Zoeken
  1. De (on)mogelijkheden van het i-DEPOT

De (on)mogelijkheden van het i-DEPOT

Op 26 september 2016 is een verbeterde versie van het i-DEPOT gelanceerd. Hiermee wordt het - volgens de website van het BBIE - nog eenvoudiger om, naast merken en modellen, ook i-DEPOTs online in te dienen.Wettelijke basis i-depotHet i-DEPOT heeft sedert per 1 oktober 2013 een wettelijke basis. Artikel 4.4bis van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) bepaalt over het i-DEPOT onder meer het volgende:'1.Het Bureau kan onder de naam „i-DEPOT” bewijs verstrekken van het bes...
Artikel | 03 oktober 2016 | Joost Becker
Op 26 september 2016 is een verbeterde versie van het i-DEPOT gelanceerd. Hiermee wordt het - volgens de website van het BBIE - nog eenvoudiger om, naast merken en modellen, ook i-DEPOTs online in te dienen.

Wettelijke basis i-depot

Het i-DEPOT heeft sedert per 1 oktober 2013 een wettelijke basis. Artikel 4.4bis van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) bepaalt over het i-DEPOT onder meer het volgende:
'1.Het Bureau kan onder de naam „i-DEPOT” bewijs verstrekken van het bestaan van stukken op de datum van hun ontvangst.
2. De stukken worden gedurende een bepaalde termijn door het Bureau bewaard. Dit gebeurt onder strikte geheimhouding, tenzij de indiener daarvan uitdrukkelijk afstand doet.'Waartoe dient een i-DEPOT?

Het is dus mogelijk om bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) een zogenaamd i-depot, van een idee of creatie, te verrichten. Het kan hierbij ook gaan om een format, een (geheimhoudings)overeenkomst, een document, prototype, uitvinding, procedé, ontwerp, foto, en dergelijke. Doel van het i-DEPOT is om bewijs te creëren dat de deposant op het moment van de indiening van het depot een bepaald idee, concept of ontwerp e.d. tot zijn beschikking had.

Wat is de rechtskracht van een i-DEPOT?

Met de indiening van een i-depot wordt geen zelfstandig recht gecreëerd. Het gaat enkel om een 'vrij' bewijsmiddel. Men verkrijgt slechts een bewijs voor het bestaan van het depot, althans datgene wat er in is neergelegd, voorzien van een datum. Het heeft in beginsel net als alle andere bewijsmiddelen vrije bewijskracht (conform artikel 156 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)).

Anders dan bijvoorbeeld een notariële akte, heeft een i-DEPOT op zichzelf ook geen dwingende bewijskracht. In beginsel hebben alleen notariële aktes in Nederland dwingende bewijskracht (zie artikel 157 Rv). Het deponeren van een ontwerp, concept of plan bij een notaris, geeft aldus het dwingende bewijs van het bestaan van hetgeen in de akte is opgenomen. De bewaartermijn van het i-DEPOT, de verlengingen en de historie van het i-DEPOT doen hieraan niet af.

Het i-depot levert ook geen bewijs op dat de 'indiener' tevens de maker, de ontwerper of de bedenker is. De bewijslast daarvan zal nog steeds op de ontwerper ervan rusten. Dit geldt onverminderd het feit dat het BBIE meldt dat het i-DEPOT tevens voldoet aan de vereisten van een elektronische handtekening.

Intellectueel eigendomsrechtelijke status

De merk-, model-, auteurs- dan wel octrooirechtelijke status van hetgeen is ingediend wordt niet bepaald door het i-DEPOT. Of een ontwerp, vinding of idee nieuw is dan wel eigen karakter heeft mag dus niet uit een i-DEPOT worden afgeleid. De rechter zal hier uiteindelijk zijn oordeel over moeten vormen.

Belang van geheimhoudingsverklaring

Het BBIE bewaart het i-DEPOT onder strikte geheimhouding, tenzij de indiener daarvan uitdrukkelijk afstand doet, aldus de wet. Anders dan bij merken en modellen het geval is, worden i-DEPOTS dus niet gepubliceerd in een openbaar register. In die zin is geheimhouding gewaarborgd.

Het bovenstaande doet echter niet af aan het belang van het afsluiten van overeenkomsten tot geheimhouding met derde partijen, voordat over het concept of idee wordt gesproken. Die geheimhouding is met het i-DEPOT niet gewaarborgd. Het advies is dus om met die derden vooraf een geheimhoudingsovereenkomst (of NDA) af te sluiten, waarin ook een boetebeding is opgenomen.

Wat kost het?

Het basistarief voor een i-DEPOT is 35 euro. Ook is er de mogelijkheid om een creditaccount te openen, aldus het BBIE. Vervolgens kan men i-DEPOTs tegen een voordelig staffeltarief afnemen. Het is in mijn optiek echter zinvol om bij een goed idee, concept of product, méér te investeren in de vastlegging van andersoortig bewijs en/of de registratie ervan in de vorm van een merk, model of octrooi dan wel de geheimhouding daarvan goed af te zekeren in een NDA.

Joost Becker, advocaat intellectueel eigendom