Dirkzwager bestaat 135 jaar! We nodigen onze oud-medewerkers uit voor een feestelijke borrel. Aanmelden kan via de eventpagina. Aanmelden reünie.

 1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. Ondernemen en het coronavirus: houd uw liquiditeit op peil met behulp van uw algemene inkoopvoorwaarden

Ondernemen en het coronavirus: houd uw liquiditeit op peil met behulp van uw algemene inkoopvoorwaarden

Het coronavirius COVID-19 (‘coronavirus’) kan voor ondernemers een onzekere periode met zich meebrengen. Zo kan de aanvoer van productiemiddelen stilvallen of kan uw onderneming verplicht zijn haar deuren tijdelijk te sluiten. Ook kan de vraag naar allerlei producten en diensten afnemen en lopen debiteurenstanden juist vaak op, waardoor de druk op de liquiditeitspositie van uw onderneming toeneemt. Juist in deze economisch onzekere tijden, zijn beschermende contractuele voorwaarden van groot belang. Hiermee is uw onderneming beter beschermd tegen voornoemde risico’s. Dergelijke beschermende bepalingen zijn dikwijls opgenomen in algemene inkoopvoorwaarden.
Leestijd 
Auteur artikel Karin Harmsen
Gepubliceerd 12 mei 2020
Laatst gewijzigd 02 februari 2021
 

In dit artikel wordt -in het licht van de coronacrisis- ingegaan op enkele veelvoorkomende beschermingsbepalingen in algemene inkoopvoorwaarden. Staan deze veelvoorkomende beschermingsbepalingen in uw algemene inkoopvoorwaarden, dan kan het lonen hiervan gebruik te maken. Staan deze beschermingsbepalingen niet in uw algemene inkoopvoorwaarden of hanteert u in het geheel nog geen algemene inkoopvoorwaarden, dan is het wellicht tijd (nieuwe) algemene inkoopvoorwaarden op te laten stellen.  

Hanteert uw onderneming (ook) algemene verkoopvoorwaarden, leest u dan ook dit artikel.

 1. Controleer wat is bepaald ten aanzien van de inkoopprijzen en wisselkoersen  
  Algemene inkoopvoorwaarden bevatten vaak bepalingen over de door de leverancier aan uw onderneming te berekenen prijzen. Zo kan daarin bijvoorbeeld bepaald zijn dat uw leverancier prijsdalingen van grondstoffen aan u moet doorberekenen, door een verlaging van uw inkoopprijzen. Het doorberekenen van prijsstijgingen is daarentegen juist dikwijls uitgesloten. Ook kunnen de algemene inkoopvoorwaarden beschermende bepalingen bevatten op het gebied van koersrisico’s of vervoerskosten.

  Macro-economische prijzen en wisselkoersen komen tot stand als gevolg van vraag en aanbod. Als gevolg van (onder meer) de coronacrisis fluctueren vraag en aanbod sterk. Dit heeft zijn weerslag op de macro-economische prijzen.

 2. Controleer wat is bepaald over de betalingstermijnen en eventuele rente
  De liquiditeitspositie van veel ondernemingen staat als gevolg van de coronacrisis onder druk. Betalingstermijnen zijn daarom extra belangrijk geworden. Controleer of, en zo ja: wat hierover in uw algemene inkoopvoorwaarden is bepaald. Binnen welke termijn moet u uw leverancier betalen? Is een verlenging van de standaard of gehanteerde betalingstermijn mogelijk? En wat geldt er indien uw onderneming een factuur onverhoopt niet tijdig kan voldoen? Zo bepalen algemene inkoopvoorwaarden veelal dat uw onderneming in zo’n geval een rente verschuldigd is, die aanzienlijk lager is dan de handelsrente (van maar liefst 8% per jaar) die uw onderneming verschuldigd zou zijn zonder algemene inkoopvoorwaarden.

 3. Controleer of u de inkoopovereenkomst kunt opzeggen, en zo ja: onder welke voorwaarden   
  Algemene inkoopvoorwaarden verruimen dikwijls uw mogelijkheden om de inkoopovereenkomst (tussentijds) op te zeggen. Bijvoorbeeld door te bepalen dat opzegging mogelijk is, terwijl dat op grond van de wet niet het geval zou zijn. Ook wordt in algemene inkoopvoorwaarden dikwijls bepaald dat in geval van opzegging van de inkoopovereenkomst geen schadevergoeding (of andere vergoedingen) voldaan hoeven te worden. Wij raden u daarom aan om te controleren of, en zo ja: onder welke voorwaarden opzegging van de betreffende inkoopovereenkomst is toegestaan.

  Door de coronacrisis kunnen zich ontwikkelingen voordoen waardoor u niet langer gebonden wilt zijn aan de inkoopovereenkomst. Bijvoorbeeld omdat u geen behoefte meer heeft aan de goederen of diensten, of wanneer u niet meer aan uw (betalings-)verplichting onder de inkoopovereenkomst kunt voldoen.

 4. Controleer of u de inkoopovereenkomst kunt ontbinden of uw verplichtingen kunt opschorten indien uw leverancier niet (tijdig) nakomt 
  Het kan ook zijn dat uw leverancier de goederen of diensten niet, of te laat aan u levert. De wet biedt u in zo’n geval opschortings- of ontbindingsmogelijkheden. Algemene inkoopvoorwaarden verruimen deze wettelijke mogelijkheden doorgaans. Wij adviseren u na te gaan wat uw algemene inkoopvoorwaarden hieromtrent bepalen. Bijvoorbeeld: in welke gevallen is ontbinding of opschorting mogelijk, zijn de overeengekomen levertermijnen ‘fataal’, treedt verzuim ‘van rechtswege’ in, of is daarvoor eerst een ingebrekestelling nodig. Met een (goed en zorgvuldig) beroep op de in de inkoopvoorwaarden opgenomen mogelijkheden tot opschorting of ontbinding, kunt u wellicht uw betalingsverplichting opschorten of de inkoopovereenkomst in zijn geheel direct beëindigen.

 5. Controleer wat is bepaald inzake overmacht 
  De wet voorziet in een regeling in het geval van overmacht. In het geval van overmacht is een tekortkoming niet toerekenbaar, waardoor de wederpartij bijvoorbeeld geen schadevergoeding kan eisen. De wettelijke regeling omtrent overmacht biedt echter alleen soelaas voor de partij die zelf wordt belemmerd in het verrichten van de prestatie. Voor de prestatie van de koper (de betalingsverplichting ) vormt de coronacrisis vaak géén overmachtssituatie. In algemene inkoopvoorwaarden kan de wettelijke regeling omtrent overmacht zijn uitgebreid ten gunste van de koper. Ga dit na. Doet uw leverancier een beroep op overmacht? Controleer dan ook of hieraan restricties verbonden zijn en welke rechten u in zo’n geval heeft.

Hierboven zijn slechts enkele veelvoorkomende opties opgenomen. Wat in uw concrete geval geldt, dient te worden bepaald aan de hand van de wet, de inkoopovereenkomst en uw algemene inkoopvoorwaarden. Laat u hierover goed adviseren.

Hanteert u geen algemene inkoopvoorwaarden, of bepalen uw algemene inkoopvoorwaarden niets ten aanzien van het bovenstaande, overweeg dan om deze te laten aanpassen of opstellen. Zo beschermt u de contractuele positie van uw onderneming in de toekomst (nog) beter. Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met ondergetekende.