Zoeken
  1. UPC, KPN, T-Mobile en Tele2 moeten ook blokkeren

UPC, KPN, T-Mobile en Tele2 moeten ook blokkeren

Na Ziggo en XS4All moeten nu ook UPC, KPN, T-Mobile en Tele2 The Pirate Bay blokkeren. De abonnees van die providers plegen inbreuk indien zij gebruik maken van The Pirate Bay, en gebruiken de door de providers aangeboden internettoegangdienst om die inbreuken te maken. Aan de providers wordt op grond van de artikelen 26d Auteurswet en 15e Wet Naburige Rechten een bevel opgelegd om die diensten te staken.De rechter motiveert dit in de kern als volgt: "Voor de meest voorkomende situat...
Auteur artikelJoost Becker
Gepubliceerd11 mei 2012
Laatst gewijzigd11 mei 2012
Leestijd 
Na Ziggo en XS4All moeten nu ook UPC, KPN, T-Mobile en Tele2 The Pirate Bay blokkeren. De abonnees van die providers plegen inbreuk indien zij gebruik maken van The Pirate Bay, en gebruiken de door de providers aangeboden internettoegangdienst om die inbreuken te maken. Aan de providers wordt op grond van de artikelen 26d Auteurswet en 15e Wet Naburige Rechten een bevel opgelegd om die diensten te staken.

De rechter motiveert dit in de kern als volgt: "Voor de meest voorkomende situatie dat de abonnee zijn toegang tot The Pirate Bay gebruikt om een magnet link op te halen die betrekking heeft op illegale content. Uitzonderingen daargelaten (...) is het automatische gevolg en enige doel van het ophalen van een magnet link van The Pirate Bay immers dat het proces van uitwisseling van de illegale content wordt gestart. Tussen partijen staat vast dat het aanklikken van een magnet link op The Pirate Bay tot gevolg heeft dat de browser van de abonnee de magnet link zal downloaden en doorsturen naar de client van de abonnee. De client zal vervolgens automatisch binnen het peer-to-peer netwerk op zoek gaan naar de torrent die de magnet link identificeert, waarna die torrent wordt download. Vervolgens zal de client met behulp van de torrent, al dan niet via een tracker, de illegale content lokaliseren, downloaden en (doorgaans) automatisch weer uploaden naar andere peers. De providers hebben niet bestreden dat die laatste stap, te weten het uploaden, moet worden aangemerkt als een inbreukmakende handeling van de betreffende abonnee. Evenmin is bestreden dat voor games en e-books ook de daaraan voorafgaande stap van het downloaden van de content al inbreukmakend is."

Het feit dat met het ophalen van de magnet link op The Pirate Bay nog geen bestand wordt uitgewisseld en dat de uitwisseling van het bestand die het gebruik van de magnet link in gang zet, niet via de servers van The Pirate Bay loopt, doet daar volgens de rechter niets aan af. De artikelen 26d Aw en 15e WNR eisen, anders dan de providers hebben gesuggereerd,  namelijk niet dat de inbreuk wordt gemaakt tijdens het gebruik van de dienst. Het volstaat dat de dienst wordt gebruikt om inbreuk te maken en dat is het geval.

Voorts oordeelt de rechter dat de inbreuken niet effectief kunnen worden bestreden zonder de blokkering en dat de blokkering in combinatie met andere maatregelen geschikt is om inbreuken te voorkomen.

Een (blokkerings)maatregel pas mag worden toegepast als het beoogde doel niet met minder ingrijpende maatregelen kan worden bereikt. De rechter oordeelt in dit verband dat dat het individueel aanpakken van uitsluitend grootschalige initial seeders een minder ingrijpende maatregel is. The Pirate Bay blijft ook gewoon toegankelijk, ondanks dat er veel tegen inbreukmakers is opgetreden zijn alle inbreuken niet uitgebannen of substantieel verminderd. Ook door partijen voorgestelde alternatieven en legaal aanbod zijn onvoldoende effectief en daarnaast blijft The Pirate Bay bestaan.

Ook de uitingsvrijheid staat aan de blokkering niet in de weg. The Pirate Bay wordt hoofdzakelijk bezocht om inbreuk te maken en het belang bij toegang tot de legale content is beperkt , gegeven het marginale legale aanbod en de mogelijkheid om via andere websites kennis te nemen van het legale aanbod. Volgens de rechtbank weegt dit beperkte belang niet op tegen het belang van de bij BREIN aangesloten rechthebbenden bij de gevorderde blokkering. De uitingsvrijheid van de beheerders van The Pirate Bay wordt terzijde geschoven, omdat The Pirate Bay diverse eerder opgelegde rechterlijke verboden heeft genegeerd. Ook de ontvangstvrijheid van de gebruikers staat niet aan blokkering in de weg, omdat de content ook legaal beschikbaar is.

Van preventieve censuur, verwerking van persoonsgegevens, een te respecteren vrijheid van ondernemerschap of eigendomsrecht is voorts ook geen sprake. De beperking van deze rechten die de blokkeringsmaatregel meebrengt, voldoet aan de eisen die het EVRM en het Handvest aan beperkingen stellen, aldus de rechter. De blokkering verzekert volgens de rechter ook een juist evenwicht tussen enerzijds de rechten van de rechthebbenden en anderzijds de verschillende rechten van de providers en derden, zowel afzonderlijk als in combinatie beschouwd. Dit alles is in lijn met hetgeen de rechtbank in de bodemprocedure tussen BREIN en Ziggo en XS4All eerder oordeelde.

Kortom, de providers worden veroordeeld om hun diensten die door hun abonnees worden gebruikt om inbreuk te maken op de auteurs- en naburige rechten van de rechthebbenden wier belangen BREIN behartigt, te staken en gestaakt te houden, door de toegang te blokkeren van hun abonnees tot de domeinnamen/(sub)domeinen en IP-adressen via welke The Pirate Bay opereert.