Zoeken
  1. Onteigening Amstelveenlijn: digitaal of delegatie?

Onteigening Amstelveenlijn: digitaal of delegatie?

In het KB Amstelveen passeren de meeste toetsingscriteria die de Kroon hanteert bij de beoordeling van onteigeningsverzoeken de revue.Onteigening Amtelveenlijn Opstelterrein.De beoogde onteigening heeft betrekking op de realisering van het opstelterrein voor een nieuwe tramlijn, met bijkomende voorzieningen. De eigenares van de te onteigenen gronden, Ammink Agro, dient een uitgebreide zienswijze in. Deze zienswijze leidt tot de volgende, niet verrassende, beoordeling van de Kroon.Formeel/proc...
Artikel | 13 april 2017 | Hanna Zeilmaker
In het KB Amstelveen passeren de meeste toetsingscriteria die de Kroon hanteert bij de beoordeling van onteigeningsverzoeken de revue.

Onteigening Amtelveenlijn Opstelterrein.
De beoogde onteigening heeft betrekking op de realisering van het opstelterrein voor een nieuwe tramlijn, met bijkomende voorzieningen. De eigenares van de te onteigenen gronden, Ammink Agro, dient een uitgebreide zienswijze in. Deze zienswijze leidt tot de volgende, niet verrassende, beoordeling van de Kroon.

Formeel/procedureel
De onteigeningsstukken hoeven niet digitaal te worden bekendgemaakt.

De wijze van publiceren van de noodzakelijke stukken is bepaald in artikel 78 Onteigeningswet. Daarin staat dat op de voorbereiding van het ontwerpbesluit afdeling 3.4 van de Awb van toepassing is. De Awb verplicht niet tot het elektronisch beschikbaar stellen van stukken.

Het logboek en de onderliggende bewijsstukken van de onderhandelingen hoeven niet te zijn opgenomen bij de raadsstukken.
De stukken over de onderhandelingen zijn beschikbaar in het onteigeningsdossier, en in de zakelijke beschrijving is een toelichting op het minnelijk overleg gegeven.

Publiek belang
Het publiek belang is in beginsel met het bestemmingsplan gegeven.

Bezwaren tegen de voorgestelde locatie van het opstelterrein horen thuis in de planologische procedure.

Minnelijk overleg
Voor het minnelijk overleg dat het rentmeesterskantoor namens de gemeente voert is geen delegatie- of mandaatbesluit vereist; het rentmeesterskantoor neemt immers geen besluiten namens de gemeente. De rentmeester hoeft ook niet over een mandaat of machtiging te beschikken om een overeenkomst te sluiten; de gemeente sluit de overeenkomst en de aanbiedingen worden om die reden gedaan onder voorbehoud van goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders.

De samenstelling en de hoogte van de schadeloosstelling staan in het kader van de administratieve onteigeningsprocedure niet ter beoordeling van de Kroon. De Kroon beoordeelt evenmin of alle schadecomponenten in de schadeloosstelling zijn opgenomen.

Heeft u vragen over onteigening of gedoogplichten, dan wel over contracteren ter voorkoming van onteigening of een gedoogplicht? Belt u met Hanna Zeilmaker of Joske Hagelaars, specialisten onteigening bij Dirkzwager.