Zoeken
  1. De Europese Erfrechtverklaring

De Europese Erfrechtverklaring

Op 17 augustus 2015 treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. Hieronder zal ik ingaan op de functie en de aanvraag van een Europese Erfrechtverklaring.
Artikel | 18 juni 2015 | Annick Schenkenberg van Mierop

Op 17 augustus 2015 treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. In een eerder artikel informeerde ik u over de Europese Erfrechtverordening en de rechtskeuze in het testament. Hieronder zal ik ingaan op de functie en de aanvraag van een Europese Erfrechtverklaring.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een verklaring van de notaris, vastgelegd in een notariële akte, waarin onder andere staat wie is overleden, wie op grond van een testament of de wet de erfgenamen zijn en voor welke delen, en wie de erfenis kan afwikkelen. Met een verklaring van erfrecht kunnen de erfgenamen bijvoorbeeld toegang krijgen tot bankrekeningen van de erflater, de tenaamstelling van deze rekeningen wijzigen en een woning op naam krijgen.

Afwikkeling van een nalatenschap met internationale elementen

Bij de afwikkeling van een nalatenschap met internationale elementen stuit men op het probleem dat nationale verklaringen van erfrecht buiten de landsgrenzen van het land waar zij zijn afgegeven niet het gewenste effect sorteren, omdat zij daar niet altijd worden erkend. Dit is het gevolg van de grote verschillen in vorm, inhoud en juridische consequenties van nationale verklaringen van erfrecht. Met de inwerkingtreding van de Europese Erfrechtverordening hebben EU-lidstaten in een instrument voorzien om dit probleem aan te pakken: de Europese Erfrechtverklaring.

Bij een nalatenschap met internationale elementen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan iemand die in Nederland is overleden, maar een buitenlandse nationaliteit heeft. Een ander voorbeeld is iemand met de Nederlandse nationaliteit die in het buiteland overlijdt en/of in het buitenland bezittingen heeft zoals  bankrekeningen of onroerend goed.

Wie vraagt de Europese Erfrechtverklaring aan en hoe?

De Europese Erfrechtverklaring kan in Nederland worden aangevraagd bij een notaris met een speciaal daarvoor opgesteld  formulier. Het gebruiken van dit formulier is overigens niet verplicht. De aanvraag moet in het Nederlands worden gedaan of in een andere taal die de notaris begrijpt.

Het aantal personen dat een Europese Erfrechtverklaring aan kan vragen, is beperkt.

U kunt een Europese Erfrechtverklaring aanvragen indien u (i) erfgenaam, (ii) rechtstreeks tot de nalatenschap gerechtigde legataris, (iii) executeur en/of (iv) beheerder van de nalatenschap bent.

Een legataris is naar Nederlands recht niet rechtstreeks tot de nalatenschap gerechtigd en zal dus geen Europese Erfrechtverklaring kunnen aanvragen.

Indien u een Europese Erfrechtverklaring aanvraagt overlegt u voldoende gegevens en documenten die nodig zijn voor het afgeven van de Europese Erfrechtverklaring. Zo moet de aanvrager het beoogde doel doorgeven.  Onder het beoogde doel kan worden verstaan het bewijs leveren van: a) de rechtspositie /rechten van de erfgenamen en legatarissen, b) toewijzing van een bepaald goed, c) bevoegdheden van de executeur of beheerder van de nalatenschap.

Verder moeten de gegevens van de erflater, de gegevens van de aanvrager, de gegevens van een eventuele echtgenoot of partner en de gegevens van mogelijk andere rechthebbenden op de nalatenschap worden doorgegeven. Tot slot dienen het eventuele testament, huwelijksvoorwaarden of huwelijkse overeenkomst die de erflater had, bij de aanvraag te worden overlegd.

Met de Europese Erfrechtverklaring kunnen erfgenamen of andere rechthebbenden tot de nalatenschap in andere Europese lidstaten (met uitzondering van Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland) bewijs leveren van hun rechtspositie en zijn ze niet langer afhankelijk van de erkenning van nationale verklaringen van erfrecht in een andere lidstaat. Na inwerkingtreding van de Europese Erfrechtverordening zal in Nederland alleen de notaris bevoegd zijn tot het opstellen van een Europese Erfrechtverklaring.

Voor meer informatie over de Europese Erfrechtverordening kunt u zich tot mij of een van mijn collega’s wenden.