp.Structuurvisie BuisleidingenIn de Structuurvisie...
Artikel | 13 januari 2017 | Jasper Molenaar

Op dit moment ligt er in Nederland al 18.000 kilometer buisleidingen voor gevaarlijke stoffen. Uit studies en marktverkenningen door het bedrijfsleven is de verwachting dat er in de komende twintig tot dertig jaar extra transportleidingen zullen worden bijgelegd. Buisleidingen maken dan ook een belangrijk onderdeel uit van de fysieke leefomgeving. Om die reden besteedt het Ministerie van  Infrastructuur en Milieu veel aandacht aan dit onderwerp.


Structuurvisie Buisleidingen
In de Structuurvisie Buisleidingen heeft het Rijk voor de komende twintig tot dertig jaar kenbaar gemaakt welke ruimte wordt gereserveerd voor toekomstige buisleidingen voor gevaarlijke stoffen. Het gaat daarbij om ondergrondse buisleidingen voor het transport van aardgas, olieproducten en chemicaliën, die provinciegrens- en vaak ook landgrensoverschrijdend zijn. In de Structuurvisie wordt een hoofdstructuur van verbindingen aangegeven waarlangs ruimte moet worden vrijgehouden, om ook in de toekomst een ongehinderde doorgang van buisleidingtransport van nationaal belang mogelijk te maken.


De Structuurvisie Buisleidingen gaat verder in op het beleid zoals dat de afgelopen jaren is ontwikkeld voor buisleidingen voor gevaarlijke stoffen. Voor deze leidingen, reeds bestaand of nieuw, geldt dat het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) gemeenten verplicht deze leidingen op te nemen in het bestemmingsplan met een belemmeringenstrook van 4 of 5 meter ter weerszijden van de leiding. Verder dient op grond van het Bevb voor alle leidingen rekening te worden gehouden met de risiconormering die voor buisleidingen voor gevaarlijke stoffen geldt.


Handboek buisleiding in bestemmingsplannen
Met het oog op het bovenstaande is het “Handboek buisleiding in bestemmingsplannen” in opdracht van het Ministerie herzien. In deze herziene versie zijn de latere uitwerkingen voor buisleidingen meegenomen op het gebied van het Bevb, de Regeling externe veiligheid buisleidingen, de Handleiding risicoberekeningen Bevb en het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening.


Omgevingswet en buisleidingen
Ook in de in voorbereiding zijnde Omgevingswet is veel aandacht voor buisleidingen, onder meer in de Omgevingsvisie. Deze visie gaat in op de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming, het behoud van het grondgebied en de hoofdzaken van het te voeren beleid op alle relevante terreinen van de fysieke leefomgeving. Dit politiek-bestuurlijk document beschrijft het beleid voor de fysieke leefomgeving op integrale wijze.


De fysieke leefomgeving is breder dan alleen de ruimtelijke aspecten: onder meer ontwikkelingen op het gebied van cultureel erfgoed, energie-infrastructuur, landbouw, landschap, milieu, natuur en water worden meegewogen en beschreven in de Omgevingsvisie. Een omgevingsvisie bestrijkt daarmee de hele breedte van de fysieke leefomgeving zoals bedoeld in het wetsvoorstel. Hoofdlijnen van voorgenomen ontwikkelingen als de aanleg van buisleidingen, hoogspanningsleidingen of tunnels, winning van delfstoffen, ondergronds bouwen en dergelijke maken ook deel uit van de Omgevingsvisie. Tot het begrip “grondgebied” behoren namelijk ook de onder- en bovengrond op verschillende niveaus en het water.


Kortom: wet- en regelgeving op het gebied van buisleidingen is volop in ontwikkeling en dynamisch. Wilt u meer weten over buisleidingen in het domein van de fysieke leefomgeving, neem dan contact op met Jasper Molenaar, advocaat Overheid & Vastgoed.


Conferentie Buisleidingen Platform 21 en 22 maart a.s.
Op 21 en 22 maart a.s. vindt in Diergaarde Blijdorp te Rotterdam voor de 19e keer de tweedaagse Conferentie Buisleidingen Platform plaats. Dirkzwager advocaten & notarissen is als partner verbonden aan deze conferentie. Jasper Molenaar en Sebastiaan van de Kant, advocaten bij Dirkzwager, spreken tijdens de thematafels over de juridische aspecten van compensatie bij verleggingen van buisleidingen en de aansprakelijkheid bij graafwerkzaamheden.

Klik hier voor meer informatie over dit event.