Zoeken
  1. Het laten verwijderen van (on)rechtmatige perspublicaties in Google-zoekresultaten

Het laten verwijderen van (on)rechtmatige perspublicaties in Google-zoekresultaten

Kunnen perspublicaties van het internet of van Google worden verwijderd? Indien daarmee onrechtmatig wordt gehandeld (onjuiste mededelingen, valse geruchten of misleiding), is het antwoord snel 'ja'. Vaak wordt dan ook een rectificatie gevorderd. In de recente Google-zaak speelde het omgekeerde; is Google verplicht om koppelingen naar webpagina’s te verwijderen, zelfs wanneer de publicatie van informatie op die websites rechtmatig is?In dit geval ging het om verouderde informatie uit 1998, vi...
Artikel | 16 mei 2014 | Joost Becker
Kunnen perspublicaties van het internet of van Google worden verwijderd? Indien daarmee onrechtmatig wordt gehandeld (onjuiste mededelingen, valse geruchten of misleiding), is het antwoord snel 'ja'. Vaak wordt dan ook een rectificatie gevorderd. In de recente Google-zaak speelde het omgekeerde; is Google verplicht om koppelingen naar webpagina’s te verwijderen, zelfs wanneer de publicatie van informatie op die websites rechtmatig is?

In dit geval ging het om verouderde informatie uit 1998, via Google te vinden op Spaanse websites, over beslaglegging op zaken van de heer Gonzales die openbaar zouden worden verkocht. Wanneer hij zijn naam ingaf in Google verschenen er koppelingen naar twee perspublicaties uit een dagblad. Gonzales gaf aan dat het beslag inmiddels allang was afgehandeld, en dat de vermelding ervan in twee kranten iedere relevante had verloren. De informatie was toentertijd wel juist.

Wat is het oordeel van het Hof van Justitie EU hierover? Zij oordeelt allereerst dat er ‘een hoog niveau van bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijk personen [is], met name van hun privéleven’. De rectificatie van deze gegevens is een van de belangen waarmee rekening moet worden gehouden. Het recht op een privéleven is bovendien een fundamentele vrijheid, die zelfs in het Handvest van de EU is opgenomen. Met name op grond van het “onvolledige of onjuiste karakter van de gegevens” kan rectificatie ervan gevraagd worden.

Dit geldt dus óók voor rechtmatige informatie, indien het daarbij gaat om verwerkingen van persoonsgegevens. Dit kan ertoe leiden dat deze verwerking onrechtmatig is. Een eerlijke en rechtmatige verwerking van persoonsgegevens, aldus het Hof, maakt dat deze niet langer worden bewaard dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt noodzakelijk is. De daarvoor verantwoordelijke zal ‘alle maatregelen moeten nemen om de gegeven die niet aan deze vereisten voldoen, te wissen of te rectificeren’, aldus het Hof.

Deze privépersoon kan zich onder omstandigheden dus verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens via koppelingen op zoekmachines naar websites, en deze gerectificeerd krijgen. Degene die voor de gegevensverwerking verantwoordelijk is, zal de gegrondheid van het verzoek daartoe moeten onderzoeken en volgens het Hof in voorkomende gevallen deze moeten beëindigen. Desnoods kan de betrokken persoon zich tot de rechter wenden om maatregelen op te leggen. Zij hoeven zich daarbij niet altijd eerst of gelijktijdig tot de websites zelf te richten, ook al tasten die websites ‘daar bovenop’ ook de grondrechten aan om wie het gaat. Soms zal dat overigens niet mogelijk zijn omdat deze websites zich mogelijk kunnen beroepen op hun journalistieke vrijheid.

Indien de informatie waarnaar gekoppeld wordt door de zoekmachine gelet op alle omstandigheden ‘ontoereikend, niet of niet meer terzake dienen of bovenmatig is ten aanzien van het doel van de betrokken verwerking door de exploitant van de zoekmachine’ moeten deze informatie en koppelingen van de resultatenlijst worden gewist.

Bij de juridische beoordeling hiervan zijn de aard van de betrokken informatie en de gevoeligheid ervan voor het privéleven van de betrokkene belangrijk, afgewogen tegen het belang dat het publiek erbij heeft om over de informatie te beschikken. Dat speelt met name bij de rol die de persoon in het openbare leven speelt (celebrities). Oftewel, hoge bomen vangen veel wind. Maar uit de uitspraak lijkt ook te mogen worden afgeleid dat onbekende personen sneller beschermd worden.

In het geval van de heer Gonzales lijken er volgens het Hof geen bijzondere redenen de informatie nu nog te ontsluiten, omdat het gaat om een voorval dat zestien jaar geleden zich heeft afgespeeld. Bovendien gaat het om 'gevoelige' informatie. Dan kan verlangd worden dat de koppelingen van de resultatenlijst van de zoekmachine worden verwijderd.

Het arrest is hier na te lezen. Lees de privacyrechtelijke analyse van het arrest hier.