Zoeken
  1. Een onbekookt facetbestemmingsplan voor supermarkten

Een onbekookt facetbestemmingsplan voor supermarkten

We kennen allemaal het fenomeen van de facetbestemmingsplannen waarin bijvoorbeeld regels worden gesteld ten aanzien van archeologie of cultuurhistorie. Onlangs heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een facetplan “goedgekeurd” waarmee de gemeente Groningen 86 bestemmingsplannen beoogde aan te passen op het onderdeel parkeren omdat artikel 2.5.30 van de Bouwverordening per 1 juli 2018 vervalt. Daarbij werd gebruik gemaakt van een dynamische verwijzing naar parkeerbeleid (...
Artikel | 12 september 2017 | Jasper Molenaar
We kennen allemaal het fenomeen van de facetbestemmingsplannen waarin bijvoorbeeld regels worden gesteld ten aanzien van archeologie of cultuurhistorie. Onlangs heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een facetplan “goedgekeurd” waarmee de gemeente Groningen 86 bestemmingsplannen beoogde aan te passen op het onderdeel parkeren omdat artikel 2.5.30 van de Bouwverordening per 1 juli 2018 vervalt. Daarbij werd gebruik gemaakt van een dynamische verwijzing naar parkeerbeleid (ECLI:NL:RVS:2017:607). In een uitspraak van 30 augustus 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2363) heeft de Afdeling zich uitgelaten over een facetbestemmingsplan dat voorziet in een regeling om te bepalen op welke locaties in Urk supermarkten zijn toegestaan. Deze variant was mij nog niet bekend.

Facetbestemmingsplan
Een facetbestemmingsplan, ook wel “paraplubestemmingsplan” genoemd, is een bestemmingsplan waarbij het op dat moment geldende bestemmingsplan ook na de herziening van kracht blijft. Het geldende bestemmingsplan zelf wordt dus niet aangepast. Bij dit soort plannen gaat het vaak om een kleine correctie van een bestemming of van een voorschrift. Het kan ook gaan om een aspect waarbij meerdere bestemmingsplannen tegelijkertijd worden herzien. Ten aanzien van het onderwerp dat het facetbestemmingsplan nader regelt, komen de regels ten aanzien van dat onderwerp in de onderliggende bestemmingsplannen te vervallen of gaan gelden als een nadere aanvulling op de reeds vigerende planregels.

De zaak in Urk
De raad van Urk heeft het bestemmingsplan “Industrierondweg Boni” vastgesteld dat voorziet in bouwmogelijkheden voor een supermarkt op een specifieke locatie. Een kleine tien maanden later wordt het bestemmingsplan “Facetbestemmingsplan Supermarkten” vastgesteld waarin wordt geregeld waar supermarkten binnen Urk zijn toegestaan. Dit facetplan voorziet in een supermarkt op de locatie waar het bestemmingsplan “Industrierondweg Boni” op ziet door het toekennen van de aanduiding “specifieke vorm van detailhandel – supermarkt toegestaan”. Met toepassing van artikel 6:19 Awb wordt ook het facetbestemmingsplan onderwerp van de beroepsprocedure die aanhangig was gemaakt tegen het bestemmingsplan “Industrierondweg Boni”.

Strijd met gemeentelijk beleid
De appellanten betogen dat het plan in strijd is met de Structuurvisie Urk 2035+. Volgens hen staat de Structuurvisie Urk op de betrokken gronden alleen perifere functies toe die niet passen in de hoofd- en wijkcentra of het woon- en voorzieningengebied.

De Afdeling overweegt dat de appellanten met juistheid hebben betoogd dat een supermarkt niet als perifere detailhandel is aan te merken. In de Structuurvisie Urk staat dat het gebied waar de supermarkt is voorzien kansen biedt voor perifere functies. In de Structuurvisie wordt uitgelegd wat in het kader daarvan onder perifere functies wordt verstaan. Dat zijn functies die qua aard, schaal, karakter en het gebruik niet passen in de hoofd- en wijkcentra of het woon- en voorzieningengebied. De raad heeft niet inzichtelijk gemaakt dat de supermarkt waarin het plan aan deze criteria voldoet, zodat deze passend is in het betreffende gebied. De raad heeft met zijn stelling ter zitting dat de Boni op de huidige locatie problemen oplevert, niet aannemelijk gemaakt dat dit op elke locatie in een hoofd- of wijkcentrum het geval is en dat een Boni supermarkt om die reden in de periferie thuishoort.

Het oordeel
Het bovenstaande leidt de Afdeling tot de slotsom dat het plan in zoverre niet overeenkomstig de Structuurvisie Urk is vastgesteld. Nu niet inzichtelijk is gemaakt dat de in het plan voorziene supermarkt is aan te merken als perifere detailhandel, en dat het plan daarmee niet in strijd is met de Structuurvisie Urk, wordt het besluit waarbij dit plan is vastgesteld niet gedragen door een deugdelijke motivering. De Afdeling vernietigt het bestemmingsplan “Industrierondweg Boni” en het “Facetbestemmingsplan Supermarkten” voor zover dit plan betrekking heeft op de Boni supermarkt. Er wordt dus geen gelegenheid geboden om het gebrek te herstellen, maar er gaat gewoon een streep door de beide plannen.

Heeft u vragen over een (facet)bestemmingsplan en/of de bestemming van supermarkten? Neem contact op met Jasper Molenaar.