1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Cross-border employment: Detachering over de grens - de aandachtspunten

Cross-border employment: Detachering over de grens - de aandachtspunten

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt komt het in de praktijk steeds vaker voor dat Nederlandse werkgevers tijdelijk gebruik maken van buitenlandse werknemers om bepaalde piekperiode op te vangen, die dan worden gedetacheerd naar Nederland. Dit artikel beschrijft de arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving in geval van grensoverschrijdende detachering.
Leestijd 
Auteur artikel Annelinde Janssen
Gepubliceerd 22 augustus 2023
Laatst gewijzigd 22 augustus 2023

Indien een buitenlandse werkgever besluit tijdelijk werknemers tewerk te stellen middels detachering in Nederland, geldt de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (‘WagwEU’). De WagwEU biedt bescherming voor werknemers ten aanzien van de zogeheten ‘harde kern arbeidsvoorwaarden’. Deze wet is de Nederlandse implementatiewet van de Europese Detacheringsrichtlijn (EU 2018/957).

Wanneer geldt de WagwEU?

Detachering onder de WagwEU kent drie categorieën:

  • Het voor rekening en onder toezicht en leiding van de dienstverrichter ter beschikking stellen van een werknemer aan de dienstontvanger (bijvoorbeeld contracting);
  • Het ter beschikking stellen van een werknemer van een onderneming aan een vestiging van die onderneming of een tot hetzelfde concern behorende onderneming in een andere lidstaat (intra-concern detachering);
  • Het ter beschikking stellen van een werknemer aan de dienstontvanger om onder toezicht en leiding van de dienstontvanger arbeid te verrichten (de zuivere detachering).

Daarnaast zijn er nog enkele uitzonderingen op de WagwEU, die zijn opgenomen in de BagwEU (Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om korte reparatiewerknemers, zakelijke besprekingen of het bijwonen van congressen in het buitenland. Voor deze meer incidentele werkzaamheden geldt de WagwEU niet.

Welke arbeidsvoorwaarden moeten worden toegepast?

In artikel 2 WagwEU is opgenomen welke arbeidsvoorwaarden er moeten worden toegepast op de werknemer die valt onder de definities van de WagwEU. Dit is in aanvulling op de voorrangsregels uit artikel 9 Rome I, waarover in dit artikel meer beschreven. Deze gelden immers altijd in het geval van werkzaamheden in Nederland. Dit totaalpakket vormt de ‘harde kern van arbeidsvoorwaarden’. Hierbij gaat het kortgezegd om:
- het wettelijk minimumloon;
- de Nederlandse wetgeving inzake arbeidsomstandigheden (o.a. Arbeidsomstandighedenwet);
- de wetgeving inzake arbeids- en rusttijden (o.a. Arbeidstijdenwet);
- de regelgeving inzake gelijke behandeling (o.a. Algemene wet gelijke behandeling);
- de vakantiewetgeving (minimum aantal dagen, vervaltermijnen);
- regels van de wet Waadi;
- indien sprake is van een algemeen verbindend verklaarde cao, dan gelden ook de harde kern arbeidsvoorwaarden uit deze cao. In dat geval geldt er een gelijke beloningsnorm die breder is dan het wettelijk minimumloon;

Voorgenoemde voorwaarden gelden gedurende de eerste 12 maanden van detachering. De WagwEU gaat dan ook uit van tijdelijke werkzaamheden. Deze periode van 12 maanden kan eenmaal worden verlengd tot 18 maanden.

Na de periode van 12 maanden (of met verlenging tot 18 maanden) gelden alle dwingendrechtelijke arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden, met uitzondering van (kortgezegd) het ontslagrecht en de pensioenwetgeving.

De harde kern van arbeidsvoorwaarden moet ongelijke concurrentie van buitenlandse arbeidskrachten voorkomen. Met name indien sprake is van zuivere detachering (waarbij de gelijke beloning uit Waadi dient te worden toegepast) en/of er een algemeen verbindende cao geldt (op grond waarvan een gelijke beloningsnorm geldt), zal de buitenlandse arbeidskracht gelijk moeten worden beloond, waardoor deze concurrentie wordt voorkomen.

Meldplicht

De buitenlandse onderneming die een werknemer naar Nederland gaat detacheren is verplicht dit voorafgaand aan de detachering te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit kan via www.postedworkers.nl. Het niet voldoen aan deze meldplicht kan leiden tot boetes. Daarnaast dient de Nederlandse onderneming te controleren of aan deze meldplicht is voldaan en kan ook aan deze onderneming een boete worden opgelegd, zodat voor beide partijen waarborgen zijn vastgelegd aan deze verplichting te voldoen.

Tot slot

In geval van grensoverschrijdende detachering is het verstandig allereerst vast te stellen welke wet- en regelgeving dient te worden toegepast, om vervolgens de arbeidsvoorwaarden in kaart te brengen. Wij zijn uiteraard bereid hierin mee te kijken en te adviseren over de geldende wet- en regelgeving. Ook kunnen wij ondersteunen bij de meldplicht.