Zoeken
  1. Levert hypotheekakte een executoriale titel op voor inning van de restantvordering?

Levert hypotheekakte een executoriale titel op voor inning van de restantvordering?

Op basis van een hypotheekakte die in 2007 is verleden heeft de Rabobank een woning executoriaal verkocht. De eigenaar van het geveilde pand (hierna te noemen: X) is na de veiling nog steeds een bedrag aan de Rabobank verschuldigd, op grond waarvan de Rabobank aan de deurwaarder opdracht heeft gegeven om op basis van de notariële hypotheekakte over te gaan tot verdere executie van de overige goederen van X. De deurwaarder heeft zijn ministerie geweigerd omdat verdere executie op basis van de...
Artikel | 15 augustus 2012 | Ruben Berentsen
Op basis van een hypotheekakte die in 2007 is verleden heeft de Rabobank een woning executoriaal verkocht. De eigenaar van het geveilde pand (hierna te noemen: X) is na de veiling nog steeds een bedrag aan de Rabobank verschuldigd, op grond waarvan de Rabobank aan de deurwaarder opdracht heeft gegeven om op basis van de notariële hypotheekakte over te gaan tot verdere executie van de overige goederen van X.

De deurwaarder heeft zijn ministerie geweigerd omdat verdere executie op basis van de hypotheekakte volgens de deurwaarder hier niet mogelijk is; zijns inziens blijkt uit jurisprudentie dat de rechtsverhouding in een authentieke akte moet zijn omschreven en dat daarin de rechten en plichten zodanig moeten zijn geformuleerd dat zij ook als zodanig kunnen worden geëxecuteerd. In de onderhavige hypotheekakte is in dit geval alleen een hypotheekrecht gevestigd en niet tevens een overeenkomst van geldlening of een andere rechtsverhouding omschreven op grond waarvan kan worden geëxecuteerd. Omdat de geldlening onderhands is opgesteld, is deze naar de mening van de deurwaarder, nog niet executabel.

De Rabobank voert als verweer, dat de overeenkomst van geldlening op de dag van het passeren van de hypotheekakte is aangegaan; beide partijen waren op de hoogte van de geldlening en omvang daarvan.

Het geschil gaat hier om de vraag of de grosse van de notariële hypotheekakte tevens een executoriale titel oplevert in de zin van artikel 430 Rv voor de na uitwinning van de hypotheekrecht overbleven restantvordering uit hoofde van de geldlening die op het moment van hypotheekvestiging reeds bestond.

Rabobank verzoekt de voorzieningenrechter om op grond van artikel 392 Rv een rechtsvraag te stellen aan de Hoge Raad bij wijze van prejudiciële beslissing vanwege het feit dat de Rabobank in de afgelopen jaren veel leningen heeft verstrekt onder dezelfde voorwaarden en op dezelfde wijze als in deze casus.

De beroepsorganisatie van deurwaarders in Nederland wil thans na executie niet langer op basis van de notariële hypotheekakte executiemaatregelen nemen voor restantvorderingen uit hoofde van geldleningen die reeds bestonden op het moment van het passeren van de hypotheekakte. Dit zou betekenen dat de Rabobank in iedere zaak, waarbij na uitwinning van het hypotheekrecht nog een restantschuld overblijft, in feite gedwongen wordt om bij de rechtbank een “nieuwe” titel te halen op basis waarvan executiemaatregelen getroffen kunnen worden om die restantschuld uit te winnen.

De Rabobank verwacht dat dit jaar ongeveer 100 vergelijkbare gevallen zullen voorkomen als de onderhavige; derhalve heeft deze uitspraak een grote impact op vergelijkbare zaken van de Rabobank. Naar aanleiding hiervan is besloten om aan de Hoge Raad de volgende prejudiciële vraag te stellen:

Levert de grosse van de tussen partijen opgemaakte notariële hypotheekakte tevens een executoriale titel op in de zin van artikel 430 Rv, voor de na uitwinning van het hypotheekrecht overgebleven restantvorderingen uit hoofde van de overeenkomsten van geldlening die ten tijde van het verlijden van de hypotheekakte reeds bestonden?

Voor meer informatie over executieveilingen kunt u contact opnemen met mr. Ruben Berentsen, Anita van Wijk en Hanneke Meeuwissen