Zoeken
  1. Schade als gevolg van doortrekking A15 en verbreding delen A12 en A15. Waar heeft u recht op?

Schade als gevolg van doortrekking A15 en verbreding delen A12 en A15. Waar heeft u recht op?

Schade als gevolg van doortrekking A15 en verbreding delen A12 en A15. Waar heeft u recht op?Op 16 maart 2017 is het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) gepubliceerd. Dit besluit voorziet in het doortrekken van de A15 en het verbreden van delen van de A12 en de A15. Mogelijk heeft Rijkswaterstaat uw grond nodig of is de snelweg vlak langs uw percelen ingepland. Heeft u recht op schadevergoeding? Hoe maakt u aanspraak op schadevergoeding? Welke schade komt voor vergoeding in aanme...
Artikel | 27 maart 2017 | Hanna Zeilmaker
Schade als gevolg van doortrekking A15 en verbreding delen A12 en A15. Waar heeft u recht op?

Op 16 maart 2017 is het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) gepubliceerd. Dit besluit voorziet in het doortrekken van de A15 en het verbreden van delen van de A12 en de A15. Mogelijk heeft Rijkswaterstaat uw grond nodig of is de snelweg vlak langs uw percelen ingepland. Heeft u recht op schadevergoeding? Hoe maakt u aanspraak op schadevergoeding? Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? Wij adviseren u graag over al deze vragen. In dit artikel zetten wij de hoofdlijnen voor u uiteen.

Doortrekking A15/verbreding A12 en A15
Onder de projectnaam ‘ViA15’ wordt de A15 doorgetrokken van knooppunt Ressen naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. De A12 krijgt tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk extra rijstroken en er wordt een nieuwe aansluiting gerealiseerd bij Zevenaar-Oost. Met de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12 wil de minister van Infrastructuur en Milieu de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming in de regio Arnhem – Nijmegen verbeteren.

De precieze ligging en de inpassing van het tracé staan in het Ontwerptracébesluit. Het Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) heeft eind 2015 ter inzage gelegen. Gedurende de terinzagelegging van dit ontwerpbesluit konden zienswijzen worden ingediend met op- of aanmerkingen over het tracé en de effecten van het tracé voor mens en milieu. Op basis van deze zienswijzen is het definitieve Tracébesluit opgesteld. Als u zienswijzen heeft ingediend tegen het Ontwerptracébesluit dan kunt u in beroep tegen het definitieve Tracébesluit. U dient hiervoor uiterlijk 28 april 2017 beroep in te stellen. Rijkswaterstaat kan met de doortrekking van de A15/verbreding A12 en A15 beginnen als het Tracébesluit onherroepelijk is geworden (dit is na de uitspraak van hoogste bestuursrechter).

Gevolgen doortrekking A15/verbreding A12 en A15: uw grond wordt snelweg
Voor de aanleg en verbreding van de snelwegen heeft Rijkswaterstaat veel grond nodig. Vele woningen en bedrijven zullen daarom moeten wijken of een gedeelte van hun tuin/bedrijventerrein kwijt raken. Als u tot deze burgers of bedrijven behoort zal Rijkswaterstaat met u (gaan) onderhandelen over de aankoop van uw grond. Indien Rijkswaterstaat niet met u tot overeenstemming komt, zal zij, als zij uw grond wil verwerven, moeten overgaan tot onteigening. Door een onteigeningsprocedure wordt bewerkstelligd dat de eigendom van uw grond overgaat op de Staat.

Als eigenaar (of huurder/pachter/gebruiker anderszins) van de grond heeft u in een onteigeningsprocedure recht op volledige schadeloosstelling. Een volledige schadeloosstelling houdt in dat:

  • de waarde van uw grond(en) met huis of bedrijf wordt vergoed;

  • de waardevermindering van uw gronden die niet worden onteigend wordt vergoed;

  • bijkomende kosten worden vergoed (zoals alle advocaatkosten, verhuiskosten; de kosten voor de verplaatsing van uw bedrijf; inkomensschade etc.); en

  • schade van ‘derden’, zoals huurders, pachters, erfpachters etc. wordt vergoed.


Voor meer informatie over onteigening kunt u kijken op onze kennispagina’s over onteigening waarin we u wekelijks op de hoogte houden van de meest recente wetgeving en rechtspraak op het gebied van onteigening. Uiteraard kunt u ook vrijblijvend contact met ons opnemen om uw vragen over onteigeningen bij ons op kantoor te bespreken.

Gevolgen doortrekking A15/verbreding A12 en A15: uw grond komt in de buurt van de snelweg
Veel burgers en bedrijven zullen grond moeten verkopen vanwege de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12 en A15. Minstens zoveel burgers en bedrijven verliezen geen grond, maar lijden wel financiële schade als gevolg van de doortrekking van de A15.

Uw bedrijf kan door de werkzaamheden tijdelijk of permanent verminderd bereikbaar zijn, waardoor u omzet verliest. Uw woning kan in waarde dalen doordat u uitzicht krijgt op een lawaaierige snelweg in plaats van op rustige weilanden. In beide gevallen lijdt u financiële schade als gevolg van rechtmatig optreden door de overheid. U kunt dan aanspraak maken op nadeelcompensatie. Anders dan bij onteigening van uw gronden wordt niet uw gehele schade vergoed. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden van uw geval blijft de schade die u lijdt geheel of gedeeltelijk voor uw rekening. Welke schade aan u wordt uitgekeerd wordt berekend aan de hand van de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014. In een apart artikel hebben wij voor u uiteengezet onder welke omstandigheden u aanspraak kunt maken op nadeelcompensatie.

Een verzoek tot nadeelcompensatie kan overigens pas worden ingediend als het definitieve Tracébesluit onherroepelijk is geworden (dat wil zeggen dat het de toets van de hoogste bestuursrechter heeft doorstaan). Het onherroepelijk worden van het Tracébesluit wordt niet voor mei 2017 verwacht. Vooruitlopend kunt u uiteraard vrijblijvend contact met ons opnemen om uw vragen over uw financiële schade ten gevolge van de doortrekking van de A15/verbreding A12 enA15 te bespreken.

Voor al uw vragen over onteigening en nadeelcompensatie neemt u contact op met mrs. Hanna Zeilmaker, Joske Hagelaars en Roos Molendijk, de onteigenings- en nadeelcompensatieadvocaten van Dirkzwager.