De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Uitstel jaarverantwoording zorg 1 oktober 2021

Uitstel Jaarverantwoording Zorg tot 1 oktober 2021

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten dat (jeugd)zorginstellingen de Jaarverantwoording Zorg over het verslagjaar 2020 later mogen indienen vanwege de zware belasting die zorginstellingen momenteel ondervinden vanwege de uitbraak van het coronavirus. Dat betekent dat de deadline voor indiening is verschoven van 1 juni 2021 naar 1 oktober 2021. Ook de deadline voor het indienen van een (extra) uitstelverzoek is verschoven van 15 april 2021 tot 15 juli 2021. In dit blog zetten wij kort uiteen wie de Jaarverantwoording Zorg moet indienen en wat de Jaarverantwoording Zorg inhoudt.
Leestijd 
Auteur artikel Rosanne Kuiper
Gepubliceerd 04 mei 2021
Laatst gewijzigd 04 mei 2021
 

Wie moeten een Jaarverantwoording Zorg indienen?

Zorgaanbieders die beschikken over een WTZi-toelating en behoren tot de categorieën medisch specialistische zorg, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling anders dan behandeling van gedragswetenschappelijke aard in verband met een psychiatrische aandoening (zogenaamde categorie 1, 17, 18, 19 of 21-instellingen) en aanbieders van jeugdhulp/jeugdbescherming en -reclassering die hun diensten aanbieden onder verantwoordelijkheid van gemeenten, moeten zich jaarlijks (normaliter voor 1 juni) verantwoorden over de aanwending van de collectieve middelen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zw) en de Jeugdwet en over hoe de zorg/jeugdhulp, de dienstverlening en de ondersteuning in het voorafgaande verslagjaar zijn georganiseerd. Ook Veilig Thuis-instellingen moeten vanaf de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) verantwoording afleggen. De juridische basis voor de jaarverantwoording zorg wordt (tot einde van dit jaar) gevormd door de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), het Uitvoeringsbesluit WTZi en de Regeling verslaggeving WTZi.

Wat houdt de Jaarverantwoording Zorg in?

De Jaarverantwoording Zorg moet digitaal worden aangeleverd bij het Centrale Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) en bestaat uit drie onderdelen, te weten:

  1. het invullen van vragenlijsten in DigiMV. Deze vragen hebben betrekking op het bestuur, de naleving van de zeven principes van de Governancecode Zorg 2017, de bedrijfsvoering, personeel en de productie van de zorginstelling;
  2. het aanleveren van de jaarrekening en accountantsverklaring (een controle-, samenstellings- of beoordelingsverklaring), en;
  3. het aanleveren van gegevens in het kader van de WNT (alleen indien de WNT van toepassing is).

Vereenvoudigd verantwoorden

Kleine zorginstellingen of jeugdhulpaanbieders mogen volstaan met het indienen van een vereenvoudigde Jaarverantwoording Zorg (dit houdt in dat er minder gegevens moeten worden aangeleverd. Zo is een accountantsverklaring niet nodig en is een vereenvoudigde balans en resultatenrekening voldoende) indien zij aan minimaal twee van de onderstaande vereisten voldoen én niet zijn uitgezonderd van vereenvoudigde verantwoording.

  1. Een netto-omzet van minder dan €700.000,--;
  2. Gemiddeld minder dan 10 werknemers;
  3. De waarde van de activa bedraagt niet meer dan €350.000,--.

Regionale Ambulancevoorzieningen, Gecertificeerde instellingen, jeugdhulpaanbieders die ook onderwijs leveren en Veilig Thuis instellingen mogen in ieder geval niet vereenvoudigd verantwoorden.

Wijzigingen per 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 treden de Wet toetreding zorgaanbieders (WTZa), de Aanpassingswet WTZa en het Uitvoeringsbesluit Wtza in werking. In het kader daarvan wordt de verplichting om een Jaarverantwoording Zorg in te dienen verplaatst naar de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en gaat de jaarverantwoordingsplicht gelden voor alle zorgaanbieders in de zin van de Wmg. Dat betekent onder meer dat niet alleen hoofdaannemers, maar ook onderaannemers vanaf 1 januari 2022 verplicht zijn om een Jaarverantwoording Zorg in te dienen. Zie hierover dit blog.

Contact

Heeft u vragen over de Jaarverantwoording Zorg? Neem dan gerust contact op met Rosanne Kuiper (kuiper@dirkzwager.nl).