Zoeken
  1. Het vereiste van het voeren van de handelsnaam op internet

Het vereiste van het voeren van de handelsnaam op internet

Het handelsnaamrecht biedt ondernemers snel bescherming tegen navolging van de naam van de onderneming, zowel offline als online. Registratie bij de Kamer van Koophandel van een handelsnaam of domeinnaam is niet vereist om aan te nemen dat een bepaalde naam op internet als handelsnaam wordt gebruikt. Wel vereist is dat de handelsnaam als zodanig wordt gevoerd, waarbij het gebruik van de naam op internet een belangrijke rol speelt. Dat geldt niet alleen voor de "eisende" handelsnaam, maar ook...
Auteur artikelJoost Becker
Gepubliceerd30 december 2013
Laatst gewijzigd30 december 2013
Leestijd 
Het handelsnaamrecht biedt ondernemers snel bescherming tegen navolging van de naam van de onderneming, zowel offline als online. Registratie bij de Kamer van Koophandel van een handelsnaam of domeinnaam is niet vereist om aan te nemen dat een bepaalde naam op internet als handelsnaam wordt gebruikt. Wel vereist is dat de handelsnaam als zodanig wordt gevoerd, waarbij het gebruik van de naam op internet een belangrijke rol speelt. Dat geldt niet alleen voor de "eisende" handelsnaam, maar ook voor de naam waarvan wordt gesteld dat deze inbreuk maakt op het handelsnaamrecht.

In een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam is aan de orde of de aangevallen partij al onder de handelsnaam Netmerk (mede op internet) opereert, zodat inbreuk op de handelsnaamrechten van Netmerk kan worden aangenomen. Netmerk stelt namelijk dat Snobber inbreuk pleegt op de handelsnaamrechten van Netmerk. Het merk "Netmerk" en de domeinnaam netmerk.nl zijn bovendien geregistreerd door Snobber. Aanvankelijk werden bezoekers van www.netmerk.nl doorgelinkt naar de website van Search Kings.

De rechter oordeelt over het gebruik van de naam als volgt:
Voorwaarde voor het aannemen van een handelsnaaminbreuk is allereerst dat het gebruik van de betreffende naam of domeinnaam door Snobber kan worden aangemerkt als het voeren van een handelsnaam. Daarvoor is bepalend of Snobber, rekening houdend met de perceptie van het relevante publiek, onder de naam Netmerk of www.netmerk.nl op commerciële wijze deelneemt aan het handelsverkeer. Vooralsnog is niet aannemelijk geworden dat Snobber met het gebruik van de term Netmerk (al dan niet met de toevoeging .nl) op een commerciële wijze deelneemt aan het handelsverkeer en dat er sprake is van handelsnaamgebruik als bedoeld in de Handelsnaamwet. Zoals Snobber heeft aangevoerd, kan er vooralsnog vanuit worden gegaan dat zij de term Netmerk(.nl) slechts gebruikt ter aanduiding van een door haar nog verder te ontwikkelen project, dat eerst in 2014 operationeel zal zijn. Aannemelijk is dat zij de domeinnaam www.netmerk.nl heeft geregistreerd om haar project Netmerk(.nl) een onafhankelijk platform te geven. Uit hetgeen op de website www.netmerk.nl is vermeld, weergegeven bij de feiten onder 2.10, blijkt dat Snobber een project genaamd Netmerk is gestart, dat beoogt een onafhankelijke index voor bedrijven aan te bieden waaruit kan worden afgeleid hoe correct of incorrect bepaalde merken zijn. Het project is volgens de website in ontwikkeling en bevindt zich thans in de testfase. De lancering van het project is volgens de website gepland medio 2014. Op grond van de inhoud van de website en hetgeen Snobber ter toelichting daarop heeft aangevoerd kan vooralsnog niet worden aangenomen dat Snobber een winstoogmerk heeft met dit project en dat er door haar commerciële diensten worden geleverd. Het enkele feit dat Snobber met het aanbieden van een index de interesse wil opwekken van bedrijven en haar kennis op dat terrein wil tonen is in dit verband onvoldoende. Overigens is gebleken dat het project nog in ontwikkeling is en dat de raadpleegfunctie nog niet actief is, zodat ook om die reden niet van bedrijfsmatig gebruik kan worden gesproken. Vooralsnog kan ook worden aangenomen dat het relevante publiek, gezien de inhoud van de website van Snobber, de aanduiding www.netmerk.nl zal begrijpen als het internetadres van een website, en niet als de aanduiding van een gelijknamige onderneming. Op de website wordt alleen een project met betrekking tot een te raadplegen index aangekondigd en worden niet direct waren of diensten aangeboden.

Oftewel, als het publiek de naam louter als internet adres opvat en niet als naam van de onderneming, is geen sprake van het gebruik of het voeren van de handelsnaam op internet. Omdat niet aannemelijk is geworden dat Snobber onder de naam Netmerk(.nl) en de domeinnaam www.netmerk.nl op commerciële wijze deelneemt aan het handelsverkeer, kan van een inbreuk op de handelsnaamrechten van Netmerk geen sprake zijn.

Ook wordt geen onrechtmatig handelen door Snobber aangenomen. Het doorlinken naar de website www.searchkings.nl was al geruime tijd gestaakt. Evenmin is aannemelijk geworden dat Snobber te kwader trouw de domeinnaam www.netmerk.nl heeft laten registreren. Snobber heeft het woordmerk ook niet geregistreerd om Netmerk dwars te zitten. Omdat Snobber het project Netmerk wil aanbieden als een index zonder winstoogmerk, gaat het niet om concurrerende producten zodat verwarringsgevaar vooralsnog niet aanwezig lijkt te zijn. Van onrechtmatig handelen door het gebruik van de term Netmerk(nl) voor haar project lijkt dan ook vooralsnog geen sprake te zijn, aldus de rechtbank.

Joost Becker, advocaat domeinnaamrecht