Zoeken
  1. Mac-merken familie heeft ruime mate van bescherming

Mac-merken familie heeft ruime mate van bescherming

De merken Mcmuffin, McRib, McFlurry, Chicken McNuggets, McChicken en EGG mcmuffin, allen afgeleid van de McDonald's merk, voldoen aan alle voorwaarden om een ​​'familie' van merken te vormen, aldus het Gerecht van de Europese Unie. Alle afgeleide merken zijn met elkaar verbonden door een gemeenschappelijk kenmerk, namelijk het voorvoegsel 'mc'. Het merk MACCOFFEE maakt inbreuk op deze (serie)merken.Zelfde productenOndanks het verschil van de goederen en diensten waarop de conflicterende merke...
Artikel | 07 juli 2016 | Joost Becker
De merken Mcmuffin, McRib, McFlurry, Chicken McNuggets, McChicken en EGG mcmuffin, allen afgeleid van de McDonald's merk, voldoen aan alle voorwaarden om een ​​'familie' van merken te vormen, aldus het Gerecht van de Europese Unie. Alle afgeleide merken zijn met elkaar verbonden door een gemeenschappelijk kenmerk, namelijk het voorvoegsel 'mc'. Het merk MACCOFFEE maakt inbreuk op deze (serie)merken.

Zelfde producten

Ondanks het verschil van de goederen en diensten waarop de conflicterende merken zien (namelijk de voedingsmiddelen en dranken voor MACCOFFEE en de fast food restaurant diensten voor McDonald's), is er toch een zekere overeenstemming tussen deze waren en diensten, aldus het GEU. Levensmiddelen kunnen namelijk worden gebruikt en aangeboden in de context van de fast food restauratie. Voedingsmiddelen, zoals ijs, muffins, belegde broodjes en tosti's, komen overeen met de op het menu aangeboden van fast food restaurants de voedingsmiddelen en restaurant betrokken diensten zijn gericht op dezelfde groep consumenten.

Het GEU oordeelt dat “de van het merk McDONALD’S afgeleide merken McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN en EGG McMUFFIN voldoen aan alle voorwaarden om een „merkenfamilie” te vormen, in de zin van de in punt 43 supra vermelde rechtspraak, aangezien zij voldoende talrijk zijn en eenzelfde onderscheidend element – namelijk het element „mc” – integraal overnemen, met toevoeging van een woordelement dat deze van elkaar onderscheidt, en dat zij worden gekenmerkt door de herhaling van eenzelfde voorvoegsel, „mc”, afkomstig van het merk McDONALD’S. Het feit dat in laatstgenoemd merk het tweede element verwijst naar een familienaam, terwijl het in de merken waaruit de familie bestaat, verwijst naar de naam van een waar op het menu van fastfoodrestaurants, is – anders dan verzoekster stelt – niet relevant. Zoals de kamer van beroep in punt 81 van de bestreden beslissing terecht opmerkt, is het merk McDONALD’S, dat bekend is voor fastfoodrestaurantdiensten, immers het basismerk van de familie, waarmee alle afgeleide merken verband houden door een gemeenschappelijk kenmerk, namelijk het voorvoegsel „mc”, en waarvan zij zich alle onderscheiden door eenzelfde soort slotelement, dat verwijst naar een van de voedingsmiddelen op het menu van interveniëntes fastfoodrestaurants, zoals in punt 61 van de bestreden beslissing wordt opgemerkt.”

