Zoeken
  1. Geen filterverplichting voor internetproviders

Geen filterverplichting voor internetproviders

Het Europese Hof heeft vorige week geoordeeld dat internetserviceproviders (ISP's) geen verplichting hebben tot het aanleggen van een filter om het illegaal uitwisselen van peer-to-peer bestanden tegen te gaan. Dat zou in strijd zijn met het verbod om een dergelijke dienstverlener een algemene toezichtverplichting op te leggen, en ook met het vereiste van een juist evenwicht tussen enerzijds het intellectuele eigendomsrecht en anderzijds de vrijheid van ondernemerschap, het recht op beschermi...
Artikel | 29 november 2011 | Joost Becker
Het Europese Hof heeft vorige week geoordeeld dat internetserviceproviders (ISP's) geen verplichting hebben tot het aanleggen van een filter om het illegaal uitwisselen van peer-to-peer bestanden tegen te gaan. Dat zou in strijd zijn met het verbod om een dergelijke dienstverlener een algemene toezichtverplichting op te leggen, en ook met het vereiste van een juist evenwicht tussen enerzijds het intellectuele eigendomsrecht en anderzijds de vrijheid van ondernemerschap, het recht op bescherming van persoonsgegevens en de vrijheid om informatie te ontvangen of te verstrekken.

Het arrest is een gevolg van een in België voorliggende vraag in de juridische strijd tussen de Belgische rechtenbeheersorganisatie SABAM en ISP Scarlet: is het de rechter toegestaan een ISP te gelasten een algemeen, preventief, in de tijd onbeperkt en alleen door hem bekostigd systeem in te voeren voor het filteren van elektronische communicatie teneinde het illegale downloaden van bestanden te kunnen vaststellen? Nee dus.

Het Hof bespreekt in het arrest eerst de diverse toepasselijke regelingen en leest en legt deze uit in samenhang met de bescherming van grondrechten (privacy en informatieuitwisseling). Een en ander staat eraan in de weg dat de rechter de invoering van een filtersysteem gelast voor alle elektronische communicatie via de ISP diensten, met name peer-to-peer gebruik, dat zonder onderscheid op alle klanten van de ISP wordt toegepast en preventief werkt, welk systeem uitsluitend door de ISP wordt bekostigd en geen beperking in tijd kent.

Bijgevolg zal het dus ook in Nederland lastig worden voor rechtenbeheersorganisaties met succes een algemeen filtergebod te vorderen tegen internet service providers.