Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. NMa vult klachtbeleid aan

NMa vult klachtbeleid aan

Op 14 februari 2012 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in de staatscourant nieuw beleid gepubliceerd over haar handelwijze ten aanzien van bij haar binnengekomen klachten. De herziening was noodzakelijk nadat de NMa van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven medio 2010 het deksel op de neus had gekregen omdat zij een klacht te lichtzinnig terzijde had geschoven. Klagen bij de NMaIedereen kan bij de NMa een klacht indienen vanwege een (vermeende) inbreuk op de Mededinging...
Auteur artikelSjaak van der Heul
Gepubliceerd21 februari 2012
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Op 14 februari 2012 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in de staatscourant nieuw beleid gepubliceerd over haar handelwijze ten aanzien van bij haar binnengekomen klachten. De herziening was noodzakelijk nadat de NMa van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven medio 2010 het deksel op de neus had gekregen omdat zij een klacht te lichtzinnig terzijde had geschoven.

Klagen bij de NMa
Iedereen kan bij de NMa een klacht indienen vanwege een (vermeende) inbreuk op de Mededingingswet. De NMa beschikt echter over beperkte capaciteit, waardoor zij niet in staat is om alle binnenkomende klachten uitputtend te onderzoeken. De NMa is daarom bevoegd om sommige klachten met meer prioriteit te onderzoeken dan andere (het zogenaamde prioriteringsbeleid), maar deze vrijheid gaat niet zover dat zij klachten zonder nadere motivering terzijde mag schuiven.

De prioriteiten van de NMa
De prioriteit van het onderzoek wordt door de NMa bepaald aan de hand van een afweging van de navolgende criteria:
i. het economische belang;
ii. het consumentenbelang;
iii. de ernst van de mogelijke overtreding;
iv. de vraag of efficiënt en effectief kan worden opgetreden tegen de mogelijke overtreding.

De genoemde criteria zijn niet nieuw, aangezien de NMa deze al sinds 2004 hanteert. Wel dient de NMa een besluit om geen prioriteit te geven aan een klacht op grond van het nieuwe beleid uitgebreider dan voorheen te motiveren.

ad (i) Economische belang
Ten eerste wordt het mogelijke effect van de vermeende overtreding op de Nederlandse economie beoordeeld. Als de beweerdelijke overtreding betrekking heeft op veel verschillende en/of omvangrijke markten, zal dat voor de NMa een aanwijzing zijn om tot nader onderzoek te gaan.

ad (ii) consumentenbelang
De NMa zal een klacht eerder onderzoeken als het consumentenbelang door de potentiële overtreding direct wordt getroffen, bijvoorbeeld in geval van prijsafspraken op consumentenniveau.

ad (iiii) ernst van de overtreding
Vanzelfsprekend zullen zware overtredingen eerder aanleiding geven tot onderzoek dan minder zware overtredingen. De NMa zal op grond van de beleidsregels voor het opleggen van boetes de zwaarte van de beweerdelijke overtreding vaststellen. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat de NMa eerder prioriteit zal geven aan het onderzoeken van een mededingingsbeperkende afspraak tussen concurrenten dan aan een mogelijk mededingingsbeperkende afspraak tussen niet-concurrenten. Zo heeft de NMa recent een klacht over het distributiesysteem van Ford terzijde geschoven, onder meer omdat het een vermeende afspraak tussen niet-concurrenten betrof.

ad (iv) efficiënt en effectief
Tot slot onderzoekt de NMa of zij doelmatig en doeltreffend onderzoek kan doen. Dit houdt vooreerst in of de NMa de meest aangewezen (overheids)partij is om in te grijpen naar aanleiding van de klacht. Het kan best zijn dat een andere toezichthouder meer effectievere middelen heeft om op de klacht te reageren. Daarnaast doet de NMa een verkennend onderzoek naar de kosten die waarschijnlijk nodig zijn om een eventuele inbreuk vast te stellen, alsmede de mogelijke baten van eventueel handhavend optreden (zoals precedentwerking).

Hoe gaat de NMa nu te werk
Op basis van de bovengenoemde criteria zal de NMa richting klagers motiveren of zij een klacht uitgebreider zal onderzoeken. Indien de NMa hiertoe niet over gaat met een beroep op het prioriteringsbeleid, neemt zij een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Klagers kunnen tegen een dergelijk besluit bezwaar maken. Als de NMa haar besluit om het onderzoek geen prioriteit te geven voldoende motiveert, zal bezwaar echter geen zin hebben.