Zoeken
  1. Lezingenreeks Zorg & Recht 2018

Lezingenreeks Zorg & Recht 2018

Ook in 2018 organiseren wij in het kader van de Dirkzwager Academy weer de Lezingenreeks Zorg & Recht. We hebben tot nu toe acht bijeenkomsten gepland waarvoor we u graag uitnodigen. Hieronder vindt u de data en een korte beschrijving van de inhoud van iedere bijeenkomst.1.            Privacy in de zorg en nieuwe Europese regelgeving - donderdag 1 februari 2018Op privacygebied is er in de afgelopen periode veel gebeurd. Op 1 juli 2017 trad de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoons...
Artikel | 02 januari 2018 | Luuk Arends
Ook in 2018 organiseren wij in het kader van de Dirkzwager Academy weer de Lezingenreeks Zorg & Recht. We hebben tot nu toe acht bijeenkomsten gepland waarvoor we u graag uitnodigen. Hieronder vindt u de data en een korte beschrijving van de inhoud van iedere bijeenkomst.

1.            Privacy in de zorg en nieuwe Europese regelgeving - donderdag 1 februari 2018

Op privacygebied is er in de afgelopen periode veel gebeurd. Op 1 juli 2017 trad de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in werking. Sinds 1 januari 2018 is het Besluit elektronische verwerking persoonsgegevens in de zorg van kracht. Verder treedt per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming in werking en ook een Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, waarin de Nederlandse wetgever een aantal algemene verplichtingen uit de Avg zal vertalen naar de Nederlandse situatie. Wat betekent dit voor zorgaanbieders? Welke inspanningen moeten zij doen om aan de privacywetgeving te gaan voldoen? In deze lezing beantwoorden Luuk Arends en Lidewij Bergsma deze en uw eigen vragen zo goed mogelijk. Deze lezing is bedoeld voor bestuurders, juristen, privacy en/of security officers en iedereen die in dit onderwerp geïnteresseerd is.

Deze lezing zal worden gehouden in ons kantoor in Arnhem aan de Velperweg 1.

2.            Nieuwe ontwikkelingen wonen en zorg anno 2018 - donderdag 8 maart 2018

De voortschrijdende extramuralisering heeft een grote invloed op de contractering van wonen en zorg in de care sector. De kapitaallastenvergoeding op de contractering van wonen en zorg wordt op 1 januari 2018 volledig afgeschaft. De gevolgen van deze ontwikkelingen, de (on)mogelijkheid van koppelbedingen en het toekomstbestendig contracteren zijn andere onderwerpen die de revue zullen passeren. Deze lezing zal worden verzorgd door Frank Delissen van de sectie vastgoed van Dirkzwager.

3.            Slim contracteren door zorginstellingen: tips & tricks - donderdag 5 april 2018

Pieter Bergkamp en Marieke van Dongen bespreken de belangrijkste juridische valkuilen en aan-dachtspunten bij het sluiten van overeenkomsten door zorginstellingen (géén overeenkomsten met zorgkantoren). Deze lezing is speciaal bedoeld voor juristen en inkopers van zorginstellingen. Tijdens deze lezing zullen onder meer worden besproken: de precontractuele fase, vertegenwoordigingsbevoegdheid, totstandkoming van een overeenkomst, algemene voorwaarden en veel voorkomende bepalingen in overeenkomsten (prijs, levering, aansprakelijkheidsbeperking, ontbinding, rechtskeuze en bevoegde rechter). Verder zullen de sprekers toelichten welke acties mogelijk zijn als een wederpartij de gemaakte afspraken niet correct of niet tijdig nakomt (verzuim en ingebrekestelling). Heeft u vragen? De sprekers zullen u ruimschoots de gelegenheid bieden om ze te stellen.

4.            Recente ontwikkelingen zorginkoop - dinsdag 29 mei 2018

Koen Mous en Lieske de Jongh gaan net als vorig jaar weer in op de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de contractering tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar binnen het systeem van de Zorgverzekeringswet alsmede op de positie van de niet-gecontracteerde aanbieder. De inleiders zullen onder andere de volgende onderwerpen bespreken: de status van een inkoopdocument, onredelijke voorwaarden in inkoopdocumenten, de vraag of een zorgaanbieder af kan dwingen dat hij (opnieuw) een contract krijgt, veelvoorkomende bepalingen in standaardovereenkomsten die nadelig zijn voor de zorgaanbieder en de problematiek rondom zorgkostenplafonds en doorleverplicht. Ook de positie van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder komt aan bod. Verder zullen de sprekers ingaan op polisvoorwaarden die de aanspraak van verzekerden beperken, zoals het machtigingsvereiste. Aan de hand van voorbeelden uit hun eigen praktijk en uit de jurisprudentie illustreren Koen Mous en Lieske de Jongh waar de zorgaanbieder bij zorgverkoop tegenaan kan lopen. Heeft u vragen? De sprekers zullen u ruimschoots de gelegenheid bieden om ze te stellen.

