Zoeken
  1. Pensioen in Eigen Beheer-tiendaagse: Dag 4. Rol adviseur.

Pensioen in Eigen Beheer-tiendaagse: Dag 4. Rol adviseur.

In eerdere bijdragen ben ik ingegaan op de instemmingseis van de (gewezen) partner en het compensatievraagstuk dat daarmee gemoeid is. Die compensatie kan niet los worden gezien van de zorgplicht van onder meer de adviseur, nu juist de adviseur partijen op de hoogte moet stellen van de gevolgen en kan nagaan of deze gevolgen al dan niet geheel kunnen worden ondervangen. Hoewel er geen harde vuistregels zijn omtrent hoe de adviseur deze rol moet vervullen, is met het oog op de (civielrechtelij...
Artikel | 10 november 2016 | Frédérique Hoppers
In eerdere bijdragen ben ik ingegaan op de instemmingseis van de (gewezen) partner en het compensatievraagstuk dat daarmee gemoeid is. Die compensatie kan niet los worden gezien van de zorgplicht van onder meer de adviseur, nu juist de adviseur partijen op de hoogte moet stellen van de gevolgen en kan nagaan of deze gevolgen al dan niet geheel kunnen worden ondervangen. Hoewel er geen harde vuistregels zijn omtrent hoe de adviseur deze rol moet vervullen, is met het oog op de (civielrechtelijke) zorgplicht en de rechtspraak daaromtrent, wel een aantal aanknopingspunten te geven.

Meer adviseurs

Daar waar sprake is van een DGA die met een gewezen partner tot consensus moet zien te komen, verdient het zonder meer aanbeveling dat beide partijen zich laten bijstaan door een eigen adviseur. Reeds op dat moment lopen de belangen namelijk niet parallel en zijn de gevolgen van afkoop of omzetting van pensioen in eigen beheer anders en verstrekkender voor de ene partij in vergelijking tot de andere partij. Daar waar echter de DGA nog gehuwd is met een partner, is de “verleiding” wellicht groot om een adviseur voor beiden te laten optreden. Ik betwijfel echter of een adviseur er verstandig aan doet om daadwerkelijk voor beide partijen op te treden. Daarmee is overigens niet gezegd dat wanneer de adviseur voor beide partijen optreedt, per definitie de zorgplicht geschonden is. Uiteraard spelen ook aanvullende omstandigheden een rol. Niet uitsluitend of niet, geheel of gedeeltelijk in de gevolgen is voorzien, maar ook hoe goed geïnformeerd die partner is geweest. Is bijvoorbeeld in begrijpelijke taal inzicht verschaft in de diverse gevolgen van de keuze voor een afkoop danwel omzetting? Is dit goed doorgerekend en inzichtelijk gemaakt voor de partner? En, tot slot, is inzichtelijk gemaakt wat het ook op basis van toekomstige scenario's (zoals bij overlijden van de DGA of echtscheiding) concreet voor de partner betekent? Kunnen deze vragen niet allemaal positief beantwoord worden, dan zou juist het gegeven dat de adviseur voor beide partijen in plaats van voor slechts een partij heeft opgetreden, het verschil kunnen maken ten aanzien van het wel of niet voldoen aan de zorgplicht.

Aanknopingspunten

Vanuit zorgvuldigheidsoverwegingen zou de adviseur zich in ieder geval de navolgende vragen moeten stellen:

  • Is het wenselijk dat ik optreed voor beide partijen, of verdient het aanbeveling om iedere partij een eigen adviseur te laten hebben?  • Zijn de gevolgen goed doorgerekend, niet alleen op basis van de huidige situatie, maar ook in het geval van een scenario van voortijdig overlijden dan wel een echtscheiding?  • Wordt er in zijn geheel dan wel gedeeltelijk gecompenseerd en voor zover er gedeeltelijk gecompenseerd wordt, is de partner daar voldoende op gewezen?  • Hoe documenteer ik mijn informatieverstrekking aan partijen en beperk ik mij dan tot het financiële plaatje, of zorg ik ook voor een aanvullende toelichting?  • Welk huwelijksvermogensregime geldt tussen partijen? Zeker met het oog op het compensatievraagstuk, zou het huwelijksvermogensregime een rol kunnen spelen.  • Moet ik partijen niet tevens adviseren om een notaris te raadplegen, zodat onder begeleiding van een notaris kan worden nagegaan of de in het verleden overeengekomen huwelijkse voorwaarden en/of het testament als gevolg van de afkoop of omzetting van pensioen in eigen beheer nog wel aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van partijen?


AFM-vergunning

Er is de afgelopen maanden ook discussie geweest over de vraag of bijvoorbeeld accountants en belastingadviseurs die adviseren over de uitfasering pensioen in eigen beheer over een vergunning op grond van de WFT moeten beschikken. Naar mijn inschatting zou het uitgangspunt moeten zijn dat er geen sprake is van een WFT-plicht, omdat er kort gezegd niet geadviseerd wordt over een financieel product. Wel moet gerealiseerd worden of een accountant of belastingadviseur al snel toch in de richting van een vergunningplicht komt, indien het advies niet beperkt wordt tot sec de uitfasering. Met de uitfasering pensioen in eigen beheer komt ook het vraagstuk in beeld of eventuele dekkingspolissen van extern verzekerde producten moeten worden aangepast c.q. afgesloten. Bovendien wordt vóór 1 januari 2017 ook nog interessant de vraag of de DGA er verstandig aan doet om de gesplitste polissen bij de verzekeraar terug te halen in eigen beheer (waarover in een latere bijdrage meer).

Volgende bijdrage

Op dag 5 van de pensioentiendaagse zal ik ingaan op de vraag welke stappen de DGA nog praktisch moet nemen vóór 1 januari 2017.