Zoeken
 1. Nieuwe gedragscode voor banken voor uw kleinzakelijke financiering

Nieuwe gedragscode voor banken voor uw kleinzakelijke financiering

Om de betrouwbaarheid en duidelijkheid van banken en hun kredietverstrekking te bevorderen heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) - in overleg met ondernemingsvertegenwoordigers, ministeries en toezichthouders - de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering opgesteld.
Artikel | 25 mei 2018 | Rick Sanders

De Gedragscode geeft minimumnormen voor banken bij het verstrekken van financiering, en treedt vanaf 1 juli 2018 in werking. Door gedragsnormen expliciet te maken kan de klant de bank op deze normen aanspreken.

In de Gedragscode zijn normen opgenomen over het contact met klanten, de informatievoorziening richting klanten en de bediening tijdens het beheer van de kredietrelatie, waaronder in bijzonder beheer. Om te bepalen of de met de Gedragscode beoogde doelen worden behaald, wordt deze gemonitord en na drie jaar geëvalueerd.

Wanneer is sprake van kleinzakelijke financiering?

'Klant'

De Gedragscode is van toepassing op klanten die zich op een financiering oriënteren, een financiering aanvragen of reeds een financiering heeft. Deze klanten:

 • moeten in Nederland zijn gevestigd;
 • mogen op groepsniveau niet meer dan een (verwachte) jaaromzet van maximaal 5.000.000 euro hebben; en
 • mogen bij de betreffende financier slechts een totale som van maximaal 2.000.000 euro aan financiering hebben of aanvragen.

De financier zal bij de beoordeling van de financieringsaanvraag vaststellen of de Gedragscode van toepassing is.

'Financiering'

Op welke vorm van kredietverstrekking is de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering van toepassing? De Gedragscode geldt voor financieringen die een geldlening, kredietfaciliteit, krediet in rekening-courant, factoring, financial lease (of een combinatie daarvan) van de financier aan de klant betreffen.

Inwerkingtreding

De Gedragscode treedt in werking op 1 juli 2018. De Gedragscode is van toepassing op financieringen die klanten vanaf 1 juli 2018 aanvragen bij een bank/financier die aan de code is verbonden. Daarnaast is de Gedragscode op financieringen van vóór 1 juli 2018 van toepassing in geval van een verhoging van een bestaande financiering waarbij een nieuwe financieringsovereenkomst wordt overeengekomen die de eerdere afspraken vervangt.

Een greep uit de inhoud

Informatieverplichtingen in de oriëntatiefase

In de oriëntatiefase stelt de financier aan de klant algemene informatie ter beschikking over de verschillende typen financieringen die zij aanbiedt en hoe deze kan worden aangevraagd. Daarbij is het van belang dat de financier informatie geeft over onder andere de voor- en nadelen, risico's en rentetarieven van de financieringstypes. Daarnaast dient de financier een indicatie te geven van het vaste of variabele rentetarief en de belangrijkste provisies en kosten die in rekening mogen worden gebracht.

Inhoud van de financieringsdocumentatie

In de aanvraagfase dient de financier minsten de volgende informatie op te nemen in de financieringsdocumentatie, waarin afspraken en voorwaarden worden uiteengezet:

 • de hoofdsom of de kredietlimiet;

 • de looptijd en de wijze van aflossing;

 • het vaste of variabele rentetarief, provisies en kosten;

 • de zekerheden die worden gevestigd;

 • de omstandigheden waaronder de financier de financiering mag opeisen;

 • de voorwaarden die gelden als de klant de financiering geheel of gedeeltelijk vervroegd aflost, de vergoeding die daaraan verbonden kan zijn en de wijze waarop deze vergoeding wordt berekend; en

 • de geldigheidsduur van het aanbod tot het afsluiten van een financiering.

Duidelijkheid over kosten en zekerheidstelling

In de financieringsdocumentatie moet de financier duidelijk uiteenzetten over welke periode de rente wordt berekend, welke soorten provisie en kosten in rekening kunnen worden gebracht en onder welke omstandigheden deze rentetarieven, provisies en kosten kunnen wijzigen.

Mocht de financier van de klant verlangen dat hij zich in privé verbindt om zekerheid te stellen (door bijvoorbeeld hypotheek te vestigen of zich borg te stellen), dan dient de financier de klant schriftelijk uit te leggen wat de gevolgen hiervan kunnen zijn.

Gestapeld financieren

Een klant kan gestapelde financiering ontvangen. Dit is een financiering die door meerdere financiers voor hetzelfde bestedingsdoel van de klant wordt verstrekt. Daarbij dient de bank als één van de financiers algemene informatie beschikbaar te stellen over de gestapelde financiering en kan daarbij tevens informatie verschaffen over de producten en diensten van de andere financiers. Deze informatie zal geen volledig beeld van alle kenmerken en voorwaarden geven; daarvoor kan de klant zelf contact opnemen met de andere financiers. De Gedragscode schrijft niet voor hoe wordt omgegaan met verboden om zekerheden te verlenen aan een ander dan de bank.

Kifid-klachtenprocedure voor kleinzakelijke financieringen

Tevens maakt de Gedragscode mogelijk dat klanten geschillen over de kleinzakelijke financiering kunnen voorleggen aan een nieuw loket van het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid). Alvorens naar het Kifid te kunnen dient de klant de interne klachtenprocedure van de bank te hebben gevolgd. Indien de kleinzakelijke financiering onder de Gedragscode valt, kunnen MKB-ondernemers het geschil bij het Kifid voorleggen.

Tot slot

De Gedragscode stelt niet alleen minimumnormen voor de financier op schrift, ook dient de ondernemer zich in te spannen om de financieringsvoorwaarden goed te doorgronden.

Hierboven heb ik enkele noemenswaardige bepalingen uiteengezet. Wat de praktische invloed van de Gedragscode zal zijn, is nog onbekend. Wel geeft het de kleinzakelijke ondernemer handvaten om de bank aan te spreken op haar naleving van de geldende normen.

De volledige code met alle regels kunt u hier inzien. Heeft u vragen over uw financiering, bijvoorbeeld over uw financieringsvoorwaarden of over gedragingen van uw financier, dan staan wij voor u klaar.