Zoeken
  1. Commotie in Twente over voorgenomen sluiting afdeling verloskunde ZGT Almelo

Commotie in Twente over voorgenomen sluiting afdeling verloskunde ZGT Almelo

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) heeft aangekondigd haar afdeling verloskunde in Almelo op termijn te willen sluiten. Het ziekenhuis heeft twee locaties, in Hengelo en in Almelo. Het ziekenhuis zegt te klein te zijn om op twee locaties  een afdeling verloskunde open te kunnen houden. Het voornemen heeft tot grote ophef geleid in Twente. Volgens de verloskundigen in de regio zal wanneer de sluiting wordt doorgezet, een grote groep vrouwen niet meer thuis kunnen bevallen, omdat bij calamiteiten de...
Artikel | 25 januari 2011 | Luuk Arends
Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) heeft aangekondigd haar afdeling verloskunde in Almelo op termijn te willen sluiten. Het ziekenhuis heeft twee locaties, in Hengelo en in Almelo. Het ziekenhuis zegt te klein te zijn om op twee locaties  een afdeling verloskunde open te kunnen houden. Het voornemen heeft tot grote ophef geleid in Twente. Volgens de verloskundigen in de regio zal wanneer de sluiting wordt doorgezet, een grote groep vrouwen niet meer thuis kunnen bevallen, omdat bij calamiteiten de aanrijdtijden naar het ziekennuis te lang worden.

Afgelopen zomer diende nog een kort geding van de verloskundigen tegen het ziekenhuis, toen zij beide afdelingen drie weken tijdens de zomer sloot. De rechter vond het besluit tot sluiting het ziekenhuis ernstig tekortgeschoten was in haar verplichtingen jegens de verloskundigen, maar liet de zomersluiting toch in stand, omdat het ziekenhuis beweerde dat het niet anders kon.

Opmerkelijk is dat ZGT tijdens die procedure nog liet weten dat de zomersluiting beschouwde als ‘een onvermijdelijk incident dat in komende jaren als dat maar enigszins mogelijk is zal worden voorkomen’. Het ziekenhuis deelde bovendien mee dat het dus ‘niet een vooraschot op een permanente “zomersluiting”met alle daaraan verbonden bezwaren ‘ nam. Een half jaar later lijkt deze belofte achterhaald.

Volgens de persberichten is het besluit om de locatie in Almelo te sluiten vooral ingegeven door economische motieven. In het adherentiegebied van Hengelo bevindt zich tevens het Medisch Spectrum Twente. De mensen uit deze regio hebben dus een alternatief. In het adherentiegebied van Almelo is dit niet of althans veel minder het geval.  Het lijkt erop dat ZGT met het openhouden van de locatie Hengelo de concurrentie met Medisch Spectrum beter hoopt aan te kunnen.

Uit een recente uitspraak van het Europese Hof van de Rechten van de Mens (d.d. 14 december 2010) valt op te maken dat thuisbevallen een recht is dat voortvloeit uit artikel 8 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Op grond van deze uitspraak mag de wetgeving geen belemmeringen opwerpen om dit recht gestalte te geven. Hieruit kan in ieder geval geconcludeerd worden dat de aanrijdtijden voor thuisbevallen en voor spoedopnames ingeval van complicaties, die door de overheid worden gehanteerd geen risico’s voor moeder en/of kind mogen meebrengen.

De vraag is of de sluiting, mede ook in het licht van bovengenoemde uitspraak,  juridisch wel is geoorloofd. Op grond van de beleidsregels behorende bij het Uitvoeringsbesluit van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) mogen er voorschriften worden verbonden aan het verlenen van toelatingen aan zorginstellingen. Zo worden er voorschriften verbonden aan het verlenen van acute zorg. Bij sluiting van een afdeling mag de norm van 45 minuten om de afdeling van een Spoedeisende Hulp (SEH) van een basisziekenhuis te bereiken niet in gevaar komen. Het betreft dan de totaaltijd die nodig is om met een ambulance de plaats van het ongeval te bereiken en vervolgens de SEH-locatie te bereiken. Een soortgelijke norm moet worden gehanteerd bij acute verloskundige zorg. Een complicerende factor bij bevallende vrouwen die met spoed naar het ziekenhuis gebracht moeten worden, is dat er minimaal tien minuten extra nodig is om de vrouw gereed te maken voor vervoer. Over het voornemen zijn inmiddels ook (vele) kamervragen gesteld. De minister heeft op deze vragen nog niet geantwoord. Verder hebben tal van zorgverleners zich in de pers negatief uitgelaten over de plannen van ZGT.

In april neemt ZGT een definitieve beslissing over het voornemen.