De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. School niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens surveilleren op schoolplein

School niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens surveilleren op schoolplein

In het arrest van 4 oktober 2011 (LJN BU6935) oordeelde het gerechtshof Amsterdam dat een school niet aansprakelijk is voor de letselschade van een pleinwacht die tijdens het surveilleren in de pauze een voetbal tegen haar hoofd kreeg. Tegen voornoemd arrest werd cassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft in het arrest van 19 oktober 2012 (LJN BX7592) het ingestelde cassatieberoep zonder nadere motivering verworpen (artikel 81 RO).CasusEen leerkracht op een basisschool diende tijdens de pauzes te...
Auteur artikelDirkzwager
Gepubliceerd30 oktober 2012
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
In het arrest van 4 oktober 2011 (LJN BU6935) oordeelde het gerechtshof Amsterdam dat een school niet aansprakelijk is voor de letselschade van een pleinwacht die tijdens het surveilleren in de pauze een voetbal tegen haar hoofd kreeg. Tegen voornoemd arrest werd cassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft in het arrest van 19 oktober 2012 (LJN BX7592) het ingestelde cassatieberoep zonder nadere motivering verworpen (artikel 81 RO).

Casus

Een leerkracht op een basisschool diende tijdens de pauzes te surveilleren als pleinwacht. Op 23 januari 2007 kreeg de leerkracht tijdens een van deze surveillances een voetbal tegen haar hoofd als gevolg waarvan zij letselschade opliep. Voetballen op het schoolplein was verboden, behalve op een afgezonderd gedeelte van het plein aan de zijkant van het schoolgebouw. De bal was afkomstig van een voetbalspel dat plaatsvond op een deel van het plein waar voetballen niet was toegestaan.

Procedures

De leerkracht heeft vervolgens de school aangesproken voor de door haar geleden schade primair op grond van artikel 7:658 BW en subsidiair op grond van artikel 7:611 BW. Door de leerkracht werd aangevoerd dat de school het voetbalspel op het schoolplein geheel had moeten verbieden en een dergelijk verbod adequaat had moeten handhaven dan wel zorg had moeten dragen voor de aanwezigheid van meer pleinwachten tijdens de pauzes. In eerste aanleg werd de vordering toegewezen. In hoger beroep oordeelde het gerechtshof Amsterdam echter dat de school haar zorgplicht niet heeft geschonden en dat de school niet gehouden was het voetbalspel op het gehele schoolplein te verbieden of meer pleinwachten in te zetten. Nu de Hoge Raad onlangs het cassatieberoep heeft verworpen staat het oordeel van het gerechtshof Amsterdam vast.

Geen wettelijke normen

Het hof heeft onder meer overwogen dat ten tijde van het ongeval geen wettelijke normen bestonden met betrekking tot de (on)toelaatbaarheid van het voetbalspel op schoolpleinen van basisscholen of de mate van toezicht op de leerlingen op die schoolpleinen. Ten tijde van het ongeval bestonden er eveneens geen wettelijke normen die mede strekten ter bescherming van de toezichthouder(s)/leerkracht(en). Bovendien bestonden er op dit gebied geen andere normen die in de samenleving algemeen werden aanvaard. In eerste aanleg had de kantonrechter aansluiting gezocht bij de voor tussenschoolse- en buitenschoolse opvang geldende norm van één toezichthouder op 15 tot 20 kinderen. Het hof is echter van oordeel dat die norm niet geldt met betrekking tot de wezenlijk andere situatie van het door een basisschool te houden toezicht op leerlingen op het schoolplein gedurende de pauzes.

Geen schending zorgplicht         

In het kader van de zorgplicht stelt het hof dat in het algemeen niet te verwachten valt dat het geraakt worden door een voetbal tot schade leidt in de zin van artikel 7:658 lid 1 BW. Als een leerkracht al door een voetbal wordt getroffen, zal dat doorgaans hooguit ergernis wekken en/of pijnlijk zijn, maar dat daardoor tot vermogenschade leidend letsel wordt opgelopen ligt niet voor de hand. Het hof is verder van oordeel dat de zorgplicht van de school niet inhield dat zij het door haar ingestelde voetbalverbod op andere wijze had moeten handhaven of het voetballen op het schoolplein tijdens de pauzes helemaal had moeten verbieden. Volgens het hof kan een ongeval als het onderhavige zich ook bij meerdere pleinwachten voordoen, in het bijzonder wanneer iemand door een voetbal wordt geraakt nog voordat een pleinwacht heeft gezien dat er gevoetbald wordt op een gedeelte van het schoolplein waar dat niet is toegestaan en nog voordat een pleinwacht dit heeft kunnen verbieden.

Conclusie

Met name de overwegingen van het hof dat er geen geschreven normen met betrekking tot het aantal pleinwachten ten opzichte van het aantal leerlingen bestaan en dat het surveilleren tijdens de pauze enkel strekt ter bescherming van de leerlingen geven meer duidelijkheid over hoe ver de aansprakelijkheid van een school reikt. Voor zover er al een norm met betrekking tot het aantal leerlingen per pleinwacht zou bestaan kan een leerkracht zich daar niet met succes op beroepen.