Zoeken
  1. Dekking arbeidsongeschiktheidspensioen bij baanwisseling (1)

Dekking arbeidsongeschiktheidspensioen bij baanwisseling

Werknemers die ziek of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn kunnen vaak moeilijk van baan wisselen. Ze zijn bang om afstand te doen van hun bestaande arbeidsvoorwaarden bij de oude werkgever. Dit geldt met name voor het verlies van hun arbeidsongeschiktheidspensioen bij de oude werkgever/pensioenuitvoerder. Hierin komt verandering door het convenant tussen de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars van 23 januari 2013. Aan de leden (pensioenfondsen en pensioenverzekeraars) wordt aa...
Artikel | 12 augustus 2013 | Henk Hoving
Werknemers die ziek of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn kunnen vaak moeilijk van baan wisselen. Ze zijn bang om afstand te doen van hun bestaande arbeidsvoorwaarden bij de oude werkgever. Dit geldt met name voor het verlies van hun arbeidsongeschiktheidspensioen bij de oude werkgever/pensioenuitvoerder. Hierin komt verandering door het convenant tussen de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars van 23 januari 2013. Aan de leden (pensioenfondsen en pensioenverzekeraars) wordt aanbevolen om vóór 1 januari 2014 hun pensioenregelingen aan te passen aan het convenant. Hierdoor wordt de arbeidsmobiliteit van mensen met een gezondheidsrisico verbeterd.

Doel en inhoud convenant
Het doel is te voorkomen dat een werknemer die ziek of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is de inkomensbescherming op grond van de pensioenregeling verliest (het arbeidsongeschiktheidspensioen bij de oude werkgever), als hij bij een andere werkgever in dienst treedt. Daarnaast is er meer bescherming bij collectieve beëindigingen, indien geen sprake is van een collectieve waardeoverdracht. Bij collectieve waardeoverdracht beoogt het convenant dat de aangesloten pensioenuitvoerders (via de sociale partners) als onderdeel van een totaalpakket vrijelijk afspraken maken die voorkomen dat de negatieve effecten optreden waarop het convenant betrekking heeft. Het convenant heeft in hoofdzaak betrekking op de volgende twee aspecten. Ten eerste zullen pensioenuitvoerders geen carenz-tijden (perioden zonder recht op het pensioen) meer hanteren. Ten tweede wordt het uitlooprisico van het arbeidsongeschiktheidspensioen uniform gedekt bij de oude pensioenuitvoerder.

Kernpunten
Er zijn tien kernpunten waarover afspraken gemaakt zijn. De belangrijkste vier bespreek ik hieronder.
Kernpunt 1: dekking arbeidsongeschiktheidspensioen De pensioenregeling waarin de werknemer deelnemer was op de eerste ziektedag behoudt dekking van het arbeidsongeschiktheidsrisico, inclusief latere toenames in de mate van arbeidsongeschiktheid, tot de volgens het pensioenreglement geldende eindleeftijd.
Kernpunt 2: dekking bij premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid Als er sprake is van premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid, dan blijft deze dekking voortbestaan tot de mate van arbeidsongeschiktheid per einde dienstverband. Neemt deze bij de nieuwe werkgever toe, dan dekt de nieuwe pensioenuitvoerder de (hogere) premievrijstelling conform de nieuwe regeling.
Kernpunt 3: later ingaan van de uitkering Zowel bij het arbeidsongeschiktheidspensioen als de premievrijstelling wordt dekking verleend op basis van de deelneming op de eerste ziektedag van de oorspronkelijke wachttijd voor de WIA.
Kernpunt 4: carenz- of wachttijden Deze worden niet meer gehanteerd. Hierdoor wordt voorzien in directe pensioenverzekering bij aanvang van een dienstverband.

Ingangsdatum en werking
De afspraken gelden voor iedere werknemer die vanaf 1 januari 2014 (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt en daarna naar een andere werkgever overstapt. Hierbij is verdisconteert de wachttijd van 24 maanden en de loondoorbetalingsverplichtingen van de (oude) werkgever ingeval van ziekte, dus vanaf 1 januari 2012. Partijen bij het convenant spannen zich in dat hun leden en de sociale partners de gemaakte afspraken uiterlijk per 1 januari 2014 implementeren in de pensioenregelingen.

De advocaten van de sectie arbeidsrecht en vakgroep pensioenrecht houden u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen op deze rechtsgebieden. Zij kunnen u verder informeren en bijstaan.