Zoeken
  1. Portretrechten van spelers betaald voetbalclubs niet gehonoreerd

Portretrechten van spelers betaald voetbalclubs niet gehonoreerd

De Nederlandse betaald voetbal spelers hebben aanspraak gemaakt op een percentage van tv-gelden die hun clubs ontvangen. Zij stelden zich op het standpunt dat hun portretrechten zijn geschonden, maar vangen bot bij het Hof Amsterdam.Het Hof Amsterdam oordeelt dat de spelers geen commercieel portretrecht hebben in die zin dat zij altijd aanspraak hebben op een vergoeding in de gevallen dat zij meewerken aan een optreden waarvan de beelden in het openbaar worden vertoond. Ook een absoluut recht...
Artikel | 24 december 2013 | Joost Becker
De Nederlandse betaald voetbal spelers hebben aanspraak gemaakt op een percentage van tv-gelden die hun clubs ontvangen. Zij stelden zich op het standpunt dat hun portretrechten zijn geschonden, maar vangen bot bij het Hof Amsterdam.

Het Hof Amsterdam oordeelt dat de spelers geen commercieel portretrecht hebben in die zin dat zij altijd aanspraak hebben op een vergoeding in de gevallen dat zij meewerken aan een optreden waarvan de beelden in het openbaar worden vertoond. Ook een absoluut recht op een verbod op ieder commercieel gebruik van hun portret, waarvoor zij geen toestemming hebben gegeven, wordt niet aanvaard.

Het Hof oordeelt verder als volgt:
3.7.1 (...) Een geportretteerde kan zich verzetten tegen het zonder zijn toestemming openbaar maken van zijn (niet in opdracht vervaardigd) portret voor zover hij daarbij een redelijk belang heeft waarvoor het recht van meningsuiting en informatievrijheid in de gegeven omstandigheden moet wijken. In een zodanig geval is openbaarmaking van het portret in beginsel onrechtmatig en geldt als uitgangspunt dat publicatie (of vertoning daarvan) kan worden verboden. Niet geldt als uitgangspunt dat voor openbaarmaking steeds voorafgaande toestemming van de geportretteerde is vereist. Ook uit de rechtspraak van het EHRM bij art. 8 EVRM kan niet een dergelijk absoluut verbodsrecht van de geportretteerde worden afgeleid (vgl HR 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013: CA2788, Cruijff/Tirion).
3.7.2 In dit verband is van belang dat ten aanzien van personen die door hun beroepsuitoefening bekendheid genieten de openbaarmaking van beelden die deze beroepsuitoefening betreffen en zijn gemaakt in voor het algemeen publiek toegankelijke plaatsen inherent is aan hun beroepsuitoefening en de daarmee gemoeide belangstelling van het publiek. Indien de openbaarmaking de beroepsuitoefening van daardoor in de publieke belangstelling staande geportretteerden betreft, komt dan ook groot gewicht toe aan factoren als algemene nieuwswaarde en informatie aan het publiek in verhouding tot het enkele verzet tegen openbaarmaking.


3.7.3 In het onderhavige geval is het verzet met name gegrond op overwegingen van commerciële aard. Daaraan kan echter geen relevant gewicht worden toegekend op grond van het volgende. Het gaat in dit geding om (hoofdzakelijk) professionele voetbalspelers die voor hun deelname aan (onder meer) de wedstrijden waarvan televisiebeelden worden gemaakt en uitgezonden een vergoeding ontvangen in de vorm van een vast inkomen/salaris. Van belang is voorts dat de beelden die worden uitgezonden betrekking hebben op het optreden van de betrokkenen als onderdeel van een team en dat zulks in de regel niet van invloed zal zijn op de exploitatiemogelijkheden van hun eventuele individuele verzilverbare populariteit, althans niet in negatieve zin. Van de zijde van de clubs c.s. is in dat verband aangevoerd dat er in Nederland geen praktijk bestaat waarin professionele voetballers naast hun inkomen/salaris nog een afzonderlijke vergoeding kunnen bedingen voor openbaarmaking van hun portret door het uitzenden van televisiebeelden. Daartegenover hebben de spelers geen bijkomende omstandigheden gesteld op grond waarvan openbaarmaking van hun portret in bovenbedoelde zin desondanks onrechtmatig is en de onrechtmatigheid pas wordt opgeheven door het ontvangen van een financiële vergoeding bovenop hun inkomen/salaris."

Ook is niet gebleken dat er een afspraak is (of door de clubs is erkend) dat de spelers jegens de clubs financiële aanspraken kunen doen gelden op grond van portretrechten naast hun inkomen of salaris.


Joost Becker, advocaat portretrecht