Zoeken
  1. Onteigening: in administratieve fase geen inzicht in samenstelling en onderbouwing aanbieding

Onteigening: in administratieve fase geen inzicht in samenstelling en onderbouwing aanbieding

In het KB 25 augustus 2016, nr. 2016001442, herhaalt de Kroon zijn standpunt dat de verzoeker om onteigening in de administratieve fase niet verplicht is tot een vergelijking van de taxatierapporten aan beide kanten.Standpunt eigenaren: geen reëel minnelijk overlegDe eigenaren hadden betoogd dat zij weliswaar positief stonden tegenover het aanbod van de verzoeker, maar dat zij de wederzijdse taxatieonderdelen met elkaar willen vergelijken om na te gaan of er in de schadeloosstelling fiscaal b...
Artikel | 26 september 2016 | Hanna Zeilmaker
In het KB 25 augustus 2016, nr. 2016001442, herhaalt de Kroon zijn standpunt dat de verzoeker om onteigening in de administratieve fase niet verplicht is tot een vergelijking van de taxatierapporten aan beide kanten.

Standpunt eigenaren: geen reëel minnelijk overleg

De eigenaren hadden betoogd dat zij weliswaar positief stonden tegenover het aanbod van de verzoeker, maar dat zij de wederzijdse taxatieonderdelen met elkaar willen vergelijken om na te gaan of er in de schadeloosstelling fiscaal belaste posten zijn inbegrepen. Zij willen zo inzicht hebben in het nettobedrag van de schadeloosstelling. Verzoeker heeft hun verzoek afgewezen om de taxatierapporten op elkaar af te stemmen en daarmee artikel 17 van de onteigeningswet afgedaan als een vrijwel te verwaarlozen formaliteit. Daarmee voldoet verzoeker in hun ogenniet aan de eis van reële minnelijke onderhandelingen.

Kroon: klacht over samenstelling en hoogte schadeloosstelling financieel van aard

De Kroon merkt op de onteigening ingevolge artikel 40 van de onteigeningswet plaatsvindt op basis van een volledige schadeloosstelling voor alle schade die de onteigende partij rechtstreeks en noodzakelijk lijdt door het verlies van zijn onroerende zaak. Artikel 41 van de onteigeningswet ziet daarnaast op de te vergoeden waardevermindering van het overblijvende. De samenstelling en de hoogte van de schadeloosstelling staan voor de Kroon in het kader van de administratieve onteigeningsprocedure niet ter beoordeling, maar komen bij het ontbreken van minnelijke overeenstemming aan de orde in het kader van de gerechtelijke onteigeningsprocedure.

In het kader van de administratieve onteigeningsprocedure wordt niet getreden in de vraag of alle schadecomponenten in de schadeloosstelling zijn opgenomen. Ook dit aspect komt bij het ontbreken van minnelijke overeenstemming in de gerechtelijke onteigeningsprocedure aan de orde.

De stelling van reclamanten dat uit de biedingen van verzoeker niet blijkt hoe de verschillende componenten in de schadeloosstelling zijn betrokken en dat zij inzicht willen hebben in het nettobedrag van de schadeloosstelling is financieel van aard. De samenstelling en hoogte van de schadeloosstelling staan in de administratieve onteigeningsprocedure niet ter beoordeling.

Handreiking Administratieve Onteigeningsprocedure: zorgvuldig omgaan met verzoeken…

In de administratieve fase lijken er dus geen eisen te worden gesteld aan de opbouw en specificatie van de schadeloosstelling. Of zit er toch een addertje onder het gras? De Kroon overweegt namelijk ook dat de verzoeker zijn aanbieding wel degelijk had gesplitst in de componenten vermogensschade, omrijschade, aankoopkosten vervangende grond, aanpassing erf en oprit en vergoeding voor nieuw te plaatsen afrastering. Verzoeker had de opbouw en wijze van de berekening van de schadeloosstelling bovendien in de overleggen met de adviseur van de eigenaren toegelicht.

“De verzoeker heeft daarmee voldoende inzage gegeven in de samenstelling en onderbouwing van de aanbieding.”

Daaruit leiden wij af dat de Kroon toch wel verwacht dat de verzoeker voldoende inzicht geeft in de samenstelling en onderbouwing van de aanbieding, door deze in de onderscheiden componenten te splitsen. Dat staat ook met zoveel woorden in par. 2.3.2.9 van de Handreiking Administratieve Onteigeningsprocedure (“Verzoeken/vragen belanghebbenden”):

“In het kader van het minnelijk overleg moet zorgvuldig worden omgegaan met verzoeken van belanghebbenden om (nadere) informatie en motivering van de standpunten van belanghebbenden om (nadere) informatie en motivering van de standpunten van de verzoeker om onteigening. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het toezenden van stukken, het specificeren en toelichten van biedingen, het plannen en nakomen van afspraken over het overleg, (…)”.

Heeft u vragen over onteigening? Neem gerust contact op met de onteigeningsadvocaten van Dirkzwager: Hanna Zeilmaker en Joske Hagelaars.