Zoeken
  1. Verdergaande samenwerking in de ambulancezorg

Verdergaande samenwerking in de ambulancezorg

auteurs: Lieske de Jongh en Luuk ArendsHoewel de wetgevingsmachine al sinds 2004 actief is, wordt de ambulancezorg in Nederland op dit moment nog steeds beheerst door de Wet ambulancevervoer (Wav) uit 1971. Hier komt op korte termijn waarschijnlijk eindelijk verandering in. Het wetsvoorstel voor de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) is namelijk inmiddels aangenomen door zowel de Tweede als de Eerste Kamer en gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2012, 208). Met de invoering van deze Twaz word...
Artikel | 28 juni 2012 | Luuk Arends
auteurs: Lieske de Jongh en Luuk Arends

Hoewel de wetgevingsmachine al sinds 2004 actief is, wordt de ambulancezorg in Nederland op dit moment nog steeds beheerst door de Wet ambulancevervoer (Wav) uit 1971. Hier komt op korte termijn waarschijnlijk eindelijk verandering in. Het wetsvoorstel voor de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) is namelijk inmiddels aangenomen door zowel de Tweede als de Eerste Kamer en gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2012, 208). Met de invoering van deze Twaz wordt de mogelijkheid geopend om ambulancezorg door onderaannemers te laten verrichten. Onder de Wav is het slechts mogelijk om ambulancevervoer te verrichten als je hier een vergunning van gedeputeerde staten voor hebt. Na invoering van de Twaz kan in feite een iedereen die hiertoe een overeenkomst met een Regionale Ambulancevoorziening (RAV) heeft gesloten ambulancezorg verrichten. Daardoor zijn nieuwe vormen van samenwerking in de zorgketen mogelijk.

Op dit moment regelt de Wav dat het vervoer van patiënten per ambulance (de wet spreekt over ‘ambulance-auto’s’) slechts verricht kan worden als de vervoerder daarvoor een vergunning van gedeputeerde staten heeft. Voor het feitelijk verrichten van ambulancevervoer heeft de vervoerder daarnaast een specifieke opdracht van de meldkamer (centrale post) nodig. Iedere vorm van ambulancezorg, een term die de Wav niet kent, omvat daarom altijd het vervoer van een patiënt per ambulanceauto na opdracht van de meldkamer.

De nieuwe Twaz gaat uit van een andere constructie. Ambulancezorg omvat niet meer alleen het vervoer per ambulance van een patiënt, maar kan ook bestaan uit slechts de hulpverlening door een ambulanceverpleegkundige ‘met een speciaal daartoe uitgerust en als zodanig herkenbaar motorvoertuig’ (art. 1). Het vervoer van een patiënt kan dus onderdeel uitmaken van de ambulancezorg, maar noodzakelijk is dit niet. Daarnaast hoeft het vervoer niet meer per definitie per auto plaats te vinden: vervoer is mogelijk in een motorvoertuig, vaartuig of helikopter die ingericht voor het vervoer van zieken of gewonden. Deze definitie ziet overigens expliciet niet op de zogenaamde ‘traumaheli’. Deze helikopter behoort namelijk niet tot de vervoermiddelen van de RAV.

Toch zou de traumaheli wel ingezet kunnen worden als ambulance. De Twaz opent namelijk de mogelijkheid voor de RAV om een overeenkomst met derden aan te gaan om ambulancezorg te verrichten. Deze derde moet vervolgens wel voldoen aan alle eisen die de wet ook aan de RAV stelt met betrekking tot de ambulancezorg. Niet alleen de traumaheli zou via een overeenkomst op basis van de Twav ingezet kunnen worden als ambulance. De wet maakt dat het bijvoorbeeld ook mogelijk wordt dat een huisartsenpost een ambulance heeft die kan worden ingezet. Onderaanneming is met andere woorden toegestaan onder de Twaz. Een specifieke vergunning van de overheid om ambulancezorg te mogen verlenen is hiervoor niet meer nodig.

De Twaz biedt naast de genoemde vorm van onderaanneming tot slot nog een andere een mogelijkheid tot samenwerking in de ambulancezorg. Buiten ambulances kunnennamelijk ook andere vervoermiddelen ingeschakeld worden bij de hulpverlening aan zieken en gewonden als deze vervoermiddelen zijn geregistreerd bij de meldkamer van de RAV. Bij met name grote rampen of evenementen kunnen daardoor visiteauto’s van huisartsenposten of voertuigen van de traumacentra die zijn geregistreerd ingezet worden voor ambulancezorg.