Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. In werking treding beleidsregels combinatieovereenkomsten

In werking treding beleidsregels combinatieovereenkomsten

Met ingang van 1 oktober 2009 zijn de beleidsregels combinatieovereenkomsten (hierna: beleidsregels) in werking getreden. De beleidsregels komen in de plaats van het besluit vrijstelling combinatieovereenkomsten welke per 1 januari 2009 is komen te vervallen. De beleidsregels zijn bedoeld om de NMa richting te geven bij de beoordeling van combinatieovereenkomsten. In de praktijk komt het er echter op neer dat ondernemingen zelf de beleidsregels moeten toepassen teneinde vast te stellen of de...
Auteur artikelSelma van Ramele
Gepubliceerd13 januari 2010
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Met ingang van 1 oktober 2009 zijn de beleidsregels combinatieovereenkomsten (hierna: beleidsregels) in werking getreden. De beleidsregels komen in de plaats van het besluit vrijstelling combinatieovereenkomsten welke per 1 januari 2009 is komen te vervallen.

 De beleidsregels zijn bedoeld om de NMa richting te geven bij de beoordeling van combinatieovereenkomsten. In de praktijk komt het er echter op neer dat ondernemingen zelf de beleidsregels moeten toepassen teneinde vast te stellen of de combinatieovereenkomst in strijd is met het kartelverbod (artikel 6 Mededingingswet) en aldus niet is toegestaan.

Combinatieovereenkomsten zijn overeenkomsten tussen twee of meer ondernemingen over een gezamenlijke inschrijving op een aanbesteding en –indien de opdracht wordt verkregen– de gezamenlijke uitvoering van de opdracht. Onder een aanbesteding wordt verstaan de uitnodiging van een opdrachtgever aan twee of meer ondernemingen om in te schrijven op een opdracht tot het leveren van goederen, het verrichten van diensten of het uitvoeren van werken. Kenmerk van combinatieovereenkomsten is dat iedere contractspartij jegens de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

Volgens de beleidsregels vallen de volgende combinatieovereenkomst niet onder het kartelverbod:

  • combinatieovereenkomsten tussen ondernemingen die geen concurrenten van elkaar zijn;

  • combinatieovereenkomsten tussen concurrerende ondernemingen die de desbetreffende opdracht niet zelfstandig kunnen uitvoeren;

  • combinatieovereenkomsten tussen ondernemingen die een gezamenlijk marktaandeel hebben van minder dan 10%;

  • combinatieovereenkomsten die worden afgedwongen door de opdrachtgever;

  • combinatieovereenkomsten tussen ondernemingen die tot hetzelfde concern behoren.


 

De beleidregels geven aan dat combinatieovereenkomsten die een dekmantel vormen voor verboden afspraken en aldus de strekking hebben de mededinging te beperken, altijd onder het kartelverbod vallen. Hier moet bijvoorbeeld gedacht worden aan een afspraak tussen twee ondernemingen om gezamenlijk op een opdracht in te schrijven terwijl zij dit ook zelfstandig hadden kunnen doen met als enig doel de concurrentie uit te schakelen.

Indien een combinatieovereenkomst niet de strekking heeft de mededinging te beperken, moet naar de gevolgen van de overeenkomst worden gekeken teneinde te bepalen of de combinatieovereenkomst onder het kartelverbod valt. De beleidsregels geven verschillende voorbeelden van combinatieovereenkomsten die deze strekking niet hebben, zoals een combinatieovereenkomst met als doel het spreiden van capaciteit met het oog op de continuïteit van de betrokken onderneming(en).