Voordeel trekken

Door de combinatie van het element 'mac' met de naam van een drankje in een door een derde aangevraagd MACCOFFEE merk, kan het relevante publiek dit associëren met de McDonald’s ‘Mac’ of 'Mc' merken familie en daarmee een verband leggen, wat inbreuk op de Mac-merken oplevert. Het GEU oordeelt dat bij het zien van het MACCOFFEE merk, indien dit zou worden aangebracht op waren die nauw samenhangen met die van McDonald's , het relevante publiek mentaal een verband kan leggen tussen dat merk en die van McDonald’s, en het beeld dat de McDonald's merken oproepen zo wordt overgedragen op de onder het MACCOFFEE merk aangeboden producten. Van belang daarbij is dat zij hetzelfde onderscheidende bestanddeel, te weten het element "mc’ in beide merken volledig terugkomen:
“99. In casu heeft de kamer van beroep in punt 90 van de bestreden beslissing vastgesteld dat het relevante publiek het publiek was dat relevant was voor de door het betwiste merk aangeduide waren, namelijk het grote publiek in de Unie, met een gemiddeld aandachtsniveau. Bovendien heeft zij in punt 108 van de bestreden beslissing geoordeeld dat afdoende was aangetoond dat door het gebruik zonder geldige reden van het betwiste merk ongerechtvaardigd voordeel werd gehaald uit de reputatie van het merk McDONALD’S. Zoals blijkt uit de punten 102 tot en met 108 van de bestreden beslissing, heeft zij inderdaad geoordeeld dat het betwiste merk hoogstwaarschijnlijk in het kielzog van het merk McDONALD’S voer, om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan, en zonder financiële vergoeding profijt haalde uit de commerciële inspanning die interveniënte had geleverd om het imago van het merk McDONALD’S te creëren en te onderhouden. Volgens haar kon op basis van alle factoren van het concrete geval inderdaad worden besloten dat het relevante publiek, of een substantieel deel ervan, mentaal een verband kon leggen tussen de conflicterende merken, aangezien het bij het zien van het betwiste merk dat was aangebracht op waren die nauw verbonden waren met die van interveniënte, kon worden aangetrokken door het feit dat dit merk nagenoeg hetzelfde voorvoegsel had en dezelfde structuur als het merk McDONALD’S overnam, en dat merk kon associëren met de merkenfamilie „Mc”, waarvan het merk McDONALD’S het basismerk was.

100 Bijgevolg heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het gebruik van het betwiste merk tot gevolg kon hebben dat het imago van het merk McDONALD’S, of de door dit merk opgeroepen kenmerken, werden overgedragen op de door het betwiste merk aangeduide waren. De relevante factoren voor haar oordeel waren, zoals in de punten 99 tot en met 101 van de bestreden beslissing wordt aangegeven, ten eerste, de aanzienlijke bekendheid van het merk McDONALD’S, ten tweede, het eigen onderscheidend vermogen dat het voorvoegsel „mc”, in combinatie met de naam van een onderdeel van een menu of van een voedingsmiddel had verkregen voor fastfoodrestaurantdiensten en waren op het menu van fastfoodrestaurants, ten derde, het feit dat het betwiste merk dezelfde structuur als de merkenfamilie „Mc” overnam en, ten vierde, het feit dat de betrokken diensten en waren in zekere mate soortgelijk waren, omdat zij nauw verbonden waren.”

De kamer van beroep had dus al vastgesteld dat MACCOFFEE hoogstwaarschijnlijk in het kielzog van het merk McDONALD’S voer, vanwege de eventuele overdracht door het relevante publiek van het imago van het merk McDONALD’S of van de door dit merk opgeroepen kenmerken op de door het betwiste merk aangeduide waren. Het GEU bevestigt dat dit oordeel juist is:
“108 Zoals blijkt uit punt 99 supra, is de kamer van beroep na een globale analyse van de in casu relevante factoren tot de conclusie gekomen dat een ernstig gevaar bestond dat het relevante publiek het betwiste merk kon associëren met de merkenfamilie „Mc” en mentaal een verband kon leggen tussen de conflicterende merken, zodat een ernstig gevaar bestond dat door het gebruik van het betwiste merk ongerechtvaardigd voordeel werd gehaald uit de reputatie van het merk McDONALD’S.”

Geen geldige reden

Geoordeeld wordt dat het gebruik van MACCOFFEE zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van McDonald's merken.

Conclusies

Deze uitspraak laat zien dat de (serie)merken een ruime beschermingsomvang kunnen genieten. In het geval van McDonalds/MACOFFEE is geoordeeld dat merken in conflict kunnen komen met de Mac-merken, ook al zijn zij niet voor identieke waren aangevraagd (of gebruikt, indien het serie-merk element geheel wordt gereproduceerd in het aangevallen teken, terwijl daar geen geldige reden voor is aan te wijzen.