Zoeken
  1. Onteigening: zelfrealisatie en erfpachtconstructie bij natuur- en recreatiebestemming niet aan de orde

Onteigening: zelfrealisatie en erfpachtconstructie bij natuur- en recreatiebestemming niet aan de orde

Bij Koninklijk Besluit van 13 december 2017 heeft de Kroon gronden ter onteigening aangewezen ten behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan Eerste herziening Groenzone. De Kroon oordeelt in lijn met eerdere KB’s over het beroep op zelfrealisatie van de natuurbestemming en laat zich niet van de wijs brengen door de conclusie van de Advocaat-Generaal over de onteigening van de Hedwigepolder. Onteigeningsplan Groenzoom De onteigening heeft betrekking op natuur- en recreatiegebied Groenzo...
Artikel | 19 december 2017 | Hanna Zeilmaker
Bij Koninklijk Besluit van 13 december 2017 heeft de Kroon gronden ter onteigening aangewezen ten behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan Eerste herziening Groenzone. De Kroon oordeelt in lijn met eerdere KB’s over het beroep op zelfrealisatie van de natuurbestemming en laat zich niet van de wijs brengen door de conclusie van de Advocaat-Generaal over de onteigening van de Hedwigepolder.

 Onteigeningsplan Groenzoom

De onteigening heeft betrekking op natuur- en recreatiegebied Groenzoom, dat door de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland en de provincie Zuid-Holland wordt ontwikkeld. Op de gronden van een agrarisch ondernemer moeten de bestemmingen water en recreatie worden gerealiseerd. Concreet zullen op de gronden (onder meer) een watergang en een fiets- en wandelpad met aan weerszijden een bomenrij worden gerealiseerd.

Noodzaak: beroep op zelfrealisatie; erfpachtconstructie

De eigenaar heeft bij herhaling een beroep op zelfrealisatie gedaan. Daarbij stelt hij voor dat hij zelf de bestemming recreatie wil realiseren waarop het weiland is gepland. Daarop kunnen dan vervolgens zijn schapen blijven grazen. De gronden voor de watergang en het fiets- en wandelpad zouden wel aan de gemeente kunnen worden overgedragen. Een en ander te regelen met een kwalitatieve verplichting of een recht van erfpacht, waarin de beheervoorwaarden worden geregeld.

De Kroon zoemt uitvoering in op het aspect dat het, overeenkomstig bestendig beleid en vanuit een oogpunt van een doelmatige aanleg en beheer alsmede van een integraal beheer, noodzkalijk kan zijn dat de overheid gronden in eigendom krijgt, zodat alle gronden in een gebied in één hand worden gehouden. De Kroon verwijst naar maar liefst twaalf KB’s uit de periode 2004-2014, en vindt het standpunt van de gemeente niet onjuist dat de gronden van de agrariér, die deel uitmaken van het natuur- en recreatiegebied De Groenzoom, uit een oogpunt van een doelmatige aanleg en beheer, en van een integraal beheer, in één hand gehouden moeten worden. De gemeente heeft daarvoor een professionele beheerorganisatie aangetrokken.

De Kroon vindt dat de voorgestelde erfpachtregeling niet tegemoetkomt aan de gerechtvaardigde wens om het natuurgebied integraal te ontwikkelen en te beheren. Allereerst voorziet die overeenkomst niet in de (zelf)realisatie voor eigen rekening en risico van de bestemmingen op de gronden, maar bovendien zou het accepteren van de voorgestelde regeling leiden tot een afwijkende regeling van de beheervoorwaarden in het gebied. Daarbij komt nog dat de agrariër de recreatiegronden onvoorwaardelijk en bedrijfsmatig wil gebruiken. Dat is in strijd met de planregels, waarbij begrazing slechts onder voorwaarden mogelijk is. Deze motivering is een aanvulling op het ontwerp-KB, want uit de publicatie van het Advies van de Raad van State in de Staatscourant blijkt dat die de motivering over de voorgestelde erfpachtregeling niet toereikend vond.

De uitvoerige overwegingen in dit recente KB over zelfrealisatie bij gronden met een openbare natuurbestemming zijn natuurlijk temeer interessant nu de Advocaat-Generaal in zijn conclusie over de onteigening van de Hedwigepolder een andersluidende visie op het begrip zelfrealisatie en de aanvaardbaarheid van een erfpachtregeling geeft.

Heeft u vragen over onteigening? Belt u met Hanna Zeilmaker, Joske Hagelaars of Roos Molendijk, specialisten onteigening bij Dirkzwager.