Zoeken
  1. Geen overtreding relatiebeding door aankondiging nieuwe baan op LinkedIn

Geen overtreding relatiebeding door aankondiging nieuwe baan op LinkedIn

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft begin deze maand voorkomen dat een werknemer aan zijn ex-werkgever een boete van € 75.000,-- moet betalen wegens overtreding van het relatiebeding. Laatstgenoemd bedrag was door de kantonrechter in eerste aanleg toegewezen. Het Hof was echter van oordeel dat geen sprake was van overtreding van het relatiebeding en wees de vorderingen van de werkgever alsnog af.De feiten waren als volgt. De werknemer had eind april 2011 zijn arbeidsovereenkomst opgezegd tegen 1...
Artikel | 16 juli 2014 | Renate Peijs-Schoester
Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft begin deze maand voorkomen dat een werknemer aan zijn ex-werkgever een boete van € 75.000,-- moet betalen wegens overtreding van het relatiebeding. Laatstgenoemd bedrag was door de kantonrechter in eerste aanleg toegewezen. Het Hof was echter van oordeel dat geen sprake was van overtreding van het relatiebeding en wees de vorderingen van de werkgever alsnog af.

De feiten waren als volgt. De werknemer had eind april 2011 zijn arbeidsovereenkomst opgezegd tegen 1 mei 2011. In verband met de opzegtermijn van de werknemer, waaraan de werkgever de werknemer wilde houden,  werd dit uiteindelijk 1 juni 2011. Op 26 mei 2011 stuurde de werknemer via LinkedIn een bericht aan zijn connecties met als onderwerp “nieuwe job”. In dat bericht liet hij weten dat hij per 1 juni 2011 bij een nieuwe werkgever in dienst zou treden en schreef daarbij onder meer “Eindelijk een werkgever die weet hoe het werkt in assurantieland” en  “vooral weer plezier in je werk en minstens zo belangrijk, een financieel solide bedrijf”. Ook schreef hij “Ik hou jullie op de hoogte van mijn nieuwe mobiele nummer en e-mailadres.” Na protest van de werkgever heeft de werknemer laten weten dat het niet zijn bedoeling was om zijn (oude) werkgever te benadelen en hij het bericht zou verwijderen. De werkgever heeft vervolgens € 100.000,-- aan boete gevorderd wegens het tot vier keer overtreden van het relatiebeding. Drie relaties zouden zijn benaderd via het LinkedInbericht . De werknemer zou daarnaast nog een andere (potentiële) relatie hebben benaderd. De kantonrechter achtte de vierde relatie geen relatie in de zin van het relatiebeding, maar wees voor het benaderen van de (drie) relaties via het LinkedInbericht  een bedrag van € 75.000 toe.

Het Hof was het met de kantonrechter eens dat de door de werkgever gestelde vierde (potentiële) relatie geen relatie was in de zin van het relatiebeding. Echter, ten aanzien van de relaties die waren benaderd via het LinkedInbericht was het Hof – anders dan de kantonrechter – van oordeel dat het relatiebeding  niet was overtreden. Het relatiebeding ziet namelijk op de periode van (één jaar) na einde van de arbeidsovereenkomst en niet tijdens de arbeidsovereenkomst. Het LinkedInbericht  is op 26 mei 2011 verstuurd, terwijl de werknemer pas op 1 juni 2011 uit dienst trad. De werknemer was derhalve nog bij de werkgever in dienst toen hij het bericht via LinkedIn verstuurde zodat op basis van het relatiebeding geen boete is verbeurd, aldus het Hof. Voor onrechtmatig handelen als gevolg van plaatsing van het LinkedInbericht is volgens het Hof door de werkgever onvoldoende gesteld. Daarnaast overwoog het Hof nog dat de inhoud van het LinkedInbericht niet zonder meer meebrengt dat de werknemer in strijd heeft gehandeld met het relatiebeding. Het Hof wees  de vorderingen van de werkgever derhalve af en veroordeelde  de werkgever in de proceskosten.

Een opmerkelijke uitspraak van het Hof, waarbij in mijn optiek vraagtekens kunnen worden gezet. Hoewel de werknemer (formeel) nog in dienst was bij de werkgever, benaderde hij de relaties van zijn werkgever wel vanuit zakelijk perspectief aangaande zijn nieuwe baan.  Hij liet tevens weten dat hij ze nog op de hoogte zou houden van zijn nieuwe mobiele nummer en e-mailadres. De inhoud van dit bericht lijkt toch enigszins strijdig te zijn met de strekking  en bedoeling van het overeengekomen relatiebeding. De redenering dat dit bericht nog voor het (formele) einde van de arbeidsovereenkomst is verstuurd en daarom geen overtreding van het relatiebeding oplevert, acht ik wel een erg letterlijke en strikte benadering die eenvoudige omzeiling van relatiebeding mogelijk kan maken.

Het resterende beroep op onrechtmatig handelen wordt in rechte niet snel wordt aangenomen. Bovendien zal het voor de werkgever lastig zijn om zijn schade aan te tonen. Dat is immers ook de reden waarom aan een relatiebeding een boete is gekoppeld; om het beding “tanden” te geven.

Het alternatief om het relatiebeding voortaan anders te formuleren door ook een relatieverbod tijdens de arbeidsovereenkomst op te nemen, lijkt mij evenmin wenselijk.  Zoals het Hof zelf overweegt zou een relatiebeding  voor de werknemer dan een belemmering  opleveren in de functie-uitoefening.  In dat geval zou dan dus weer  een uitzondering moeten worden gemaakt voor het benaderen van relaties tijdens de arbeidsovereenkomst die zien op uitoefening van de functie. Een relatiebeding wordt er zo echter niet eenvoudiger op, terwijl de bedoelingen van een relatiebeding voor beide partijen toch duidelijk zijn?

Hoe dan ook, in mijn optiek is de werknemer hier door de oog van de naald gekropen.