Zoeken
  1. Schade als gevolg van de verbreding A2 ‘t Vonderen - Kerensheide. Waar heeft u recht op?

Schade als gevolg van de verbreding A2 ‘t Vonderen - Kerensheide. Waar heeft u recht op?

De A2 wordt verbreed tussen de knooppunten ‘t Vonderen en Kerensheide. Mogelijk heeft Rijkswaterstaat uw grond nodig of is de verbrede snelweg vlak langs uw percelen ingepland. Heeft u recht op schadevergoeding? Hoe maakt u aanspraak op schadevergoeding? Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? Wij adviseren u graag over al deze vragen. In dit artikel zetten wij de hoofdlijnen voor u uiteen.Verbreding A2 ’t Vonderen - KerensheideRijkswaterstaat wil A2 tussen de knooppunten ’t Vonderen...
Artikel | 10 september 2014 | Hanna Zeilmaker
De A2 wordt verbreed tussen de knooppunten ‘t Vonderen en Kerensheide. Mogelijk heeft Rijkswaterstaat uw grond nodig of is de verbrede snelweg vlak langs uw percelen ingepland. Heeft u recht op schadevergoeding? Hoe maakt u aanspraak op schadevergoeding? Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? Wij adviseren u graag over al deze vragen. In dit artikel zetten wij de hoofdlijnen voor u uiteen.

Verbreding A2 ’t Vonderen - Kerensheide
Rijkswaterstaat wil A2 tussen de knooppunten ’t Vonderen en Kerensheide verbreden tot een snelweg met 2x3 stroken + vluchtstrook. De spitsstroken die in 2010 en 2011 zijn geopend op grond van de Spoedwet wegverbreding worden zo opgewaardeerd tot een volwaardige rijstrook met vluchtstrook.

De precieze ligging en de inpassing van dit tracé staan in het Ontwerp-Tracébesluit dat eind 2014 / begin 2015 wordt verwacht. Gedurende de terinzagelegging van het OTB kunt u zienswijzen indienen met uw met op- of aanmerkingen over het tracé en de effecten van het tracé voor mens en milieu. Op basis van uw zienswijzen wordt het definitieve Tracébesluit opgesteld. Rijkswaterstaat kan met de verbreding van de A2 beginnen als het Tracébesluit onherroepelijk is geworden (dit is na de uitspraak van hoogste bestuursrechter).

Gevolgen verbreding A2: Uw grond wordt snelweg
Voor de aanleg en verbreding van de snelwegen heeft Rijkswaterstaat veel gronden nodig. Vele woningen en bedrijven zullen daarom moeten wijken of een gedeelte van hun tuin/bedrijventerrein kwijt raken. Als u tot deze burgers of bedrijven behoort zal Rijkswaterstaat met u (gaan) onderhandelen over de aankoop van uw grond. Indien Rijkswaterstaat niet met u tot overeenstemming komt, zal zij, als zij uw grond wil verwerven, moeten overgaan tot onteigening. Door een onteigeningsprocedure wordt bewerkstelligd dat de eigendom van uw grond overgaat op de Staat.

Als eigenaar (of huurder/pachter/gebruikers anderszins) van de grond heeft u in een onteigeningsprocedure recht op volledige schadeloosstelling. Een volledige schadeloosstelling houdt in dat:

  • de waarde van uw grond(en) met huis of bedrijf wordt vergoed;

  • de waardevermindering van uw gronden die niet worden onteigend wordt vergoed;

  • bijkomende kosten worden vergoed (zoals alle advocaatkosten, verhuiskosten; de kosten voor de verplaatsing van uw bedrijf; inkomensschade etc.); en

  • schade van ‘derden’, zoals huurders, pachters, erfpachters etc. wordt vergoed.


Voor meer informatie over onteigening kunt u kijken op onze kennispagina’s over onteigening waarin we u wekelijks op de hoogte houden van de meest recente wetgeving en rechtspraak op het gebied van onteigening. Uiteraard kunt u ook vrijblijvend contact met ons opnemen om uw vragen over onteigeningen bij ons op kantoor te bespreken.

Gevolgen verbreding A2: U ondervindt (extra) hinder van de snelweg
Veel burgers en bedrijven zullen grond moeten verkopen vanwege de verbreding van de A2. Minstens zoveel burgers en bedrijven verliezen geen grond, maar lijden wel financiële schade als gevolg van de verbreding van de A2.

Uw bedrijf kan door de werkzaamheden tijdelijk of permanent verminderd bereikbaar zijn, waardoor u omzet verliest. Uw woning kan in waarde dalen doordat u uitzicht krijgt op een lawaaierige snelweg in plaats van op rustige weilanden. In beide gevallen lijdt u financiële schade als gevolg van rechtmatig optreden door de overheid. U heeft dan mogelijk aanspraak op nadeelcompensatie. Anders dan bij onteigening van uw gronden wordt bij nadeelcompensatie niet uw gehele schade vergoed. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden van uw geval blijft de schade die u lijdt geheel of gedeeltelijk voor uw rekening. Welke schade aan u wordt uitgekeerd wordt berekend aan de hand van de nieuwe Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014. In een apart artikel hebben wij voor u uiteengezet onder welke omstandigheden u aanspraak kunt maken op nadeelcompensatie.

Een verzoek tot nadeelcompensatie kan overigens pas worden ingediend als het definitieve Tracébesluit onherroepelijk is geworden (dat wil zeggen dat het de toets van de hoogste bestuursrechter heeft doorstaan). Het onherroepelijk worden van het Tracébesluit wordt niet voor eind 2015 verwacht. Vooruitlopend kunt u uiteraard vrijblijvend contact met ons opnemen om uw vragen over uw financiële schade ten gevolge van de verbreding van de A2 te bespreken.

Voor al uw vragen over onteigening en nadeelcompensatie neemt u contact op met mrs. Hanna Zeilmaker en Joske Hagelaars, de onteigenings- en nadeelcompensatieadvocaten van Dirkzwager.