Zoeken
  1. Concurrerend merk Bodypump vervallen

Concurrerend merk Bodypump vervallen

Merkhouder HDD - bekend van Les Mills - en tevens houdster van het woordmerk BODY PUMP, heeft met succes de vervallenverklaring gevorderd van het merk 'Bodypump' dat in in 1998 door een fitnesscentrum in Gent was gedeponeerd. Laatstgenoemd merk was 5 jaar lang niet gebruikt, zo luidt het oordeel. De exploitant van het fitnesscentrum stelde dat het merk wel degelijk normaal is gebruikt. Volgens het hof in Gent tonen de bewijsstukken echter veeleer aan dat het teken 'body pump' gebruikt werd om...
Artikel | 24 november 2014 | Joost Becker
Merkhouder HDD - bekend van Les Mills - en tevens houdster van het woordmerk BODY PUMP, heeft met succes de vervallenverklaring gevorderd van het merk 'Bodypump' dat in in 1998 door een fitnesscentrum in Gent was gedeponeerd. Laatstgenoemd merk was 5 jaar lang niet gebruikt, zo luidt het oordeel. De exploitant van het fitnesscentrum stelde dat het merk wel degelijk normaal is gebruikt. Volgens het hof in Gent tonen de bewijsstukken echter veeleer aan dat het teken 'body pump' gebruikt werd om in het fitnesscentrum te Gent in het algemeen lessen aan te duiden waarin op muziek en met gewichten aan fitness gedaan werd. Er is onvoldoende aangetoond dat met het merk marktaandeel behouden of verkregen is voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

Volgens het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) kan iedere belanghebbende de vervallenverklaring van een merk vorderen indien het gedurende vijf jaar lang niet normaal is gebruikt.
Er  wordt een normaal gebruik van een merk gemaakt wanneer het,  overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, te weten het waarborgen van  de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is  ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik  dat alleen ertoe strekt, de aan de merkinschrijving verbonden rechten te  behouden. Bij de beoordeling of een normaal gebruik van het merk is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden  aan de hand waarvan kan warden vastgesteld dat de commerciële  exploitatie ervan in het economische verkeer reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden  geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of  diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.

In casu geldt dat "[m]et  de neergelegde stukken de heer X onvoldoende [bewijst] dat hij het gedeponeerde woord- en beeldmerk 0628789 gebruikt heeft voor het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten  waarvoor het is ingeschreven. Dit is zijn identiteit, minstens de identiteit van het fitnesscentrum waar het merk gebruikt werd. Er kan uit de stukken niet afgeleid worden dat het merk gebruikt werd om aan de  gemiddeld geïnteresseerde consument duidelijk te maken dat een fitnessdienst aangeboden werd, die specifiek van de heer Withof, desgevallend van zijn fitnesscentrum, afkomstig was."

De stukken tonen veeleer aan dat het teken “Bodypump" gebruikt werd, om in het fitnesscentrum te Gent in het algemeen lessen aan te duiden waarin op muziek en met gewichten  aan fitness gedaan werd. Het is onvoldoende aangetoond dat de heer X met het woord- en beeldmerk marktaandelen behouden of verkregen heeft voor  de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.

Aldus is het merk Bodypump gegrond vervallen verklaard.