Zoeken
  1. Lasterlijke tweets toerekenbaar aan rechtspersoon?

Lasterlijke tweets toerekenbaar aan rechtspersoon?

Zijn lasterlijke tweets van natuurlijke personen toerekenbaar aan een rechtspersoon? Deze vraag is recentelijk beantwoord in de zaak tussen Mountainshield en Probeleggen.Mountainshield is een niet-beursgenoteerd beleggingsfonds. Probeleggen biedt online beleggersinformatie aan, maar is zelf geen (beheerder van een) beleggingsfonds. Indirect bestuurders van Probeleggen zijn de heren [B] en [C] (hierna: [B] en [C] ).TweetsIn reactie op een televisieoptreden van een indirect bestuurder van Mount...
Artikel | 06 april 2017 | Joost Becker
Zijn lasterlijke tweets van natuurlijke personen toerekenbaar aan een rechtspersoon? Deze vraag is recentelijk beantwoord in de zaak tussen Mountainshield en Probeleggen.

Mountainshield is een niet-beursgenoteerd beleggingsfonds. Probeleggen biedt online beleggersinformatie aan, maar is zelf geen (beheerder van een) beleggingsfonds. Indirect bestuurders van Probeleggen zijn de heren [B] en [C] (hierna: [B] en [C] ).

Tweets


In reactie op een televisieoptreden van een indirect bestuurder van Mountainshield Management in het programma Business Class van Harry Mens op 6 december 2015, plaatste [C] de navolgende tweet:


@ [C]

“Holy f*ck. Dit is niet goed voor de industrie @ [A] 2,1% + 20%perf.fee + Instapfee + transactiekosten is gewoon oplichting. Zonde!”

Omstreeks 15 december 2015, plaatste [B] , in reactie op tweets van @ [D] , @ [E] en @ [F] de navolgende tweets:
@ [B]

“@ [D] ach ja en nu een (oplichtings)fonds lanceren. 2,1% fee plus 20% perf fee + 70 k vast + transactiekosten mountainshield.nl/documenten/ess…”
@ [B]

“@ [E] @ [A] hahaha ja had het al gezien. En dan zeggen echt rendement blablabla gewoon bedrog en gladde praatjes en slachtoffers”
@ [B]

@ [F] @ [D] klopt volledig Belachelijke fees en spookrendementen. In prospectus staat ook andere beheerder. O transparantie”.

Op 16 december 2015 plaatste Carpathia B.V. de navolgende tweet:


@Carpathia BV

“@ [B] noemt het fund van @ [A] oplichting. Wij twijfelen om nog te investeren als de aantijgingen v probeleggen juist zijn.”Probeleggen is gesommeerd namens Mountainshield om de tweets te verwijderen en zich te onthouden van verdere schadelijke mededelingen. Hierop hebben [C] en [B] de tweets laten verwijderen. Probeleggen is er vervolgens op gewezen dat de verwijderde tweets nog vindbaar zijn via zoekmachines. Daarop hebben [B] en [C] de tweets uit het cachegeheugen van Google laten verwijderen. Er is aangifte gedaan tegen [B] en [c] namens Mountainshield Management wegens smaad en laster. In deze civiele dagvaardingsprocedure vordert Mountainshield Management schadevergoeding van Probeleggen.

Op wie hebben tweets betrekking?


Over de gerichtheid van de tweets in kwestie oordeelt de rechtbank als volgt:

"De rechtbank stelt vast dat Mountainshield Management in géén van de in het geding zijnde tweets wordt vermeld. Wel wordt in twee tweets @ [A] en in één tweet mountainshield.nl (de website van het Fonds) genoemd. Daarmee lijken de tweets gericht tegen, althans betrekking te hebben op [A] en het nieuw gelanceerde Fonds. Ook uit de context, waarin de tweets zijn geplaatst, kan de rechtbank niet afleiden dat de tweets betrekking hadden op Mountainshield Management. Uit het door Probeleggen overgelegde screenshot van de desbetreffende tv-uitzending blijkt dat [A] in hoedanigheid van eigenaar van Marktgevoel B.V. het nieuwe Fonds in die uitzending besproken heeft. Dat hij bij die gelegenheid zou optreden voor Mountainshield Management blijkt naar het oordeel van de rechtbank nergens uit, zodat ook geenszins voor de hand ligt dat de tweets in reactie op die uitzending gericht zouden zijn tot Mountainshield Management.Aan wie kunnen de tweets worden toegerekend?
Vervolgens komt de vraag aan de orde of de tweets aan Probeleggen kunnen worden toegerekend. Die vraag dient beantwoord te worden aan de hand van toets of de desbetreffende handelingen in het maatschappelijk verkeer als gedragingen van de rechtspersoon (Probeleggen) hebben te gelden. Daarover oordeelt de rechter als volgt:
Vast staat dat [C] en [B] hebben getwitterd met hun eigen privé Twitteraccounts en dus niet met het Twitteraccount van Probeleggen. Beide Twitteraccounts vermelden expliciet “Tweets op persoonlijke titel”, hetgeen naar het oordeel van de rechtbank meebrengt dat [B] en [C] dus niet twitterden in hun functie van indirect bestuurders van Probeleggen, maar (louter) voor zichzelf. Ook uit de inhoud van de tweets valt niet af te leiden dat deze (ondanks de disclaimer “op persoonlijke titel”) als tweets van Probeleggen beschouwd moeten worden, nu laatstgenoemde in het geheel niet genoemd wordt in deze tweets, zodat de tweets niet beschouwd kunnen worden als handelingen waarmee Probeleggen zelf naar buiten treedt. Het enkele feit dat Carpathia B.V. de tweets kennelijk toch linkt aan Probeleggen brengt de rechtbank niet tot een ander oordeel. Het betreft immers slechts één enkele tweet en daarbij kan op voorhand niet worden uitgesloten dat dit een tweet is “voor de show”, zoals door Probeleggen is aangevoerd gezien de verwevenheid tussen [A] , Marktgevoel, Mountainshield Management en Carpathia. De rechtbank oordeelt derhalve dat de tweets afkomstig zijn van [C] en [B] en dat er onvoldoende aanleiding bestaat om deze privé-tweets (zo deze al als onrechtmatige handelingen zouden moeten worden gekwalificeerd) toe te rekenen aan Probeleggen.
Reeds op grond hiervan stranden de vorderingen van Mountainshield Management.

Commentaar


Met de term toerekening van gedragingen wordt bedoeld (ook in deze uitspraak) dat de gedraging van de privé persoon - het plaatsen van de tweet - heeft te gelden als gedragingen van de andere (rechts)persoon. In dit geval kon echter de handeling (het plaatsen van de tweets door de genoemde natuurlijke perso(o)n(en)) niet worden toegerekend aan de rechtspersoon. Zou dat wel het geval zijn, dan heeft te gelden dat doordat een dergelijke handeling worden toegerekend aan die ander, deze (ook) een dader van de onrechtmatige daad wordt zoals bedoeld in art. 6:162 BW.