5.            Conflicthantering in de boardroom donderdag 14 juni 2018

Tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht kan een verschil van inzicht escaleren tot een ernstig conflict, waarbij soms ook andere interne en externe spelers betrokken raken. De Governancecode Zorg 2017 onderkent dat conflicten binnen zorginstellingen een zorgvuldige en genuanceerde aanpak vragen. Niet elk conflict tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht is een arbeidsconflict. Hoe kan men het beste omgaan met beleidsmatige geschillen? En hoe kan voorkomen worden dat een conflict verder escaleert? Tijdens deze lezing vertellen governancedeskundige Louis Houwen en arbeidsrechtspecialist Henk Hoving over hun ervaringen met dergelijke geschillen. Zij zullen ook ruimte geven voor de vragen en ervaringen van de aanwezigen.

6.            Samenwerkingsverbanden in de zorg - donderdag 6 september 2018

Tijdens deze lezing worden de verschillende vormen besproken waarop een samenwerking tussen zorgorganisaties binnen dezelfde sector alsook sector overstijgend kan worden vormgegeven. Naast de traditionele samenwerkingsvormen als de maatschap/vennootschap onder firma, de coöperatie, de samenwerkingsstichting en de joint venture vennootschap zullen ook nieuwe, meer dynamische samenwerkingsvormen zoals netwerkorganisaties en strategische allianties besproken worden. Voorts zal uitgebreid worden ingegaan op de mededingingsrechtelijke aspecten van een samenwerking (melding van een samenwerking bij de NZa en ACM, kartelverbod en informatie-uitwisseling). Deze lezing zal worden verzorgd door Louis Houwen, Marieke van Dongen, Natascha Linssen en Sjaak van der Heul

7.            Nieuwe wetgeving in de GGZ, ouderenzorg en gehandicaptenzorg - dinsdag 2 oktober 2018

Begin 2018 worden de wetsvoorstellen Verplichte GGZ, Wet zorg en dwang voor psychogeriatische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking en de Wet forensische zorg in de Eerste Kamer behandeld. Conceptuitvoeringsbesluiten zijn inmiddels ook openbaar gemaakt. Naar verwachting zullen deze wetten in 2019 of 2020 worden ingevoerd. Welke gevolgen heeft dit voor de organisatie van de zorgverlening? Wat verandert er bovendien op het gebied van vertegenwoordiging van wilsonbekwame patiënten? Luuk Arends gaat in op deze vragen. Deze lezing is niet alleen interessant voor GGZ-instellingen, ouderenzorginstellingen en instellingen voor verstandelijk gehandicaptenzorg. De lezing is ook relevant voor ziekenhuizen. Ook zij zullen namelijk te maken krijgen met deze nieuwe wetgeving en hun zorgverlening daarop moeten aanpassen. Zo zullen zij aparte zorgplannen moeten opstellen voor patiënten met dementie of een verstandelijke beperking en niet zonder meer vrijheidsbeperkende interventies mogen toepassen. Bovendien zullen zij deze vrijheidsbeperkende interventies ook apart moeten gaan registreren.

8.            Actualiteiten medische aansprakelijkheid - dinsdag 6 november 2018

Net als ieder jaar zal Koen Mous, dit keer samen met Stefan Donkelaar en Marloes Hulshof, tijdens een interactieve bijeenkomst de ontwikkelingen op het gebied van de medische aansprakelijkheid bespreken. Zij gaan in op de actuele jurisprudentie en zij zullen ook aandacht besteden aan ontwik-kelingen in de Wkkgz-geschillenprocedures, de deelgeschilprocedure en andere praktische onder-werpen die van belang zijn bij de behandeling van medische aansprakelijkheidszaken.

Plaats en tijdstip

De lezingen vinden onder voorbehoud steeds plaats in Concertgebouw De Vereeniging aan het Keizer Karelplein 2D in Nijmegen, tenzij hierboven anders is vermeld.

Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom. De bijeenkomsten starten om 14.15 uur en duren tot ongeveer 17.00 uur. Na afloop is er tijdens een borrel steeds gelegenheid om uw persoonlijke vragen te stellen aan de docent(en) van die middag en aan de (overige) advocaten van de sectie gezondheidszorg van Dirkzwager.

Kosten

De kosten voor de Zorg & Rechtlezingen bedragen € 300,00. Heeft u deze uitnodiging echter per e-mail ontvangen? In dat geval is deelname aan de door ons verzorgde lezingen kosteloos.

Opleidingspunten

De lezingenreeks maakt deel uit van het programma van de Dirkzwager Academy. Als u daarvoor in aanmerking komt kunt u met de lezingenreeks Zorg & Recht opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten behalen.

Aanmelden

U kunt zich voor de lezingen aanmelden door een e-mail te sturen aan Annemarie Wiersma (marketing@dirkzwager.nl). Na aanmelding ontvangt u van ons, ongeveer twee weken voorafgaand aan de desbetreffende lezing, een schriftelijke bevestiging en een routebeschrijving. Mochten er collega’s uit uw organisatie zijn die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen en die belangstelling hebben voor deze bijeenkomsten dan zijn zij eveneens van harte welkom. Ook zij kunnen zich dan aanmelden via e-mail.

Wij hopen u te mogen begroeten bij de bijeenkomsten die wij in 2018 in het kader van de Dirkzwager Academy organiseren.