Zoeken
  1. Onteigening Leiden/Lammenschansweg: meer over minnelijk overleg

Onteigening Leiden/Lammenschansweg: meer over minnelijk overleg

In het KB Leiden komen diverse aardige aspecten van het minnelijk overleg aan de orde.Onteigeningsplan Lammenschansweg 128 De gemeente Leiden verzoekt om gronden ter onteigening aan te wijzen voor de realisering van een mooi plein met voorzieningen. De eigenaren van het verhuurde perceel zijn het er niet mee eens dat de gemeente met de gebiedsontwikkelaar en hun huurder heeft gesproken. De interessante overwegingen van de Kroon over het minnelijk overleg worden hieronder kort samengevat.Noodz...
Artikel | 21 april 2017 | Hanna Zeilmaker
In het KB Leiden komen diverse aardige aspecten van het minnelijk overleg aan de orde.

Onteigeningsplan Lammenschansweg 128

De gemeente Leiden verzoekt om gronden ter onteigening aan te wijzen voor de realisering van een mooi plein met voorzieningen. De eigenaren van het verhuurde perceel zijn het er niet mee eens dat de gemeente met de gebiedsontwikkelaar en hun huurder heeft gesproken. De interessante overwegingen van de Kroon over het minnelijk overleg worden hieronder kort samengevat.

Noodzaak tot onteigening: eerder overleg van betekening bij inschatting mogelijkheid verwerving Hoewel het overleg in het logboek over de periode tussen 2005 en 2013 geen betrekking had op de realisatie van het bestemmingsplan Bètaplein , en de gemeente zich in 2015 vervolgens kennelijk rechtstreeks tot de huurder had gewend en de eigenaar niet meer had benaderd tot een gesprek in april 2015 en een aanbod van juli 2015, vindt de Kroon dat het minnelijk overleg voldoende is geweest. De Kroon overweegt:

Het vruchteloze verloop van het overleg tussen 2005 en 2013 heeft verzoeker in dit geval – nu het gaat om hetzelfde perceel en dezelfde partijen – wel van betekenis mogen achten bij zijn inschatting van de mogelijkheden voor minnelijke verwerving ten behoeve van de realisatie van het bestemmingsplan “Bètaplein”. Tegen deze achtergrond en gezien het verschil van inzicht over de waarde van het perceel – zoals dat blijkt uit de biedingen – was het aannemelijk dat het minnelijk overleg voorlopig niet tot vrijwillige eigendomsoverdracht zou leiden;

Collegebesluit voor verzoekbesluit niet relevant Interessant is verder de overweging dat het ‘peilmoment’ voor de beoordeling van het minnelijk overleg de datum van het verzoekbesluit is, en niet het daaraan altijd voorafgaande collegebesluit. De Kroon: Het collegebesluit om de raad voor te stellen een verzoekbesluit te nemen tot aanwijzing ter onteigening is niet relevant in het kader van de beoordeling van het gevoerde minnelijk overleg. Het besluit van het college is een voorbereiding op het raadsbesluit. De voorbereiding zelf maakt geen deel uit van het raadsbesluit. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad om voortschrijdende inzichten over een ingebracht voorstel in overweging te nemen voordat een besluit wordt genomen.

De Kroon legt hier de verantwoordelijkheid bij de raad, maar het lijkt mij wel zaak dat de raad wordt geïnformeerd over de bedoelde voortschrijdende inzichten. Het enige relevante voortschrijdende inzicht zou kunnen zijn dat de gemeente de grond niet meer nodig heeft (niet waarschijnlijk) of dat de gemeente inmiddels algehele overeenstemming heeft bereikt. Zolang dat niet het geval is zijn de ontwikkelingen in het minnelijk overleg na het collegevoorstel niet relevant.

Verder: Dat reclamanten niet werd toegestaan om in te spreken bij de raadsvergadering maakt niet dat het minnelijk overleg onvoldoende is geweest.

Verlaagd aanbod mag Hoewel het aanbieden van een verlaagd aanbod, lopende een onderhandelingstraject, de kans tot minnelijke verwerving zal verkleinen, heeft dit geen gevolgen voor de beoordeling van de kwaliteit van het gevoerde minnelijk overleg. De samenstelling en de hoogte van de schadeloosstelling staan in het kader van de administratieve onteigeningsprocedure niet ter beoordeling.

Geen zelfrealisatie van infrastructurele werken Van een te erkennen beroep op zelfrealisatie kan geen sprake zijn, als de uitvoering van het bestemmingsplan uitsluitend neerkomt op werken en werkzaamheden van infrastructurele aard. Deze werken en werkzaamheden komen naar bestendig Kroonbeleid uit een oogpunt van doelmatig beheer en onderhoud niet voor zelfrealisatie in aanmerking.

Heeft u vragen over onteigening of gedoogplichten, dan wel over contracteren ter voorkoming van onteigening of een gedoogplicht? Belt u met Hanna Zeilmaker of Joske Hagelaars, specialisten onteigening bij Dirkzwager.