Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Mogelijkheden tot vorderen verloren gegane e-mails

Mogelijkheden tot vorderen verloren gegane e-mails

Ter verkrijging van bewijs is het mogelijk een zogenaamde exhibitievordering in te stellen. Daarbij zijn niet alleen vorderingen op grond van art. 843a Rv mogelijk, maar kan ook worden verzocht tot overlegging van bescheiden en gegevens ten behoeve van een procedure op grond van art. 843b Rv. Uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden blijkt dat zo'n vordering kan worden toegewezen voor zover het gaat om verloren geraakte bewijsmiddelen (e-mails) ongeacht de wijze van ver...
Auteur artikelJoost Becker
Gepubliceerd27 december 2013
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Ter verkrijging van bewijs is het mogelijk een zogenaamde exhibitievordering in te stellen. Daarbij zijn niet alleen vorderingen op grond van art. 843a Rv mogelijk, maar kan ook worden verzocht tot overlegging van bescheiden en gegevens ten behoeve van een procedure op grond van art. 843b Rv. Uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden blijkt dat zo'n vordering kan worden toegewezen voor zover het gaat om verloren geraakte bewijsmiddelen (e-mails) ongeacht de wijze van verlies.

De zaak gaat over gestelde gebreken aan een getunede auto, waarbij onder meer beide rapporten van de RDW en volledige e-mail correspondentie van belang zijn, aldus de eisende partij.

Ten aanzien van de vordering waarbij overlegging van de verloren gegane e-mail correspondentie aan de orde is, overweegt het hof als volgt.:
"In art. 843b lid 1 Rv is bepaald dat hij die een bewijsmiddel heeft verloren, van degene die de beschikking heeft over bescheiden die tot bewijs kunnen dienen van enig feit waarop het verloren bewijsmiddel betrekking had, of die zodanige bescheiden onder zijn berusting heeft, kan vorderen daarvan te zijnen behoeve op zijn kosten, voor zover nodig, inzage, afschrift of uittreksel te verschaffen. Onder bescheiden worden mede verstaan: op een gegevensdrager aangebrachte gegevens."Ook de volledige e-mail correspondentie valt hieronder, aldus het hof. De appellant heeft in deze zaak niet bestreden dat geïntimeerde belang heeft bij de inhoud van de e-mails, nu het er in deze zaak immers om gaat wat partijen op die manier hebben afgesproken en welke stellingen zij na uitvoering van de overeenkomst hebben ingenomen. De inhoud van de e-mails speelt daarbij een belangrijke, zo niet doorslaggevende rol, aldus het hof.

Het hof overweegt voorts nog dat voor toewijzing van de exhibitievordering niet van belang is hoe de e-mail correspondentie is kwijtgeraakt. Zelfs indien dat door zijn eigen schuld zou zijn, beoogt de wet degene die een bewijsmiddel heeft verloren weer in de positie te brengen waarin hij verkeerde vóór het verlies van het middel. Omdat vaststaat vaststaat dat geïntimeerde de e-mails niet meer heeft, maar appellant wel, wordt de vordering  in zoverre  toegewezen.

Het hof beveelt om binnen vier weken na arrest afdrukken van alle e-mail berichten tussen partijen (per bericht afzonderlijk afgedrukt) te verstrekken. De kosten daarvoor moeten vooraf worden betaald.