Zoeken
  1. Schade als gevolg van de dijkverbetering Fort Everdingen - Ravenswaaij. Waar heeft u recht op?

Schade als gevolg van de dijkverbetering Fort Everdingen - Ravenswaaij. Waar heeft u recht op?

De zuidelijke dijk langs de Lek en de Neder-Rijn wordt verbeterd in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier. Mogelijk heeft de overheid uw grond nodig, wil de overheid een duldplicht of gedoogplicht opleggen of verwacht u hinder door (de werkzaamheden voor) de verbetering van de dijk. Heeft u recht op schadevergoeding? Hoe maakt u aanspraak op schadevergoeding? Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? Wij adviseren u graag over al deze vragen. In dit artikel zetten wij de ho...
Artikel | 08 september 2014 | Hanna Zeilmaker
De zuidelijke dijk langs de Lek en de Neder-Rijn wordt verbeterd in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier. Mogelijk heeft de overheid uw grond nodig, wil de overheid een duldplicht of gedoogplicht opleggen of verwacht u hinder door (de werkzaamheden voor) de verbetering van de dijk. Heeft u recht op schadevergoeding? Hoe maakt u aanspraak op schadevergoeding? Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? Wij adviseren u graag over al deze vragen. In dit artikel zetten wij de hoofdlijnen voor u uiteen.

Dijkverbetering Fort Everdingen - Ravenswaaij
Onder de noemer ‘Ruimte voor de rivier’ nemen Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen maatregelen die overstroming van de grote rivieren tegengaan en die de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied verbeteren. De dijkverbeteringsplannen voor het traject ‘Fort Everdingen – Ravenswaaij’ zijn op 22 mei 2013 vastgesteld in een rijksinpassingsplan. De maatregelen zijn uitgewerkt in een dijkverbeteringsplan. Het gaat om het verhogen en stabieler maken van dijken en waar nodig het nemen van maatregelen tegen ‘piping’. In het dijkverbeteringsplan is verder toegelicht welke gronden de overheid wil verwerven voor het uitvoeren van de gewenste maatregelen en op welke gronden de overheid een gedoogplicht wil leggen.

Gevolgen dijkverbetering: Uw grond wordt dijk
Voor de dijkverbetering heeft de overheid veel gronden nodig. Vele woningen en bedrijven zullen daarom moeten wijken of een gedeelte van hun tuin/bedrijventerrein kwijt raken. Als u tot deze burgers of bedrijven behoort zal de overheid met u (gaan) onderhandelen over de aankoop van uw grond. Indien de overheid niet met u tot overeenstemming komt, zal zij, als zij uw grond wil verwerven, moeten overgaan tot onteigening. Door een onteigeningsprocedure wordt bewerkstelligd dat de eigendom van uw grond overgaat op de Staat.

Als eigenaar (of huurder/pachter/gebruikers anderszins) van de grond heeft u in een onteigeningsprocedure recht op volledige schadeloosstelling. Een volledige schadeloosstelling houdt in dat:

  • de waarde van uw grond(en) met huis of bedrijf wordt vergoed;

  • de waardevermindering van uw gronden die niet worden onteigend wordt vergoed;

  • bijkomende kosten worden vergoed (zoals alle advocaatkosten, verhuiskosten; de kosten voor de verplaatsing van uw bedrijf; inkomensschade etc.); en

  • schade van ‘derden’, zoals huurders, pachters, erfpachters etc. wordt vergoed.


Voor meer informatie over onteigening kunt u kijken op onze kennispagina’s over onteigening waarin we u wekelijks op de hoogte houden van de meest recente wetgeving en rechtspraak op het gebied van onteigening. Uiteraard kunt u ook vrijblijvend contact met ons opnemen om uw vragen over onteigeningen bij ons op kantoor te bespreken.

Gevolgen dijkverbetering: Uw grond wordt onder water gezet bij overstromingen
Sommige gronden worden niet door de overheid onteigend, maar zijn toch nodig voor de dijkverbetering. Het kan zijn dat uw grond nodig is om bepaalde onderzoeken te verrichten. Mogelijk wordt uw grond aangewezen als bergingsgebied. In dat geval wordt uw grond onder water gezet bij wateroverlast en overstromingen.

De aanwijzing van uw grond als tijdelijk bergingsgebied kan zorgen voor financiële schade. Enerzijds kunt u schade lijden doordat uw grond minder waard wordt. Anderzijds kunt u last krijgen van waterschade op het moment dat uw gronden daadwerkelijk onder water worden gezet. De financiële schade die u lijdt kan voor vergoeding in aanmerking komen.

Gevolgen dijkverbetering: U ondervindt (extra) hinder van de dijk
Veel burgers en bedrijven zullen grond moeten verkopen vanwege de dijkverbetering. Minstens zoveel burgers en bedrijven verliezen geen grond, maar lijden wel financiële schade als gevolg van de dijkverbetering.

Uw bedrijf kan door de werkzaamheden tijdelijk of permanent verminderd bereikbaar zijn, waardoor u omzet verliest. Uw woning kan in waarde dalen doordat uw uitzicht op de uiterwaarden veranderd in uitzicht op een verhoogde dijk. In beide gevallen lijdt u financiële schade als gevolg van rechtmatig optreden door de overheid. U heeft dan mogelijk aanspraak op nadeelcompensatie. Anders dan bij onteigening van uw gronden wordt bij nadeelcompensatie niet uw gehele schade vergoed. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden van uw geval blijft de schade die u lijdt geheel of gedeeltelijk voor uw rekening. Welke schade aan u wordt uitgekeerd wordt berekend aan de hand van de Beleidsregel schadevergoeding Ruimte voor de Rivier en de nieuwe Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014. In een apart artikel hebben wij voor u uiteengezet onder welke omstandigheden u aanspraak kunt maken op nadeelcompensatie. Voor een verzoek om schadevergoeding kunt u terecht bij het schadeloket van Rijkswaterstaat voor Ruimte voor de Rivier.

Voor al uw vragen over onteigening, gedoogplichten en nadeelcompensatie neemt u contact op met mrs. Hanna Zeilmaker en Joske Hagelaars, de onteigenings- en nadeelcompensatieadvocaten van Dirkzwager.