Zoeken
  1. Pensioen in Eigen Beheer 10-daagse: Dag 7. Tweede Nota van Wijziging

Pensioen in Eigen Beheer 10-daagse: Dag 7. Tweede Nota van Wijziging

Vlak vóór de plenaire behandeling in de Tweede Kamer vandaag en morgen (15 en 16 november 2016) heeft Wiebes een tweede Nota van Wijziging omtrent het “Wetsvoorstel pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen” aan de Kamer toegezonden. Deze tweede Nota van Wijziging is relatief beknopt en heeft betrekking op situaties waarin een eigenbeheerlichaam optreedt als verzekeraar van aanspraken terzake waarvan de stamrechtvrijstelling is toegepast.Met de Nota van Wijziging wordt tot uitdr...
Artikel | 15 november 2016 | Frédérique Hoppers
Vlak vóór de plenaire behandeling in de Tweede Kamer vandaag en morgen (15 en 16 november 2016) heeft Wiebes een tweede Nota van Wijziging omtrent het “Wetsvoorstel pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen” aan de Kamer toegezonden. Deze tweede Nota van Wijziging is relatief beknopt en heeft betrekking op situaties waarin een eigenbeheerlichaam optreedt als verzekeraar van aanspraken terzake waarvan de stamrechtvrijstelling is toegepast.

Met de Nota van Wijziging wordt tot uitdrukking gebracht dat het wetsvoorstel geen gevolgen heeft voor (het geldende overgangsrecht voor) bestaande stamrechten. Het eigenbeheerlichaam mag dus nog steeds als verzekeraar van een stamrecht optreden. Uiteraard voor zover aan het overgangsrecht voldaan is, waaronder de voorwaarde dat sprake is van een op 31 december 2013 bestaande aanspraak terzake waarvan de stamrechtvrijstelling is toegepast.

Ik ben zeer benieuwd of in het wetgevingsproces de komende maand nog nieuwe wijzigingen gepresenteerd zullen worden. Dat zal mij in ieder geval niet verbazen, nu er nog een aantal onduidelijkheden bestaat. Zo is nog niet volledig duidelijk hoe het zit met de verschuldigdheid van eventuele schenkbelasting, zowel in de situatie waarin de partner (zonder een afdoende compensatie te verlangen), instemt met afkoop c.q. omzetting, alsook in de situatie waarin de DGA niet de enig aandeelhouder is van het eigenbeheerlichaam of niet langer aandeelhouder is van het betreffende eigenbeheerlichaam en er geopteerd wordt voor afkoop dan wel omzetting. Mijns inziens biedt de Nota naar aanleiding van het verslag van 26 oktober 2016 hier wel iets meer duidelijkheid in, maar volledige duidelijkheid hieromtrent ontbreekt echter.

Ook ben ik zeer benieuwd of nog kritische vragen gesteld worden ten aanzien van de eerder becijferde financiële meevaller van circa twee miljard euro voor de overheid, indien het wetsvoorstel wordt aangenomen. De Minister is aardig optimistisch geweest over het aantal DGA’s dat gaat opteren voor het afkoopscenario en heeft hier de financiële meevaller op gebaseerd. Is dat echter wel realistisch? In het bijzonder twee hobbels zullen hierin een prominente rol spelen. Allereerst de hobbel van het ontbreken van voldoende liquide middelen om de loonheffingen over de afkoopgrondslag te kunnen voldoen. Daarnaast de hobbel van de vereiste toestemming van de (gewezen) partner(s). Zeker nu in het wetgevingsproces, hoe begrijpelijk ook, overwogen is dat een compensatie verleend moet worden aan de (gewezen) partner(s), wordt het er voor een DGA niet eenvoudiger op om daadwerkelijk een afkoop te kunnen realiseren. Indien daarbij ook in ogenschouw wordt genomen het feit dat de aard en mate van de compensatie niet door de wetgever geconcretiseerd is, wordt menig DGA, inclusief diens adviseur, voor een zeer grote uitdaging gesteld.

Uiteraard wordt u in de komende dagen van deze Pensioen in Eigen Beheer 10-daagse op de hoogte gesteld van de resultaten van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel.